Quy định 603-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 19 tháng 12 năm 2018


GIẢNG DẠY

Mô hình chương trình trung học dành cho học sinh khuyết tật

I. Các dịch vụ liên tục cho tất cả học sinh khuyết tật sẽ được cung cấp ở bậc trung học. Dịch vụ liên tục sau đây sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh khuyết tật đủ điều kiện được xác định bởi nhóm Chương trình giáo dục cá nhân (IEP).

II. Chương trình Cấp I được thiết kế để phù hợp với học sinh khuyết tật đủ điều kiện cần dành ít hơn 50% ngày học theo lịch cho hoạt động tư vấn hoặc can thiệp trực tiếp từ chương trình giáo dục đặc biệt.

III. Chương trình Cấp II được thiết kế để phù hợp với học sinh khuyết tật đủ điều kiện cần dành từ 50% ngày học theo lịch cho hoạt động can thiệp trực tiếp từ chương trình giáo dục đặc biệt. Học sinh khuyết tật có thể được cấp các đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn trong các khóa học được phê duyệt hoặc bởi giáo viên giáo dục đặc biệt theo Quy định 662-3B.

A. Học sinh khuyết tật đáp ứng các yêu cầu để hoàn thành chương trình theo Quy định 662-1B sẽ được cấp văn bằng.

B. Nhóm IEP chịu trách nhiệm:

1. Xác định môi trường hạn chế tối thiểu cho mỗi học sinh khuyết tật;

2. Xác định loại văn bằng mà học sinh sẽ theo đuổi;

3. Xác định xem học sinh sẽ tham gia bài kiểm tra chuẩn hóa Tiêu chuẩn học tập hay Chương trình đánh giá thay thế của Virginia; và

4. Xem xét các bản IEP cho những học sinh không hoàn thành chương trình giáo dục.

Phó Giám thị Học tập Học sinh và Giải trình Trách Nhiệm (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM