Thông qua: Ngày 28 tháng 6 năm 2017 

Sửa lần cuối: 22 tháng Ba năm 2022

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH 461.01-1

BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ GIẢM GIÁ

Hàng năm, Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) sẽ cung cấp cho các bộ phận trường học hướng dẫn hiện tại về quy trình cung cấp bữa ăn miễn phí và giảm giá cho học sinh đủ điều kiện. Nhân viên Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng sẽ sử dụng hướng dẫn này để phát triển các công cụ (thư gửi phụ huynh, đơn xin hỗ trợ bữa ăn, thư thông báo và thông cáo báo chí công cộng) để thông báo quy trình cho các gia đình trong các Trường Công lập Quận Prince William. Các công cụ giao tiếp này sẽ được đệ trình và phê duyệt bởi VDOE.

Thư và đơn đăng ký bữa ăn sẽ được Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng gửi qua email hoặc thư Hoa Kỳ đến từng gia đình hoặc hộ gia đình có con đăng ký vào Bộ phận Trường học kể từ một ngày được chọn vào đầu tháng Tám. Thư thông báo sẽ được gửi qua email hoặc thư gửi qua Bưu điện Hoa Kỳ sau khi mỗi đơn đăng ký được xử lý.

Các đơn đã hoàn thành được trả lại cho Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng để chế biến. Giám đốc Thực phẩm và Dinh dưỡng, hoặc người được chỉ định của họ, chịu trách nhiệm xem xét các đơn đăng ký, xác định tính đủ điều kiện, thông báo cho phụ huynh về sự chấp thuận / từ chối của họ và nhập mã đủ điều kiện vào hệ thống "Điểm bán hàng" được vi tính hóa.

Tất cả các đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá phải được Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng lưu giữ trong hồ sơ cho năm hiện tại và ba năm trước.

Các thủ tục thu thập bằng văn bản do Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng chuẩn bị và được VDOE phê duyệt phải được tuân thủ tại tất cả các trường học để đảm bảo không thể xác định được người nhận nhận bữa ăn miễn phí và giảm giá. 

Theo luật liên bang và tiểu bang, tính đủ điều kiện nhận hỗ trợ bữa ăn của một cá nhân một học sinh là bí mật và chỉ có thể được tiết lộ cho các tổ chức bên ngoài hoặc cho những người bên ngoài Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng cho các mục đích hạn chế theo quy định của pháp luật. Thông tin liên quan đến tính đủ điều kiện của từng học sinh đối với các bữa ăn miễn phí và giảm giá sẽ chỉ được tiết lộ khi được luật pháp và quy định liên bang cho phép. Các trường dữ liệu trong hệ thống thông tin học sinh về đủ điều kiện về miễn phí và giảm giá liên quan đến học sinh có thể nhận dạng sẽ chỉ được cung cấp cho những nhân viên PWCS đã được phê duyệt trong Bản ghi nhớ trong hồ sơ với Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng.

Phụ huynh có cơ hội từ bỏ tình trạng bí mật của họ để nhận được một số sự miễn phí hoặc lợi ích nhất định. Phòng Thực phẩm và Dinh dưỡng sẽ thông báo cho hiệu trưởng nhà trường về những học sinh có người giám hộ muốn từ bỏ quyền bảo mật. Thông tin chỉ có thể được tiết lộ cho mục đích cung cấp các lợi ích cụ thể.

Giám đốc điều hành (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.