Quy định 610.06-1 HƯỚNG DẪN
Ngày 22 tháng 2 năm 2017

GIẢNG DẠY

Chương trình học

Thêm Đề xuất Khóa học

Bất kỳ trường nào đề xuất các khóa học bổ sung hiện chưa có trong hồ sơ khóa học chính cho Trường Công lập Quận Prince William cần tiến hành như sau:

1. Liên hệ với người giám sát chương trình giảng dạy phù hợp để hợp tác phát triển hồ sơ đề nghị khóa học mới bằng cách sử dụng các mẫu đơn trong Tệp đính kèm I, II A hoặc B và III. Người giám sát có trách nhiệm:

a. Thống nhất khóa học theo yêu cầu hiện tại của địa phương và tiểu bang (bao gồm đảm bảo mã khóa học phù hợp cho hệ thống học sinh);
b. Hoàn thành bất kỳ yêu cầu nào của Phòng Giáo dục Virginia (tức là Giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật);
c. Phân bổ ngân sách phù hợp để phát triển chương trình giảng dạy; và
d. Lựa chọn và đánh giá tài liệu giảng dạy cho khóa học.

2. Người giám sát chương trình giảng dạy phù hợp cần nộp đề xuất trước ngày 1 tháng 6.

3. Người giám sát chương trình giảng dạy sẽ cộng tác để xác định tác động của việc đưa các khóa học mới vào chương trình liên quan trong lĩnh vực nội dung và trong suốt chương trình giảng dạy của Phân hiệu. Người giám sát có trách nhiệm đưa ra khuyến nghị cho Giám đốc Học tập Học sinh.

4. Trước ngày 1 tháng 7, Giám đốc Học tập Học sinh sẽ xem xét hồ sơ đề xuất và tác động của việc bổ sung khóa học vào tất cả các chương trình học, đồng thời đề xuất lên Phó Giám thị Học tập Học sinh và Trách nhiệm Giải trình.

5. Các khóa học và khung chương trình giảng dạy được đề xuất sẽ được chuyển đến Giám thị phê duyệt trước ngày 1 tháng 9.

6. Các khóa học được đề xuất sẽ được đệ trình lên Ban đặc trách để phê duyệt lần cuối vào cuộc họp đầu tiên trong tháng 11.

7. Sau khi Ban đặc trách phê duyệt, Giám đốc Học tập Học sinh (hoặc người được chỉ định) sẽ làm việc với (các) hiệu trưởng tòa nhà để triển khai trong năm học tiếp theo và duy trì khóa học ngoài việc thực hiện ban đầu.

8. Các khóa học được phê duyệt sẽ được thêm vào hồ sơ khóa học chính, được bao gồm trong danh mục khóa học và có sẵn để đăng ký bắt đầu vào tháng Hai.

9. Các trường đề xuất khóa học sẽ triển khai các khóa học được phê duyệt vào tháng 9 tiếp theo.

10. Các trường khác có thể cung cấp khóa học được phê duyệt, tùy thuộc vào tính phù hợp với chương trình, sự quan tâm của học sinh, chứng chỉ của giáo viên, việc chuẩn bị giáo viên, cơ sở vật chất và tài nguyên có sẵn cũng như ngân sách của trường. Một số khóa học có thể được chỉ định là dành riêng cho một số chương trình chuyên biệt.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

...............................................................................................................................................

Quy định 610.06-1
Tài Liệu Đính Kèm I

Trang 1

VĂN PHÒNG HỌC TẬP HỌC SINH
CỦA CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM
PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC

Ngày: Tên Trường: Lĩnh vực môn học:
Tên khóa học: Mã khóa học:
Người đề xuất: Thành viên nhóm:
Người đánh giá:

____________________________________________________

(Chữ ký của Giám đốc Phòng)

____________________________________________________

(Chữ ký của Hiệu trưởng)

CÁC CHỮ KÝ:

_________________________________________ ____________________

Giám sát viên Giáo trình Phù hợp Ngày

_________________________________________ ____________________
Chủ nhiệm Học tập Học sinh Ngày

_________________________________________ ____________________
Cấp Phó Tổng Giám đốc Phù hợp Ngày

_________________________________________ ____________________
Phó Tổng Giám đốc Học tập Học sinh và Trách nhiệm Giải trình Ngày

_________________________________________ ____________________
Đại diện Tổng Giám đốc Ngày

________________________________________ ____________________
Tổng Giám đốc Học khu Ngày

____________________________________________________________________________________________

Quy định 610.06-1
Tài Liệu Đính Kèm I
Trang 2

VĂN PHÒNG HỌC TẬP HỌC SINH
CỦA CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT KHÓA HỌC
MÔ TẢ KHÓA HỌC, DỮ LIỆU VÀ TÀI NGUYÊN CẦN THIẾ
T

Mô tả mục đích và nội dung của khóa học này. Phần mô tả cần bao gồm một lý do cho khóa học như là một phần của chương trình học tập và liên quan đến các khóa học khác mà học sinh sẽ tham gia. Đảm bảo mô tả nội dung học sinh sẽ biết và có thể làm được sau khi tham gia khóa học này:

Loại khóa học
(chọn tất cả các mục áp dụng)

  • Tín chỉ Trung học Phổ thông
  • Tín chỉ Trung học Cơ sở
  • Bắt buộc
  • Tự chọn
  • Số tín chỉ
  • Trọng số
  • Độc lập
  • Một phần của chuỗi

Nếu là khóa học không bắt buộc, thì phòng ban này cung cấp bao nhiêu khóa học không bắt buộc?

Hồ sơ đề xuất chỉ hoàn tất cho đến khi trả lời toàn bộ các câu hỏi bên dưới.

GHI DANH
Theo kết quả bản khảo sát học sinh (Tài liệu đính kèm II A cho trường trung học, Tài liệu đính kèm II B cho trường THCS), học sinh dự kiến sẽ ghi danh khóa học đề xuất bao gồm những thành phần nào?

Lưu ý: Nếu bạn muốn tiến hành khảo sát trực tuyến, vui lòng liên hệ với Văn phòng Học tập Học sinh và họ sẽ cung cấp cho trường bạn quyền truy cập vào công cụ khảo sát trực tuyến.

Bạn dự định lên kế hoạch cho bao nhiêu phần trong năm đầu tiên?

Việc bổ sung khóa học này sẽ làm giảm tỷ lệ ghi danh vào những khóa học khác, trừ khi số lượng đội ngũ tăng lên. Bạn có kế hoạch để tăng số lượng đội ngũ để thêm khóa học này không?

Nếu tổng số FTE vẫn không đổi, thì khóa học nào có khả năng thu hút học sinh sẽ tham gia vào (các) phần trước đây được giao cho giáo viên của khóa học mới?

Tỷ lệ học sinh-giáo viên đề xuất trong khóa học đề xuất là bao nhiêu?

Tỷ lệ học sinh-giáo viên đề xuất trong khóa học bắt buộc trong bộ phận là bao nhiêu?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Quy định 610.06-1
Tài Liệu Đính Kèm I
Trang 3

ĐỘI NGŨ
Giáo viên cần những chứng chỉ giảng dạy nào cho khóa học này?
Liệt kê tên của tất cả đội ngũ giảng dạy hiện tại của trường đủ điều kiện giảng dạy khóa học này.

MỐI QUAN HỆ VỚI CHƯƠNG TRÌNH
Mô tả mối quan hệ của khóa học này với chương trình/chương trình giảng dạy hiện tại. Đảm bảo thảo luận về những kiến thức nền tảng hoặc đồ án môn học cụ thể cần có trước khi tham gia khóa học này.

Khóa học này bổ sung những gì vào việc lĩnh hội kiến thức mà các khóa học hiện tại không cung cấp?

Khóa học này có những kiến thức và kỹ năng độc đáo nào?

Khóa học này làm phong phú hoặc bổ sung cho đồ án môn học/việc học tập trong các ngành khác ở cùng cấp lớp như thế nào?

Mô tả những lợi ích mà khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh trong trải nghiệm học tập sau bậc trung học.

TÀI LIỆU
Liệt kê các nguồn tài liệu giảng dạy sẽ được yêu cầu cho khóa học này:

Tiêu đề sách giáo khoa:

TÁC ĐỘNG NGÂN SÁCH TRƯỜNG HỌC
Chi phí của mỗi cuốn sách giáo khoa: Tổng chi phí của sách giáo khoa:
Chi phí phát triển chuyên môn: Chi phí tài liệu:
Chi phí học phẩm hoặc vật tư tiêu hao: Chi phí thiết bị:

Chi phí sửa đổi nhà máy: Chi phí vận chuyển học sinh:

Chi phí cho học sinh (mọi khoản phí phòng thí nghiệm hoặc chi phí mà học sinh phải trả cho khóa học đều phải được Ban đặc trách phê duyệt và phải là những chi phí phổ biến trong toàn bộ Phân hiệu):

Số mã khóa học tiểu bang hiện có cho khóa học đề xuất:

______________________________________________________________________________

Quy định 610.06-1
Tài liệu đính kèm II A
KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM DÀNH CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC
Trường chúng tôi đang đề xuất bổ sung một khóa học mới vào danh sách các khóa học có sẵn. Tiêu đề khóa học là:
Khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội để học tập:

Có thể tận dụng khóa học này:

Để thỏa mãn một yêu cầu tốt nghiệp trung học trong

Dưới dạng một khóa học tự chọn

Thay thế cho

Khóa học này:
sẽ được tính trọng số KHÔNG tính trọng số

HỌC SINH HOÀN THÀNH
Nếu đề xuất của chúng tôi được phê duyệt trong năm học 20 -20 , thì học sinh sẽ tham gia khóa học mới này vào năm học tiếp theo, tức là 20 -20 . Để được phê duyệt, chúng tôi cần tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của học sinh. Bạn vui lòng cho chúng tôi biết về mức độ quan tâm của bạn đối với khóa học này bằng cách trả lời một số câu hỏi dưới đây. Nếu bạn không phải là học sinh của trường trong năm học triển khai khóa học, xin vui lòng trả lời như thể khóa học sẽ được cung cấp cho bạn cho năm học hiện tại:

Bạn quan tâm đến khóa học này ở mức độ nào?

Hoàn toàn không quan tâm
Tương đối quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Cực kỳ quan tâm

Vui lòng cho biết khả năng bạn tham gia khóa học này?

Hoàn toàn
Không có khả năng
Có thể Chắc chắn

Bạn muốn tham gia khóa học này vào lớp nào nhất (9, 10, 11 hay 12)?
Bạn sẽ bỏ khóa học nào trong chương trình hiện tại để tham dự khóa học này?
Nếu bạn không quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao.
Nếu bạn quan tâm đến khóa học và có khả năng tham gia, hãy giải thích ngắn gọn lý do tại sao khóa học này hấp dẫn bạn (nếu bạn không quan tâm, vui lòng bỏ qua câu hỏi này).

____________________________________________________________________________

Quy định 610.06-1

Tài liệu đính kèm II B
KHẢO SÁT SỰ QUAN TÂM DÀNH CHO TRƯỜNG THCS

Trường chúng tôi đang đề xuất bổ sung một khóa học mới vào danh sách các khóa học có sẵn. Tiêu đề khóa học là:

Khóa học này sẽ cung cấp cho học sinh cơ hội để học tập:

Để thỏa mãn một yêu cầu tốt nghiệp trung học trong
Dưới dạng một khóa học tự chọn
Thay thế cho

HỌC SINH HOÀN THÀNH
Nếu đề xuất của chúng tôi được phê duyệt trong năm học 20 -20 , thì học sinh sẽ tham gia khóa học mới này vào năm học tiếp theo, tức là 20 -20 . Để được phê duyệt, chúng tôi cần tiến hành khảo sát mức độ quan tâm của học sinh. Bạn vui lòng cho chúng tôi biết về mức độ quan tâm của bạn đối với khóa học này bằng cách trả lời một số câu hỏi dưới đây. Nếu bạn không phải là học sinh của trường trong năm học triển khai khóa học, xin vui lòng trả lời như thể khóa học sẽ được cung cấp cho bạn cho năm học hiện tại:

Bạn quan tâm đến khóa học này ở mức độ nào?

Hoàn toàn không quan tâm
Tương đối quan tâm
Quan tâm
Rất quan tâm
Cực kỳ quan tâm

Vui lòng cho biết khả năng bạn tham gia khóa học này?

Hoàn toàn không có khả năng
Có thể
Chắc chắn

Bạn muốn tham gia khóa học này vào lớp nào nhất (6, 7 hay 8)?
Bạn sẽ bỏ khóa học nào trong chương trình hiện tại để tham dự khóa học này?
Nếu bạn quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao.
Nếu bạn không quan tâm đến khóa học này, vui lòng giải thích ngắn gọn lý do tại sao.
Nếu bạn quan tâm đến khóa học và có khả năng tham gia, hãy giải thích ngắn gọn lý do tại sao khóa học này hấp dẫn bạn (nếu bạn không quan tâm, vui lòng bỏ qua câu hỏi này).

_________________________________________________________________________________
Quy định 610.06-1
Tài liệu đính kèm III
ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
Mục tiêu khóa học tổng thể (nêu dưới dạng kết quả):

QUÝ 1
Danh sách tiêu đề các bài học cho Quý này:
Liệt kê TẤT CẢ mục tiêu học tập cho Quý này:

Đánh giá:
Hoạt động hoặc nhiệm vụ học tập:

____________________________________________
QUÝ 2
Danh sách tiêu đề các bài học cho Quý này:
Liệt kê TẤT CẢ mục tiêu học tập cho Quý này: Đánh giá:
Hoạt động hoặc nhiệm vụ học tập:

____________________________________________
QUÝ 3
Danh sách tiêu đề các bài học cho Quý này:
Liệt kê TẤT CẢ mục tiêu học tập cho Quý này:
Đánh giá:
Hoạt động hoặc nhiệm vụ học tập:

___________________________________________
QUÝ 4
Danh sách tiêu đề các bài học cho Quý này:
Liệt kê TẤT CẢ mục tiêu học tập cho Quý này:
Đánh giá:
Hoạt động hoặc nhiệm vụ học tập:

Quy định 610.06-1 Đính kèm I (dành cho In Ấn)
Quy định 610.06-1 Đính kèm II (dành cho In Ấn)

Quy định 610.06-1 Đính kèm III (dành cho In Ấn)