Quy định 661-5
HƯỚNG DẪN
Ngày 26/6/2019

HƯỚNG DẪN

Nguyên Tắc Đánh Giá và Chấm Điểm - Hướng Dẫn Chuẩn Bị Đánh Giá

Hướng Dẫn Chuẩn Bị Đánh Giá

I. Giới Thiệu

Các hướng dẫn này áp dụng cho những đánh giá/bài kiểm tra sử dụng cho kỳ thi cuối kỳ cho các khóa học trung học như được nêu trong Quy định 661-4.

II. Hướng Dẫn Chung về Đánh Giá

A. Các bài đánh giá sẽ đánh giá sự thành thạo của học sinh về các tiêu chuẩn mà việc giảng dạy lấy làm cơ sở.

B. Các giáo viên sẽ sử dụng các phương pháp đánh giá khác nhau như (nhưng không giới hạn ở): quan sát, phòng thí nghiệm, bài tiểu luận, đánh giá học trình, tác phẩm nghệ thuật, sản xuất đa phương tiện, kiểm tra miệng/trả lời bằng lời nói, thảo luận, thuyết trình, trắc nghiệm và kiểm tra, bài thu hoạch hoặc dự án, trả lời được lựa chọn (nhiều lựa chọn, đúng/sai, ghép cặp phù hợp, điền vào chỗ trống), trả lời dạng viết (trả lời ngắn hoặc trả lời mở rộng dạng viết), đánh giá hiệu suất (nhiệm vụ hoặc tiêu chí thực hiện) và giao tiếp cá nhân (đặt câu hỏi, phỏng vấn hoặc hội thảo, kiểm tra miệng, ghi chép hàng ngày hoặc nhật ký). Những phương pháp đa dạng này sẽ đảm bảo học sinh có cơ hội sử dụng từng kỹ năng đọc, viết, nghe và nói sau đây.

C. Việc đánh giá sẽ tạo cơ hội cho học sinh trả lời ở các cấp độ nhận thức khác nhau: kiến thức, hiểu, áp dụng, phân tích, đánh giá và sáng tạo.

III. Hướng Dẫn Viết

A. Các hướng dẫn cho học sinh phải thẳng thắn, rõ ràng và giải thích nhiệm vụ.

B. Các hướng dẫn sẽ bao gồm các tiêu chí để nhận được điểm tối đa cho (các) mục được đánh giá. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trả lời dạng viết, hiệu suất và các mục giao tiếp cá nhân (bằng miệng).

IV. Sản Xuất Tài Liệu Đánh Giá

A. Tài liệu nên được lập theo với hình thức rõ ràng và cỡ chữ đủ lớn để tất cả học sinh dễ đọc.

B. Kiểm tra và hiệu đính cẩn thận để tránh lỗi chính tả hoặc ngữ pháp.

C. ut1} Khi học sinh viết câu trả lời trên bài kiểm tra, phải để đủ chỗ trống để học sinh ghi câu trả lời. Các chỗ trống phải được đặt cạnh câu hỏi được hỏi.

D. Đồ họa (đồ thị, bản đồ hoặc biểu đồ) phải rõ nét, rõ ràng và được dùng thang độ xám nếu không in màu.

E. Tài liệu đánh giá phải rõ ràng và dễ đọc khi được sao chụp.

V. Định Dạng Các Bài Kiểm Tra Viết

A. Đánh số mỗi câu hỏi.

B. Sắp xếp các mục để không phải lật từ trang này sang trang khác.

VI. Hướng Dẫn Xem Xét Và Phê Duyệt Bài Thi

Tất cả các bài đánh giá tổng hợp tích lũy (bài thi) do giáo viên chuẩn bị sẽ được xem xét bởi các nhóm học tập hợp tác của họ và được phê duyệt bởi nhân viên điều hành có đủ thời gian để xem xét đánh giá. Các thời hạn chót mà nhân viên điều hành giám sát yêu cầu phải được thông báo trước cho giáo viên.

Hiệu Trưởng, Phó Giám Đốc phụ trách về Học Sinh và Chuyên Môn Học Tập chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM