Regulation 648-7.1 Sportsmanship - Vietnamese

Quy định 648-7.1
HƯỚNG DẪN
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

GIẢNG DẠY

Quy tắc ứng xử trong các cuộc thi thể thao

I. Bất kỳ học sinh trung học hoặc trung học phổ thông nào bị loại ra khỏi một cuộc thi thể thao vì hành vi phi thể thao (phạm lỗi trắng trợn, chửi bới, đánh nhau, v.v.) sẽ không được tham gia lại chính cuộc thi đó và không đủ điều kiện tham gia sự kiện theo lịch trình tiếp theo của các đội. Nếu có hành vi đánh nhau, cắn, hoặc tiếp xúc thân thể một cách bạo lực, người chơi sẽ không đủ điều kiện tham gia ba sự kiện được lên lịch tiếp theo (Liên đoàn các trường trung học Virginia 27-11-6; Liên đoàn các trường trung học quốc gia về khóa trực tuyến tinh thần thể thao 30-5-1 (13)). Ngoài ra, mỗi huấn luyện viên phải có hình thức kỷ luật phù hợp đối với học sinh và phải lưu một bản ghi chép tại nhà trường và gửi một bản sao cho Giám sát viên phụ trách các hoạt động của học sinh tại Văn phòng Giáo dục Học sinh và Phó Giám thị Cơ sở thích hợp. Bản ghi chép phải bao gồm lý do tại sao học sinh bị loại khỏi cuộc thi và hình thức kỷ luật của huấn luyện viên. Trong trường hợp các biện pháp kỷ luật thích hợp không thể được áp dụng trong năm hiện tại, thì sẽ được thực hiện ở mùa giải tiếp theo.

II. Bất kỳ huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn luyện viên bị loại khỏi cuộc thi thể thao nào thì sẽ bị cấm tham gia cuộc thi đó và sự kiện theo lịch trình tiếp theo. Hiệu trưởng có trách nhiệm gửi một bản ghi chép cho Phó Giám thị Cơ sở thích hợp.

III. Bất kỳ huấn luyện viên nào biểu hiện rằng mình không thể kiểm soát hành động của người chơi trong đội mình trong bất kỳ tình huống cụ thể nào cũng phải chịu kỷ luật hành chính ngay lập tức.

IV. Bất kỳ hành động trắng trợn nào của người chơi, huấn luyện viên hoặc trợ lý huấn luyện viên sẽ được đánh giá và có thể dẫn đến việc trục xuất người đó khỏi cuộc thi hoặc khỏi vị trí huấn luyện tại các Trường Công lập Quận Prince William.

V. Bất kỳ người chơi thay thế và nhân viên băng ghế dự bị nào vào sân thi đấu khi có tranh chấp bằng lời nói và/hoặc hành động sẽ không đủ điều kiện tham gia hai sự kiện theo lịch trình tiếp theo (Liên đoàn các trường trung học Virginia 27-11-12 (3)).

VI. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc thông báo quy định này. Hiệu trưởng sẽ giữ chức giám đốc các hoạt động của học sinh và điều phối viên thể thao chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi của huấn luyện viên và cầu thủ.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh và Phó Giám thị Cơ sở (hoặc người được chỉ định) phải chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM