Quy định 651.01-1
HƯỚNG DẪN
Ngày 22 tháng 8 năm 2018

GIẢNG DẠY

Học bổng và/hoặc Hỗ trợ tài chính

Nhiều học sinh cần hỗ trợ tài chính để theo đuổi các kế hoạch học tập sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Do đó, cố vấn của nhà trường, huấn luyện viên, giáo viên giảng dạy, và quản trị viên phải đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ học sinh nắm bắt các thông tin về học bổng học tập và thể thao. Cụ thể, học sinh của các trường công lập quận Prince William muốn có thông tin và sự hỗ trợ về học bổng và hỗ trợ tài chính hiện có có các dịch vụ thông qua đội ngũ tư vấn, giảng dạy, và nhân viên thể thao sau đây:

I. Mỗi giám đốc tư vấn trường học ở cấp trung học phổ thông phải đảm bảo rằng tất cả các cố vấn của trường đều có hiểu biết về thông tin hỗ trợ tài chính và học bổng dành cho học sinh.

II. Phải có danh sách các học bổng hiện có để tất cả các học sinh sử dụng hệ thống trang web về kế hoạch đào tạo đại học liên phân hiệu truy cập.

III. Hỗ trợ tài chính, học bổng, và hội thảo tuyển sinh đại học dành cho phụ huynh/người giám hộ và học sinh phải được lên kế hoạch hằng năm tại các thời điểm và địa điểm khác nhau trong Học khu.

IV. Một hội chợ đại học phải được tổ chức hằng năm ở cả phía đông và phía tây quận Prince William. Hội chợ này phải có các đại diện từ nhiều trường cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật và quân đội.

Cán bộ huấn luyện thể thao và tư vấn của trường được khuyến khích tham dự các dịch vụ phát triển chuyên môn để có kiến thức về những thông tin mới nhất nhằm hỗ trợ các vận động viên đại học tiềm năng.

V. Cán bộ tư vấn và huấn luyện thể thao của trường phải làm việc trên tinh thần hợp tác để đảm bảo tất cả vận động viên đại học tiềm năng nắm được những yêu cầu để đủ điều kiện của Hiệp hội Thể thao Đại học Quốc gia (NCAA). Huấn luyện viên phải khuyến khích và theo dõi sự tiến độ học tập của các vận động viên học sinh của mình để đảm bảo rằng chương trình học và điểm số của học sinh đạt tiêu chuẩn đủ điều kiện của NCAA.

VI. Giáo viên giảng dạy phải khuyến khích học sinh tham vấn với các cố vấn của trường về các yêu cầu nhập học, học bổng và hỗ trợ tài chính của trường đại học và kỹ thuật.

VII. Giành được học bổng và hỗ trợ tài chính chung quy vẫn là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ và chính học sinh.
Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM