Quy định 403.09-3 HƯỚNG DẪN
Ngày 8 tháng 11 năm 2017

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

An toàn

Sử dụng Dụng Cụ và Thiết Bị Nghệ Thuật

Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng học sinh và giáo viên sử dụng các dụng cụ nghệ thuật nhận thức được các mối nguy hiểm của các dụng cụ này và các biện pháp phòng ngừa cần thiết để sử dụng an toàn.

Tất cả các dụng cụ được sử dụng trong các trường công lập quận Prince William có tiêu chí độc hại sẽ được dán nhãn. Ngoài ra, giáo viên làm việc với trẻ em từ mẫu giáo đến lớp năm bị cấm sử dụng các dụng cụ nghệ thuật có nhãn độc hại. Dụng cụ như vậy không nên có mặt trong bất kỳ trường tiểu học nào.

Các tài liệu được sử dụng để xác định việc sử dụng an toàn các dụng cụ nghệ thuật là nhãn sản phẩm, bảng dữ liệu an toàn, tiêu chí của Sở Giáo Dục Virginia về Độc Tính và Cẩm Nang An Toàn Nghệ Thuật của Quận Prince William.

Hiệu Trưởng và Phó Giám Thị Cấp phù hợp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM