Regulation 648-5 Out-of-Season Activities

Quy định 648-5
HƯỚNG DẪN
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

GIẢNG DẠY

Các hoạt động ngoài mùa thi đấu

Các hoạt động ngoài mùa thi đấu và các hoạt động điều hòa có thể được tiến hành trong suốt cả năm tại các trường trung học phổ thông với điều kiện các hoạt động được thực hiện theo các quy định được nêu dưới đây:

I. Phải luôn luôn có sự giám sát của nhân viên nhà trường có giấy chứng nhận;

II. Các hoạt động phải được tiến hành theo các quy tắc của Liên đoàn các trường trung học Virginia;

III. Các hoạt động được giới hạn trong thời gian tối đa một tuần ba ngày, một ngày hai giờ;

IV. Tất cả các hoạt động phải được thông báo công khai và dành cho các học sinh đang theo học hoặc học sinh mới đã hoàn thành lớp tám;

V. Các hoạt động được giới hạn cho các học sinh hiện đang học hoặc sẽ học tại trường tổ chức hoạt động;

VI. Tất cả những người tham gia phải có một thẻ khẩn cấp hoàn chỉnh trong hồ sơ. Nhân viên giám sát phải cung cấp thẻ này cho mỗi hoạt động mà học sinh tham gia; và

VII. Điều phối viên huấn luyện thể thao sẽ không được cung cấp cho các hoạt động này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM