Quy định 630.02-1

HƯỚNG DẪN
Ngày 28 tháng 6 năm 2017

GIẢNG DẠY

Chương trình Chuyên biệt

Quy định này bao gồm 2 loại chương trình dành riêng cho cơ sở: Chuyên biệt & Hướng nghiệp và giáo dục kỹ thuật (CTE).

I. Quy trình đăng ký

A. Hồ sơ ứng tuyển

Đơn đăng ký các chương trình chuyên biệt tại Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) sẽ bao gồm các thành phần sau:

1. Giấy phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép thu thập thông tin cho đơn đăng ký;

2. Thông tin cơ bản về học sinh (ví dụ: thông tin liên hệ, lớp của học sinh, bảng điểm học tập);

3. Bản mô tả về các yêu cầu đối với chương trình có cả chữ ký của học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ;

4 Một tuyên bố quan tâm đến chương trình do học sinh chuẩn bị (bắt buộc đối với tất cả các chương trình ngoại trừ Chương trình ngoại ngữ tiểu học và Chương trình tú tài quốc tế);

5. Một báo cáo kiểm tra (bắt buộc đối với Chương trình Mỹ thuật); và

6. Yêu cầu chuyển trường đã hoàn tất (bắt buộc nếu học sinh không sống trong vùng tham gia của trường).

B. Mốc thời gian nộp hồ sơ

1. Tất cả tài liệu hồ sơ đối với học sinh sống ở Quận Prince William trước ngày 1 tháng 1 trong năm nộp hồ sơ phải được nộp vào hoặc trước ngày 1 tháng 2. Những học sinh này sẽ được thông báo về trạng thái của mình vào hoặc trước ngày 1 tháng 3.

2. Thời hạn đăng ký cho học sinh vào Quận Prince William sau ngày 1 tháng 1 sẽ là 60 ngày kể từ ngày đăng ký trường. Những học sinh này sẽ được thông báo về trạng thái của mình trong vòng 30 ngày sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh. Học sinh sẽ được chấp nhận dựa trên chỉ tiêu có sẵn. Nếu hết chỉ tiêu trong chương trình, thì những học sinh đủ điều kiện đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách chờ.

C. Đánh giá tiêu chí

1. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo rằng những hồ sơ đó đã hoàn chỉnh.

2. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo rằng học sinh đáp ứng các yêu cầu, bao gồm các cấp lớp và khóa học tiên quyết, được thiết lập cho chương trình. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

3. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo cho thấy sự quan tâm của học sinh. Phụ huynh sẽ được thông báo nếu học sinh không đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

4. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để xác định thứ tự xếp hạng của các lựa chọn của học sinh.

D. Xếp lớp trong chương trình

1. Trường sẽ nỗ lực để xếp học sinh vào chương trình ưu tiên hàng đầu của các em.

2. Nếu một học sinh được chọn tham gia chương trình ưu tiên hàng đầu của mình, thì hồ sơ đó sẽ không cần xem xét thêm nữa. Các chương trình lựa chọn thứ hai sẽ chỉ xem xét hồ sơ nếu học sinh không đáp ứng yêu cầu cho chương trình lựa chọn đầu tiên, hoặc nếu học sinh không được xếp vào chương trình đó thông qua hình thức rút thăm. Các chương trình lựa chọn thứ ba sẽ chỉ xem xét hồ sơ nếu học sinh không đáp ứng yêu cầu cho chương trình lựa chọn đầu tiên và thứ hai, hoặc nếu học sinh không được xếp vào chương trình đó thông qua hình thức rút thăm.

E. Quy trình thông báo

1. Học sinh được nhận vào một chương trình sẽ nhận được thư từ chương trình đó.

2. Học sinh không được nhận vào một chương trình thông qua hình thức rút thăm sẽ được thông báo nếu được đưa vào danh sách chờ hoặc nhóm người đăng ký.

3. Học sinh phải phản hồi thư chấp nhận trước ngày 30 tháng 3. Việc xếp lớp vào một chương trình sẽ mất hiệu lực sau ngày 30 tháng 3.

F. Quy trình kháng nghị

1. Nếu không được nhận vào chương trình lựa chọn đầu tiên, thì học sinh có thể trực tiếp gửi đơn kháng nghị đến hiệu trưởng trường.

2. Sau khi nhận được thư chấp nhận từ chương trình lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba, học sinh có 8 ngày để bắt đầu kháng nghị lên hiệu trưởng của trường lựa chọn thứ nhất.

3. Hiệu trưởng trường có 5 ngày sau khi nhận được kháng nghị để chấp nhận hoặc từ chối kháng nghị. Kháng nghị này được coi là kháng nghị học tập và tuân theo các quy trình kháng nghị học tập được thiết lập trong Chính sách 731.

G. Quy trình chuyển trường

1. Người đăng ký ở bên ngoài khu vực tham gia của trường tổ chức chương trình chuyên biệt phải tuân thủ các quy trình chuyển trường được phân định trong Quy định 721-1 hoặc 721-2.

2. Nếu số lượng người đăng ký tham gia chương trình là học sinh chuyển trường vượt quá khả năng của chương trình hoặc tòa nhà, thì chương trình sẽ tổ chức rút thăm người đăng ký chuyển trường đủ điều kiện trong vòng 3 tuần sau khi hết hạn đăng ký vào ngày 1 tháng 2.

3. Học sinh không được chọn qua hình thức rút thăm sẽ được đưa vào danh sách chờ hoặc nhóm người đăng ký và được nhận vào chương trình khi có chỉ tiêu trước ngày 15 tháng 5. Học sinh được đưa vào danh sách chờ hoặc nhóm người đăng ký sẽ nhận được thư thông báo về trạng thái hồ sơ của họ.

4. Học sinh chuyển đến Phân hiệu trường sau ngày 1 tháng 1 và không đăng ký chương trình trước ngày 1 tháng 2 có 30 ngày kể từ khi đăng ký với PWCS để nộp đơn đăng ký chương trình chuyên biệt và sẽ được nhận vào các chương trình tùy thuộc vào chỉ tiêu có sẵn cho đến ngày 30 tháng 9.

II. Khung chương trình giảng dạy và cách giảng dạy

A. Các chương trình học tập được thiết lập cho chương trình chuyên biệt sẽ đáp ứng cả các Tiêu chuẩn học tập của Virginia và các tài liệu chương trình giảng dạy của PWCS.

B. Bản sao các chương trình học tập được thiết lập cho chương trình chuyên biệt sẽ có sẵn để xem xét và phát hành trong Danh mục khóa học trường trung học PWCS hàng năm. Các chương trình học tập này sẽ xác định khóa học thiết yếu tạo nên chương trình và/hoặc xác định học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình.

C. Yêu cầu cụ thể của chương trình sẽ có sẵn để xem xét. Học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ phải ký tên để cho biết rằng họ đã xem xét và hiểu các yêu cầu của chương trình.

D. Học sinh được kỳ vọng tiếp tục đáp ứng các yêu cầu cụ thể của chương trình chuyên biệt.

1. Học sinh không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình chuyên biệt sẽ được thông báo về việc họ không đáp ứng các yêu cầu này trong mỗi học kỳ.

2. Học sinh không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình sẽ không được lên lịch cho chương trình chuyên biệt vào năm sau.

3. Học sinh chuyển trường không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của chương trình chuyên biệt có thể bị trả lại trường cũ cho năm học tiếp theo.

E. Học sinh phải được ghi danh mỗi năm trong ít nhất một khóa học trong chuỗi khóa học chương trình chuyên biệt để được xem xét ghi danh vào một chương trình chuyên biệt.

III. Lựa chọn và phát triển đội ngũ

A. Nhà trường có thể sử dụng đội ngũ giảng dạy hiện có cho chương trình chuyên biệt hoặc có thể thông báo tuyển dụng thông qua quy trình thông thường của PWCS.

B. Mỗi chương trình chuyên biệt sẽ phát triển một kế hoạch phát triển đội ngũ cụ thể. Các bản sao của kế hoạch này sẽ được cung cấp cho Phó Giám thị Học tập Học sinh và Trách nhiệm giải trình và phó giám thị cấp phù hợp xem xét.

IV. Sự Tham Gia Của Cộng Đồng

A. Mỗi chương trình chuyên biệt sẽ có một ban cố vấn bao gồm phụ huynh, thành viên đội ngũ và thành viên cộng đồng. Ban cố vấn này có thể là một thực thể riêng biệt hoặc một tiểu ban của ban cố vấn trường học.

B. Khi quan hệ đối tác công việc được thiết lập với mỗi trường trong PWCS thông qua Đối tác và Tài nguyên Hỗ trợ cho Trẻ em (SPARK), mỗi chương trình chuyên biệt sẽ tập trung một thành phần trong mối quan hệ đối tác công việc đó vào nhu cầu của chương trình chuyên biệt đó.

V. Truyền thông và Quảng cáo

A. Thông tin

1. Hàng năm, phân hiệu trường sẽ chuẩn bị các tài liệu thông tin mô tả chương trình chuyên biệt và yêu cầu về điều kiện tham gia cụ thể cho mỗi chương trình. Các ấn phẩm này sẽ được cung cấp cho tất cả các công dân theo yêu cầu.

2. Các ấn phẩm sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh lớp 5 và 8 trước ngày 15 tháng 10 và tất cả học sinh mẫu giáo và lớp 3 trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

B. Mốc thời gian phổ biến thông tin

1. Các cuộc họp phổ biến thông tin mô tả chương trình chuyên biệt sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 2. Địa điểm và ngày tháng cụ thể sẽ được thiết lập cho các cuộc họp ở cấp trường trung học, THCS và tiểu học để mô tả tất cả các chương trình chuyên biệt có sẵn. Các cơ sở của trường sẽ cung cấp ít nhất 2 cuộc họp thông tin, sau đó có thể thiết lập các cuộc họp bổ sung.

2. Đối với học sinh vào Phân hiệu trường sau ngày 1 tháng 1, thông tin sẽ có tại mỗi cơ sở của chương trình chuyên biệt.

VI. Dịch vụ hỗ trợ và sửa đổi tiện nghi

A. Văn phòng Học tập Học sinh sẽ hợp tác với Văn phòng Dịch vụ Tiện nghi để phát triển hoạt động sửa đổi các tiện nghi.

B. Nhu cầu vận chuyển cụ thể sẽ được thông báo cho Văn phòng Dịch vụ Vận chuyển theo từng chương trình chuyên biệt trước ngày 15 tháng 4 hàng năm. Báo cáo sẽ bao gồm tên và địa chỉ cụ thể của những học sinh cần vận chuyển đến chương trình chuyên biệt.

VII. Thiết kế đánh giá

A. Mỗi chương trình chuyên biệt sẽ có một kế hoạch đánh giá và trải qua một cuộc tự đánh giá mỗi năm trước ngày 30 tháng 6. Kế hoạch cụ thể này sẽ được phát triển với tư vấn và hỗ trợ của Văn phòng Trách nhiệm giải trình.

B. Quá trình đánh giá sẽ diễn ra liên tục, kết quả đánh giá sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 8 mỗi năm.

Hướng nghiệp và giáo dục kỹ thuật (CTE)

I. Quy trình đăng ký

A. Hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ đăng ký chương trình CTE giới hạn theo cơ sở trong PWCS sẽ bao gồm các thành phần sau đây:

1. Giấy phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ cho phép thu thập thông tin cho đơn đăng ký;

2. Thông tin cơ bản về học sinh (ví dụ: địa chỉ gửi thư, thông tin liên lạc, học bạ);

3. Bản mô tả về các yêu cầu đối với chương trình có cả chữ ký của học sinh và phụ huynh hoặc người giám hộ;

4. Một tuyên bố quan tâm đến chương trình do học sinh chuẩn bị; và

5. Yêu cầu chuyển trường đã hoàn tất (bắt buộc nếu học sinh không sống trong vùng tham gia của trường).

B. Mốc thời gian nộp hồ sơ

1. Tất cả tài liệu hồ sơ đối với học sinh sống ở Quận Prince William trước ngày 1 tháng 1 trong năm nộp hồ sơ phải được nộp vào hoặc trước ngày 1 tháng 2. Những học sinh này sẽ được thông báo về trạng thái của mình vào hoặc trước ngày 1 tháng 3.

2. Thời hạn đăng ký cho học sinh vào Quận Prince William sau ngày 1 tháng 1 sẽ là 30 ngày kể từ ngày đăng ký trường. Những học sinh này sẽ được thông báo về trạng thái của mình trong vòng 30 ngày sau khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh. Học sinh sẽ được chấp nhận dựa trên chỉ tiêu có sẵn. Nếu hết chỉ tiêu trong chương trình, thì những học sinh đủ điều kiện đã đăng ký sẽ được thêm vào danh sách chờ.

C. Đánh giá tiêu chí

1. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo rằng những hồ sơ đó đã hoàn chỉnh.

2. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo rằng học sinh đáp ứng các yêu cầu, bao gồm các cấp lớp và khóa học tiên quyết, được thiết lập cho chương trình.

3. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để đảm bảo cho thấy sự quan tâm của học sinh.

4. Tất cả hồ sơ sẽ được xem xét để xác định thứ tự xếp hạng của các lựa chọn của học sinh.

D. Xếp lớp trong chương trình

1. Trường sẽ nỗ lực để xếp học sinh vào chương trình ưu tiên hàng đầu của các em.
2. Nếu một học sinh được chọn tham gia chương trình ưu tiên hàng đầu của mình, thì hồ sơ đó sẽ không cần xem xét thêm nữa. Các chương trình lựa chọn thứ hai sẽ chỉ xem xét hồ sơ nếu học sinh không đáp ứng yêu cầu cho chương trình lựa chọn đầu tiên, hoặc nếu học sinh không được xếp vào chương trình đó thông qua hình thức rút thăm. Các chương trình lựa chọn thứ ba sẽ chỉ xem xét hồ sơ nếu học sinh không đáp ứng yêu cầu cho chương trình lựa chọn đầu tiên và thứ hai, hoặc nếu học sinh không được xếp vào chương trình đó thông qua hình thức rút thăm.

E. Quy trình thông báo

1. Học sinh được nhận vào một chương trình sẽ nhận được thư từ chương trình đó.

2. Học sinh không được nhận vào một chương trình thông qua hình thức rút thăm sẽ được thông báo nếu được đưa vào danh sách chờ hoặc nhóm người đăng ký.

3. Học sinh phải phản hồi thư chấp nhận trước ngày 30 tháng 3. Việc xếp lớp vào một chương trình sẽ mất hiệu lực sau ngày 30 tháng 3.

F. Quy trình kháng nghị

1. Nếu không được nhận vào chương trình lựa chọn đầu tiên, thì học sinh có thể trực tiếp gửi đơn kháng nghị đến hiệu trưởng trường.

2. Sau khi nhận được thư chấp nhận từ chương trình lựa chọn thứ hai hoặc thứ ba, học sinh có 8 ngày để bắt đầu kháng nghị lên hiệu trưởng của trường lựa chọn thứ nhất.

3. Hiệu trưởng trường có 5 ngày sau khi nhận được kháng nghị để chấp nhận hoặc từ chối kháng nghị. Kháng nghị này được coi là kháng nghị học tập và tuân theo các quy trình kháng nghị học tập được thiết lập trong Chính sách 731.

G. Quy trình chuyển trường

1. Học sinh đăng ký ở bên ngoài trường tổ chức chương trình CTE giới hạn theo cơ sở sẽ tuân thủ quy trình chuyển trường theo Quy định 721-2.

2. Nếu số lượng học sinh đăng ký đủ điều kiện vượt quá khả năng của chương trình hoặc tòa nhà, thì học sinh không được chấp nhận sẽ được đưa vào danh sách chờ của chương trình khi có chỉ tiêu trước ngày 15 tháng 5.

3. Học sinh chuyển đến Phân hiệu trường sau ngày 1 tháng 1 và không đăng ký chương trình trước ngày 1 tháng 2 sẽ được nhận vào chương trình khi có chỉ tiêu cho đến ngày học đầu tiên của trường.

II. Khung chương trình giảng dạy và cách giảng dạy

A. Các chương trình học tập được thiết lập cho chương trình CTE giới hạn theo cơ sở phải đáp ứng các tiêu chuẩn ngành, củng cố Tiêu chuẩn Học tập, tuân thủ tài liệu chương trình giảng dạy của PWCS và hướng dẫn chương trình giảng dạy của tiểu bang cho các chương trình như vậy.

B. Bản sao các chương trình học tập được thiết lập cho các chương trình CTE giới hạn theo cơ sở sẽ có sẵn để đánh giá.

III. Lựa chọn và phát triển đội ngũ

A. Một cơ sở của trường có thể sử dụng đội ngũ giảng dạy hiện có cho chương trình CTE giới hạn theo cơ sở hoặc có thể thông báo tuyển dụng thông qua quy trình thông thường của PWCS. Tất cả các giảng viên sẽ được tiểu bang xác nhận trong lĩnh vực giảng dạy và đáp ứng bất kỳ yêu cầu giấy phép hoặc chứng chỉ bổ sung nào do tiểu bang và/hoặc chương trình giảng dạy thiết lập.

B. Mỗi chương trình sẽ phát triển một kế hoạch phát triển đội ngũ. Các bản sao của kế hoạch này sẽ được cung cấp cho Phó Giám thị Học tập Học sinh và Trách nhiệm giải trình và phó giám thị cấp phù hợp xem xét.

IV. Sự Tham Gia Của Cộng Đồng

A. Chương trình CTE có một hội đồng cố vấn cấp Phân hiệu bao gồm phụ huynh, thành viên đội ngũ và các thành viên công việc liên quan.

B. Khi quan hệ đối tác công việc được thiết lập với mỗi trường trong Quận Prince William thông qua SPARK, mỗi chương trình sẽ tập trung một thành phần của quan hệ đối tác công việc đó vào nhu cầu của chương trình cụ thể đó.

V. Truyền thông và Quảng cáo

A. Thông tin

1. Mỗi năm, Phân hiệu trường sẽ chuẩn bị các tài liệu thông tin mô tả từng chương trình CTE giới hạn theo cơ sở và các yêu cầu về điều kiện tham gia cụ thể cho mỗi chương trình. Các ấn phẩm này sẽ được cung cấp cho tất cả các cư dân theo yêu cầu.

2. Ấn phẩm này sẽ được cung cấp cho tất cả các học sinh lớp 8 trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

B. Mốc thời gian phổ biến thông tin

1. Các cuộc họp phổ biến thông tin mô tả các chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 1 tháng 2. Địa chỉ và ngày giờ cụ thể sẽ được thiết lập cho các cuộc họp để mô tả tất cả các chương trình có sẵn. Chương trình sẽ cung cấp ít nhất 2 cuộc họp thông tin, sau đó có thể thiết lập các cuộc họp bổ sung.

2. Đối với học sinh vào Phân hiệu trường sau ngày 1 tháng 2, thông tin sẽ có tại mỗi cơ sở của chương trình.

VI. Dịch vụ hỗ trợ và sửa đổi tiện nghi

A. Trường cơ sở có trách nhiệm duy trì cơ sở vật chất để tổ chức chương trình CTE giới hạn theo cơ sở theo Quy định 890-1.

B. Dịch vụ hỗ trợ

1. Nhu cầu vận chuyển cụ thể cho chương trình chuyển giao giáo dục hướng nghiệp và kỹ thuật sẽ được thông báo cho Văn phòng Dịch vụ Vận chuyển trước ngày 15 tháng 4 mỗi năm. Báo cáo sẽ bao gồm tên và địa chỉ cụ thể của những học sinh cần vận chuyển đến chương trình.

2. Hiệu trưởng tòa nhà (hoặc người được chỉ định sẽ sắp xếp kế hoạch vận chuyển bằng xe buýt cho học sinh tham gia các chương trình vận chuyển CTE), vì những học sinh này sẽ được chuyển đến và đi từ tòa nhà của trường trung học để tham gia chương trình.

VII. Thiết kế đánh giá

A. Tất cả người hoàn thành chương trình CTE sẽ được mời tham dự buổi hội ngộ học sinh vào mùa xuân tiếp theo sau khi tốt nghiệp trung học. Thông tin bổ sung sẽ được thu thập tại mỗi cơ sở của chương trình và được chia sẻ với ban cố vấn của họ để cải thiện chương trình.

B. Quá trình đánh giá sẽ diễn ra liên tục, kết quả đánh giá sẽ được công bố trước ngày 30 tháng 8 mỗi năm.

Hiệu trưởng, Phó Giám thị Cấp và Phó Giám thị Học tập Học sinh và Giải trình trách nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM