Quy định 648.01-1
HƯỚNG DẪN
Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Tham gia Hoạt động Trước Ngày Thi

Theo Quy định của Chính sách Hội đồng Học đường 648.01, người quản lý hoạt động của học sinh phải đảm bảo các hoạt động của học sinh kết thúc trước 9:30 chiều trước ngày diễn ra các kỳ thi PSAT, SAT, ACT, Xếp lớp Nâng cao, Tú tài Quốc tế và ngày có lịch kiểm tra Cambridge trong Học khu. Nếu muốn lên lịch cho các hoạt động sau kỳ kiểm tra thì phải thực hiện với nỗ lực lớn nhất có thể. Khi các sự kiện gây ảnh hưởng đến kỳ kiểm tra, cấm các cán bộ ngăn cản sự tham gia của học sinh dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, để người chơi "ngồi không" do đi muộn, vì tham gia bài kiểm tra, hoặc không cho học sinh tham gia các sự kiện hoặc cuộc thi tiếp theo vì họ bỏ lỡ một sự kiện hoặc cuộc thi trước đó do tham gia các bài kiểm tra. Bất kỳ sự vắng mặt hoặc không tham gia trọn vẹn do tham gia bài kiểm tra sẽ được miễn; không phạt dưới bất kỳ hình thức nào đối với những học sinh bỏ lỡ một buổi tập hoặc cuộc thi do tham gia các hoạt động kiểm tra.

Hiệu trưởng và Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM