Quy định 662-5
GIẢNG DẠY
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

Yêu cầu tốt nghiệp

Miễn trừ Yêu Cầu Về Số Giờ của Tiêu Chuẩn Công Nhận để Cấp Tín Chỉ Tiêu Chuẩn và Được Xác Thực

Bắt đầu từ năm học 2010-2011, học sinh có thể chọn tùy chọn lấy các tín chỉ tiêu chuẩn và được xác thực trong các khóa học được chỉ định mà không cần hoàn thành yêu cầu về số giờ học cụ thể mà Tiêu Chuẩn Công Nhận đòi hỏi. Các khóa học được chỉ định sẽ bao gồm các khóa học được lựa chọn về toán, khoa học và nghiên cứu xã hội mà vì chúng có yêu cầu kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) cuối khóa học Tất cả các học sinh đều đủ điều kiện để áp dụng tùy chọn này.

Quy trình đăng ký

I. Học sinh muốn được miễn trừ yêu cầu về số giờ học thì phải nộp đơn gửi hiệu trưởng nhà trường.

A. Để đủ điều kiện tham gia thi SOL cho năm học hiện tại, đơn phải được nộp muộn nhất là vào ngày 01/11 của mỗi năm học.
B. Để đủ điều kiện tham gia các kỳ thi SOL được tổ chức vào cuối kỳ hè, đơn phải được nộp muộn nhất là vào ngày 01/3 mỗi năm học.
C. Đơn và tài liệu bổ trợ phải được duy trì trong Hồ Sơ Giáo Dục Học Sinh.

II. Một Hội Đồng Miễn Trừ sẽ họp tại mỗi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông để xác định học sinh nào sẽ được chấp nhận tham gia các khóa học cụ thể. Học sinh sẽ được yêu cầu đáp ứng các tiêu chí tiên quyết được Khu Học Chánh thiết lập trước khi tham gia vào từng khóa học cụ thể. Đơn phải được chấp thuận của hiệu trưởng nhà trường.

III. Mọi khiếu nại về quyết định sẽ theo các quy trình trong Quy định 731-1, "Khiếu nại về Vấn đề học dinh"-I. Kiến Nghị về Học Tập.

IV. Mỗi học sinh sẽ được giới hạn ở một lần miễn trừ trong khoảng từ tháng 9 năm trước đến tháng 8 năm sau. Học sinh không được phép đăng ký miễn trừ cho bất kỳ khóa học nào mà học sinh hiện đang ghi danh.

V. Học sinh muốn được miễn trừ yêu cầu tối thiểu về số giờ sẽ chứng minh khả năng làm việc độc lập, yêu cầu sự giám sát và hỗ trợ ở mức tối thiểu.

VI. Một khi được chấp nhận, học sinh sẽ được mã hóa là "chấp nhận" trong hệ thống thông tin của học sinh. Một học sinh sẽ không được nhập vào lịch sử khóa học cho đến khi hoàn tất các nhiệm vụ đánh giá bắt buộc.

VII. Nếu một học sinh rút khỏi một khóa học mà học sinh đó đã yêu cầu miễn trừ yêu cầu về các Tiêu Chuẩn Công Nhận, học sinh đó sẽ không được phép áp dụng miễn trừ cho khóa học đó một lần nữa.

Nắm Vững Nội Dung Của Khóa Học

I. Mỗi khóa học sẽ có một hội đồng cấp khu học chánh và có một giám sát viên về nội dung (hoặc người được ủy quyền) thích hợp.

II. Hội đồng của mỗi khóa học sẽ lập các nhiệm vụ và tiêu chí cụ thể để đánh giá học sinh nhằm chứng minh học sinh nắm vững được nội dung tài liệu của khóa học. Các nhiệm vụ đánh giá có thể bao gồm các bài kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra trắc nghiệm dựa theo tiêu chí, bài viết nghiên cứu hoặc bài luận, phỏng vấn, các quy trình phòng thí nghiệm hoặc các chứng cứ khác về việc học tập theo thiết lập mà hội đồng đã đề ra cho khóa học.

III. Học sinh sẽ thể hiện việc nắm vững nội dung và các mục tiêu của khóa học bằng cách thực hiện các nhiệm vụ đánh giá theo quy định này, và các nhiệm vụ đó sẽ được đánh giá theo tiêu chí mà hội đồng cấp khu học chánh thiết lập.

IV. Các nhiệm vụ đánh giá phải được thực hiện muộn nhất là 30 ngày học trước khi diễn ra kỳ thi SOL quy định.

V. Trong trường hợp đặc biệt khi một chương trình chỉ được cung cấp vào mùa hè, học sinh có thể yêu cầu cho phép gửi các nhiệm vụ đánh giá yêu cầu trong vòng 5 ngày học trước kỳ thi SOL mùa hè. Yêu cầu này phải được nêu trong đơn yêu cầu.

VI. Các hội đồng cấp khu học chánh phải họp để xem xét các nhiệm vụ đánh giá so với các tiêu chí đã thiết lập. Mỗi hội đồng cấp khu học chánh sẽ xác định tình trạng đạt hay không đạt của từng ứng viên cho từng khóa học và sẽ gửi cho hiệu trưởng của trường một văn bản báo cáo về tình trạng của mỗi học sinh đối với mỗi bài đánh giá.

Chấm Điểm và Tín Chỉ

I. Các học sinh đạt yêu cầu đối với các nhiệm vụ đánh giá cấp khu học chánh của Khu Học Chánh Quận Prince William trong khóa học chỉ định sẽ nhận được điểm "Đạt" cho khóa học đó.

A. Điểm "Đạt" sẽ được ghi vào phiếu điểm của học sinh nhưng sẽ không ảnh hưởng đến điểm trung bình các môn học (GPA) của học sinh đó.
B. Học sinh phải được điểm "Đạt" mới đủ điều kiện được tham gia kỳ thi SOL cuối khóa và nhận tín chỉ tiêu chuẩn cho khóa học.

II. Các học sinh không đạt trình độ nắm vững các nhiệm vụ đánh giá cấp khu học chánh của PWCS trong khóa học được chỉ định sẽ không được nhận điểm đánh giá.

A. Điểm đánh giá sẽ không được ghi vào phiếu điểm hay ảnh hưởng đến điểm GPA của học sinh.


B. Học sinh không đủ điều kiện để làm các bài kiểm tra SOL cuối khóa học theo quy định hoặc nhận tín chỉ tiêu chuẩn cho khóa học.

C. Học sinh không đủ điều kiện để xin miễn trừ yêu cầu về số giờ của Tiêu Chuẩn Công Nhận cho khóa học đó.

D. Nếu một học sinh không hoàn thành một khóa học đạt yêu cầu qua quá trình miễn trừ, học sinh đó có thể ghi danh vào khóa học đó bằng cách sử dụng các quy trình đăng ký tiêu chuẩn của PWCS và hoàn thành yêu cầu về số giờ của Tiêu Chuẩn Công Nhận cho khóa học đó.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Quy định 662-5 - Đính kèm I (Cho In Ấn)