Quy định 651-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Bảo Mật Thông Tin Tiết Lộ Của Học Sinh


Không nhân viên nào có quyền bảo mật không giới hạn khi giao dịch với học sinh. Mặc dù nhân viên có thể hỗ trợ cho những sinh viên cần người lớn để thảo luận về các mối quan tâm cá nhân, nhân viên có trách nhiệm biết và tuân thủ các hướng dẫn đã thiết lập về chuyên môn liên quan của họ khi tham gia vào các cuộc thảo luận đó. Nếu một nhân viên không muốn tham gia vào cuộc thảo luận như vậy với học sinh, nhân viên đó nên giới thiệu học sinh với cố vấn của trường, nhân viên xã hội của trường, nhà tâm lý học của trường hoặc y tá của trường.

Học sinh có quyền biết những hạn chế về bảo mật trước khi tiết lộ thông tin cho nhân viên của Khu Học Chánh về những gì họ có thể tin là mối quan hệ bí mật. Trách nhiệm đạo đức của các cố vấn trường học, nhân viên xã hội của trường, chuyên gia tâm lý học của trường và y tá của trường là phải thông báo cho học sinh về các giới hạn bảo mật theo cách mà học sinh có thể hiểu trước khi tham gia buổi đối thoại/tư vấn hỗ trợ với sinh viên. Sự đồng ý có hiểu biết này đặt ra các thông số về bảo mật và bắt buộc phải xem lại mỗi khi cố vấn trường học, nhân viên xã hội của trường, chuyên gia tâm lý học của trường hoặc y tá của trường tham gia đối thoại với học sinh, đặc biệt là khi thông tin nhạy cảm được xử lý. Trừ khi được pháp luật miễn trừ, quy định này xác định các hạn chế về bảo mật và trách nhiệm của nhân viên đối với thông tin được tiết lộ bởi học sinh.

Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) cũng công nhận rằng phụ huynh có trách nhiệm đối với con em của mình và giữ quyền thông tin về con em họ. Phụ huynh có thể tiếp cận các hồ sơ có chứa thông tin được tiết lộ bởi các học sinh nhỏ. Điều này không bao gồm các hồ sơ được giữ chỉ để sử dụng riêng cho tác giả của chúng. Ngoài ra, nhân viên nhà trường có nghĩa vụ thông báo cho phụ huynh hoặc người khác khi những thông tin nhất định được tiết lộ, trừ khi bị pháp luật cấm:

I Nếu học sinh có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, phụ huynh và/hoặc chính quyền phải được thông báo; điều này bao gồm nghi ngờ có liên quan hoặc xác nhận có liên quan đến hoạt động băng đảng.

II Nếu học sinh là nạn nhân của nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em, Bộ Dịch Vụ Xã Hội phải được thông báo theo Quy định 771-1, Thủ Tục Báo Cáo Về Lạm Dụng Trẻ Em Và Bỏ Bê Trẻ Em."

III Nếu học sinh hoặc những người khác có thể có nguy cơ bị tổn hại, phụ huynh và/hoặc chính quyền phải được thông báo. Thông báo về các mối đe dọa cho người khác sẽ xảy ra phù hợp với quy trình được nêu trong Quy định 777-1, Quy trình đánh giá mối đe dọa. Nguy cơ gây hại phải thông báo khi học sinh tiết lộ bao gồm:

A. Đe dọa tự gây hại hoặc bằng chứng về việc tự gây hại;
B. Suy nghĩ hoặc hành động tự tử;
C. Đe dọa làm hại người khác;
D. Mang thai
E. Phá thai
F. Thực tế bị nhiễm hoặc lây truyền bệnh truyền nhiễm;
G. Lạm dụng rượu hoặc thuốc khác;
H. Các vấn đề đe dọa đến sức khỏe/tính mạng khac có tầm quan trọng hoặc khẩn cấp tương đương;
I. Giết người; và
J. Các mối đe dọa đáng kể.

Trong trường hợp học sinh tiết lộ thông tin cho biết mình có nguy cơ bị gây tổn hại và nhân viên không thể xác định phản hồi phù hợp, nhân viên đó nên trao đổi với nhân viên điều hành của trường, giám sát viên thích hợp hoặc Giám Đốc Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh. Khi cần tham khảo ý kiến, không nên tiết lộ danh tính của sinh, trừ khi yêu cầu vì quyền lợi của học sinh hoặc người khác.

Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp về sức khỏe và an toàn, không nên thảo luận công khai các thông tin bí mật trước sự chứng kiến của người khác hoặc với những người không có nhu cầu chính đáng để biết. Thông tin được tiết lộ bởi học sinh, phụ huynh hoặc những người khác trong bối cảnh mối quan hệ nghề nghiệp của họ với nhân viên, dù được xác định là bí mật hay không, không nên được sử dụng trong cuộc trò chuyện thông thường hoặc theo những cách không phù hợp với quy định này.

Nếu nhân viên xác định rằng có mối đe dọa rõ ràng và có ý nghĩa đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hoặc cá nhân khác, nhân viên có thể tiết lộ thông tin bí mật cho bất kỳ người nào có kiến thức về thông tin là cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của sinh viên hoặc cá nhân khác.

Nhân viên không tuân thủ quy định này sẽ bị xử lý kỷ luật đến mức sa thải.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM