Quy định 663-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 26/6/2019

HƯỚNG DẪN

Quy Trình Báo Cáo/Chấm Điểm

Các Bài Tập Mùa Hè Cho Các Khóa Học Nâng Cao - Lớp 9 Đến Lớp 12

Các bài tập mùa hè được sử dụng để khuyến khích sự quan tâm của học sinh đối với các khóa học nâng cao và để học sinh tiếp xúc với những khái niệm quan trọng của khóa học. Các bài tập mùa hè cho các khóa học nâng cao là không bắt buộc. Những bài tập này giúp học sinh có trải nghiệm học tập thành công trong các khóa học nâng cao và khi được xây dựng đúng cách thì có thể là một hình thức tích cực giúp học sinh tìm kiếm thử thách trong một chủ đề mà các em đặc biệt đam mê tìm hiểu và khám phá.

Mục Đích

I. Các bài tập mùa hè tập trung vào các mục tiêu cụ thể hỗ trợ cho những gì học sinh cần biết, cần làm và cần hiểu để thành công hơn trong các khóa học nâng cao.

II. Các bài tập mùa hè có thể được thiết kế để giúp học sinh đánh giá và hiểu các khái niệm cơ bản hoặc các kỹ năng cụ thể để giúp các em thành công trong khóa học nâng cao.

Hướng dẫn

I. Học sinh sẽ nhận được các bài tập cho năm học tiếp theo không muộn hơn ngày Thứ Hai trước ngày Thứ Hai cuối cùng của năm học hiện tại. Bất cứ khi nào có thể, học sinh sẽ nhận được những bài tập này vào ngày 1 tháng Sáu.

II. Học sinh phải nộp các bài tập mùa hè sớm nhất là vào ngày Thứ Ba thứ hai của năm học. Thời hạn để học sinh nộp các bài tập mùa hè là ngày 30 tháng Chín của năm học.

III. Các học sinh chuyển đến Khu Học Chánh Quận Prince William nhận các bài tập khi đăng ký các khóa học nâng cao.

IV. Trong các bài tập có thể có các tiêu chí đánh giá và phần tự đánh giá. Trong trường hợp có thể, học sinh sẽ được cung cấp lựa chọn bài tập và đánh giá.

V. Các bài tập sẽ được thiết kế để học sinh có thể hoàn thành một cách độc lập trong một khoảng thời gian hợp lý. Thông thường, một bài tập không đòi hỏi học sinh trung học mất quá 10 giờ đồng hồ.


VI. Học sinh sẽ được hướng dẫn rõ ràng cách tìm các bài tập mùa hè. Bài tập có thể được đăng trên trang web của mỗi trường trung học. Bài tập cũng phải có sẵn bằng bản giấy tại một địa điểm được chỉ định ở mỗi trường trung học.

VII. Phiếu tự đánh giá sẽ được cung cấp cho học sinh để phục vụ việc học tập độc lập của các em.

VIII. Nếu có yêu cầu sử dụng các tài liệu bổ sung để hoàn thành bài tập thì địa điểm trên web và trong trường của các tài liệu đó sẽ được nêu rõ ràng.

IX. Trong các bài tập sẽ có phần địa chỉ email hoặc các cách thức liên lạc khác để học sinh liên lạc với giáo viên nếu có câu hỏi về bài tập.

X. Giáo viên nên ghi thông tin về ngày họ sẵn sàng trả lời các câu hỏi của học sinh vào bài tập.

Hiệu Trưởng, Phó Giám Đốc phụ trách về Học Sinh và Chuyên Môn Học Tập (hoặc người được ủy quyền), và Phó Giám Đốc phụ trách về Cấp Học (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM