Quy Định 661.04-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Báo Cáo Về Tình Hình Học Tập Của Học Sinh

Hiệu trưởng sẽ đảm bảo rằng việc đánh giá học sinh được tiến hành một cách thường xuyên.

Điểm số phải được báo cáo chính thức trên sổ liên lạc cho phụ huynh và học sinh vào cuối mỗi quý. Khi việc đóng cửa trường liên quan đến thời tiết xảy ra trong hai ngày cuối của giai đoạn chấm điểm hoặc vào bất kỳ ngày nào giữa ngày cuối cùng của giai đoạn chấm điểm và ngày mà sổ liên lạc đã được lên kế hoạch để gửi về nhà, thời gian báo cáo điểm sẽ được dời một ngày với mỗi ngày trường học đóng cửa.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM