Thông qua: Ngày 9 tháng 1 năm 2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 661-4

NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM

Đánh giá / bài kiểm tra tích lũy

Hướng dẫn về kiểm tra cuối kỳ hoặc đánh giá khóa học tích lũy (Các khóa học tín chỉ trung học phổ thông được giảng dạy ở cấp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông).

Các kỳ thi cuối năm / đánh giá khóa học tích lũy trong các khóa học tín chỉ trung học phổ thông ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông được điều chỉnh bởi các yêu cầu sau:

 1. Các kỳ thi / đánh giá khóa học tích lũy được khuyến nghị trong tất cả các lĩnh vực chủ đề. Các bài đánh giá tích lũy này có thể được đưa ra trước tuần thi cuối cùng được chỉ định cho các trường trung học. Các kỳ thi được đưa ra ở cấp trung học cơ sở có thể được đưa ra theo lịch trình sửa đổi khi hiệu trưởng cho là phù hợp.
 2. Các kỳ thi / đánh giá khóa học tích lũy có thể bao gồm (nhưng không giới hạn ở): quan sát, phòng thí nghiệm, bài luận, đánh giá đơn vị, tác phẩm nghệ thuật, hiệu suất, học tập dựa trên vấn đề, sản xuất đa phương tiện, kiểm tra miệng / trả lời bằng lời nói, thảo luận, thuyết trình, câu đố và bài kiểm tra, và các hoạt động hoặc dự án đỉnh cao.
 3. Bài thi cuối cùng chiếm 10 phần trăm điểm của khóa học cuối cùng. Các bài kiểm tra / đánh giá khóa học tích lũy sẽ được xây dựng để phản ánh nội dung và mục tiêu khóa học của từng lớp.
 4. Miễn trừ tiêu chuẩn: Miễn các bài kiểm tra cuối kỳ / đánh giá khóa học tích lũy sẽ được cấp cho tất cả học sinh có điểm trung bình "A" trong khóa học khi bước vào kỳ thi cuối kỳ.
  1. Học sinh được miễn kiểm tra cuối kỳ / đánh giá khóa học tích lũy sẽ không nhận được điểm kiểm tra cuối cùng trên phiếu điểm của họ.
  2. Điểm cuối cùng của học sinh được miễn trừ sẽ chỉ được xác định bằng cách tính trung bình điểm từ học kỳ thứ nhất và thứ hai.
  3. Tất cả học sinh được miễn trừ dựa trên điểm số sẽ được phép làm bài kiểm tra cuối kỳ nếu họ chọn; tuy nhiên, nếu học sinh chọn làm bài kiểm tra cuối kỳ thì điểm thi cuối kỳ được tính vào điểm cuối cùng của học sinh đối với lớp.
 5. Miễn SOL: học sinh đăng ký các khóa học có bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) Kết thúc Khóa học (EOC) cũng có thể được miễn thi dựa trên thành tích của họ trong bài kiểm tra EOC SOL.
  1. Để được miễn thi, học sinh phải vượt qua bài kiểm tra EOC SOL ở trình độ thành thạo.
  2. Nếu một học sinh vượt qua SOL ở cấp độ nâng cao, học sinh sẽ nhận được "A / 100" tự động cho điểm kiểm tra cuối kỳ.
  3. Tuy nhiên, nếu một học sinh vượt qua bài kiểm tra EOC SOL và chọn tham gia kỳ thi cuối kỳ, điểm kiểm tra cuối cùng sẽ được tính vào điểm cuối cùng của học sinh cho lớp học.
  4. Nếu một học sinh được miễn thi, họ có thể được miễn cho thời gian kiểm tra, nếu họ xuất trình một ghi chú từ cha mẹ của họ.
  5. Những học sinh không yêu cầu bài kiểm tra EOC SOL để đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp cho loại bằng tốt nghiệp đã xác định của họ và có cha mẹ yêu cầu họ làm bài kiểm tra EOC SOL, không đủ điều kiện để được "miễn SOL" nhưng vẫn đủ điều kiện để được "miễn trừ tiêu chuẩn".
 6. Miễn trừ tùy chọn: Có hiệu lực trong năm học 2018-19, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của họ có toàn quyền, đối với các khóa học có thể được miễn SOL, để cho phép tạo ra các đánh giá thay thế để được miễn trừ. Các đánh giá thay thế để được miễn trừ phải nhất quán về nội dung và mức độ khó khăn giữa các phần của khóa học.
 7. Việc xem xét các kỳ thi / đánh giá khóa học tích lũy sẽ được giới hạn trong tối thiểu hai ngày và tối đa là năm ngày.
 8. Ban giám hiệu nhà trường cho lĩnh vực chủ đề sẽ xem xét và phê duyệt tất cả các bài kiểm tra / đánh giá khóa học tích lũy trước khi sử dụng.
 9. Các kỳ thi / đánh giá khóa học tích lũy được đưa ra tại các trường trung học phổ thông phải phù hợp với lịch kiểm tra đã công bố của trường và học sinh sẽ được gửi về nhà khi hoàn thành kỳ thi. Học sinh sẽ chỉ được yêu cầu đến trường nếu họ có một kỳ thi theo lịch trình.
 10. Học sinh trung học cơ sở tham gia kỳ thi tại một trường trung học phổ thông, sẽ trở lại trường trung học cơ sở sau khi hoàn thành bài kiểm tra của họ.
  1. Các bài kiểm tra / đánh giá khóa học tích lũy được đưa ra tại các trường trung học cơ sở sẽ được đưa ra theo lịch trình do hiệu trưởng xác định.
  2. Thời gian thích hợp để đánh giá được hoàn thành sẽ cần được xem xét trong quá trình xây dựng lịch trình.
 11. Lịch thi của từng trường phải được triển khai kịp thời, hiệu quả. Kiểm tra lại / đánh giá khóa học tích lũy sẽ chỉ được phép khi có sự chấp thuận của cơ quan hành chính ở mỗi trường.
 12. Điểm thi được ghi trên phiếu điểm.
 13. Nếu học sinh từ chối làm bài kiểm tra cuối kỳ hoặc hoàn thành bài đánh giá khóa học tích lũy, điểm số 0,00 sẽ được ghi lại cho điểm kiểm tra.

Phó Tổng Giám thị về Học tập và Trách nhiệm Giải trình của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.