Quy định 610.07-1
HƯỚNG DẪN
Ngày 22 tháng 2 năm 2017

GIẢNG DẠY

Chương trình học - Xóa bỏ khóa học

Trong một số điều kiện nhất định, trường có thể xóa bỏ một khóa học hoặc chuỗi các khóa học khỏi danh sách khóa học được phê duyệt. Nhu cầu xóa bỏ một khóa học có thể xuất phát từ nhiều lý do như đăng ký không đủ, nội dung lỗi thời hoặc không còn hỗ trợ cho các mục tiêu của Phân hiệu nữa. Một khóa học sẽ được xóa theo quy trình sau đây.

I. Hiệu trưởng tòa nhà hoặc người giám sát giảng dạy thích hợp có thể gửi đề xuất xóa bỏ một khóa học.

II. Trước ngày 1 tháng 10, người giám sát giảng dạy thích hợp phải gửi đề xuất với lý do hỗ trợ cho Giám đốc Học tập Học sinh để duy trì hoặc xóa bỏ các khóa học không còn hỗ trợ mục tiêu của Phân hiệu nữa, có nội dung lỗi thời hoặc có số lượng đăng ký tại mỗi trường dưới 10 học sinh.

Trước ngày 15 tháng 10, Giám đốc Học tập Học sinh sẽ hủy bất kỳ khóa học nào được đề nghị xóa bỏ.
Các khóa học không được cung cấp trong 4 năm trở lên sẽ bị loại khỏi hồ sơ khóa học chính.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM