Lần sửa cuối : Ngày 2 tháng 8 năm 2021

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 426.01-2

 HẠCH TOÁN CÁC THIẾT BỊ KỸ THUẬT SỐ "MANG VỀ NHÀ" CỦA HỌC SINH  NHƯ LÀ TÀI SẢN TIÊU HAO

Quy định này quy định các thủ tục cần tuân thủ trong việc hạch toán các thiết bị kỹ thuật số mau hỏng cho học sinh mượn để sử dụng ngoài trường học, có giá trị dưới 500 đô la (số tiền cần thiết để được coi là Hàng tồn kho). Quy định này phù hợp với các chính sách liên quan của Sở Giáo dục Prince William (PWCS) và các quy định liên quan, bao gồm: Chính sách 295, "Tiêu chuẩn sử dụng công nghệ viễn thông và Internet"; Chính sách 345, "Hướng dẫn mua, Hạch toán và loại bỏ sách giáo khoa"; Chính sách 422, "Phân loại tài sản và hàng tồn kho"; Chính sách 426.01, "Thiết bị của Hội đồng trường - Loại bỏ khỏi tài sản của Hội đồng trường"; và Chính sách 701, "Quy tắc ứng xử".

 1. Mục đích:

  Quy định này cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và thống nhất để quản lý các thiết bị kỹ thuật số "có thể tiêu hao" tại địa điểm, có thể sử dụng tại nhà của học sinh có giá trị dưới mức tối thiểu $ 500 cho mục đích kiểm kê. PWCS yêu cầu tất cả các trường phải phát hành và tất cả học sinh nhận được một thiết bị do PWCS cung cấp.

 2. Thỏa thuận cho học sinh mượn thiết bị kỹ thuật số và phí người dùng:
  PWCS cung cấp cho học sinh các thiết bị kỹ thuật số mang về nhà như một "dịch vụ tùy chọn" như được định nghĩa trong Quy định hành chính Virginia 8VAC20-720-80. Để học sinh có thể sử dụng thiết bị kỹ thuật số mang về nhà, phụ huynh/người giám hộ và học sinh phải xem lại Sổ tay Phụ huynh/Học sinh  và hoàn thành biểu mẫu xác nhận "Thỏa thuận cho học sinh mượn thiết bị kỹ thuật số".
 3. Trách nhiệm giải trình thiết bị kỹ thuật số:

  Hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm bảo vệ và làm sổ sách cho tất cả các thiết bị kỹ thuật số được mua cho trường học của họ.
  1. Hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm đảm bảo rằng hướng dẫn được cung cấp cho tất cả nhân viên nhà trường về trách nhiệm ủy thác của họ đối với trách nhiệm giải trình thiết bị kỹ thuật số.
  2. Khi nhận được lô hàng thiết bị số mới, số lượng thiết bị phải được xác minh bằng đơn đặt hàng và hóa đơn.
  3. Các trường sẽ gán số thẻ kiểm kê máy tính xách tay cho từng học sinh bằng hệ thống thông tin học sinh.
  4. Học sinh sẽ trả lại thiết bị vào cuối năm học để làm mới và kiểm kê hàng tồn kho. Ngoại lệ có thể được thực hiện cho những học sinh cần thiết bị trong mùa hè.
 4. Quy trình kiểm kê thiết bị kỹ thuật số:
  1. Hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm kiểm kê hàng năm các thiết bị kỹ thuật số đặt tại trường của họ. Hàng tồn kho cuối năm sẽ được giữ lại theo cách phù hợp với tài sản có thể tiêu hao trong Quy định 422-1, "Phân loại tài sản, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm".
  2. Mỗi thiết bị kỹ thuật số mới với số tiền 500 đô la sẽ có nhãn dán hàng tồn kho màu vàng được đặt trên đó và được thêm vào hàng tồn kho của trường cho tài sản có thể tiêu hao.
  3. Theo Quy định 422-1, "Phân loại tài sản, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm", không có yêu cầu về hàng tồn kho định kỳ các mặt hàng có thể tiêu hao được cấp cho trường học hoặc bộ phận. Tuy nhiên, dữ liệu được tổng hợp cho từng địa điểm phải chịu sự kiểm toán của Kiểm toán viên nội bộ trưởng.
 5. Đánh giá các thiết bị kỹ thuật số bị mất hoặc bị hư hỏng không thể sửa chữa

  Theo "Quy tắc ứng xử" của PWCS, học sinh có trách nhiệm hoàn trả cho Hội đồng nhà trường về việc phá vỡ hoặc phá hủy tài sản thực tế, hoặc không trả lại tài sản thuộc sở hữu của, hoặc dưới sự kiểm soát của Hội đồng nhà trường. Hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm buộc các gia đình phải chịu trách nhiệm về thiệt hại cho các thiết bị của học sinh ngoài việc sửa chữa bảo hành (bị mất hoặc hư hỏng không thể sửa chữa).

  1. Hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho phụ huynh / người giám hộ và học sinh về các khoản phí cho thiệt hại thông qua biểu mẫu "Các khoản phí được đánh giá cho các thiết bị kỹ thuật số bị mất hoặc hư hỏng ngoài sửa chữa" (Tệp đính kèm II) dựa trên các chi phí được nêu trong Sổ tay Phụ huynh / Học sinh. Phụ huynh / người giám hộ và học sinh có 30 ngày để thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc sửa chữa hoặc thay thế thiết bị kỹ thuật số. Các gia đình gặp khó khăn về tài chính sẽ làm việc với trường học của họ để xác định các kế hoạch hỗ trợ thanh toán tiềm năng. 
  2. Phụ huynh / người giám hộ và học sinh có tùy chọn mua bảo hiểm thiết bị chi phí thấp cho sinh viên thông qua nhà cung cấp bên thứ ba được PWCS phê duyệt. Nếu mua, bảo hiểm tùy chọn bao gồm sửa chữa và thay thế không giới hạn, hư hỏng do tai nạn, rủi ro tiêu chuẩn, trộm cắp và mất mát.
 6. Tiêu hủy các thiết bị kỹ thuật số:
  1. Các thiết bị kỹ thuật số bị hư hỏng ngoài sửa chữa sẽ được trả lại cho Dịch vụ Cung ứng để xử lý theo Quy định 422-1 "Tiêu hủy Tài sản thừa và không sử dụng được”. Tham khảo Quy định 422-1 “Phân loại tài sản, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm" để biết các giao thức thích hợp để xử lý thiết bị kỹ thuật số.
  2. Trước khi xử lý các thiết bị kỹ thuật số lỗi thời, điều phối viên VA STAR sẽ được liên hệ để xác định xem chúng có thể được tái sử dụng cho chương trình đó thông qua SPARK, Quỹ Giáo dục cho PWCS.

Phó Tổng giám thị Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. 

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Quy định 426.01-2: Tệp đính kèm