Quy định 687-1
HƯỚNG DẤN
Ngày 9 tháng 12 năm 2015

GIẢNG DẠY

Giảng dạy Tại nhà

Giảng dạy tại nhà có thể được cung cấp cho các học sinh ghi danh vào Trường Công lập Quận Prince William (PWCS), những người về mặt thể chất hoặc cảm xúc không thể đến trường như đã được chứng nhận bởi bác sĩ hoặc, trong trường hợp bệnh tật về cảm xúc, một bác sĩ tâm thần hoặc một bác sĩ tâm lý lâm sàng. Về tính chất, giảng dạy tại nhà chỉ có mục đích tạm thời và không được sử dụng để thay thế dạy học trên lớp.

"Giảng dạy tại nhà" có nghĩa là việc giảng dạy được cung cấp cho học sinh phải ở nhà hoặc một cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho các giai đoạn không thể đến trường học bình thường, dựa trên chứng nhận y tế của một bác sĩ hoặc một chuyên gia tâm lý học lâm sang có giấy phép. Với mục đích của các dịch vụ giảng dạy tại nhà, "phải ở nhà hoặc một cơ sở chăm sóc sức khoẻ" có nghĩa là học sinh không thể tham gia vào các hoạt động thường ngày thường diễn ra trong thời gian học; và việc vắng mặt ở trường là không thường xuyên, trong thời gian tương đối ngắn, hoặc để nhận được điều trị chăm sóc sức khỏe.

Việc xác định tình trạng hội đủ điều kiện giảng dạy tại nhà sẽ được thực hiện bởi Văn phòng Dịch vụ Học sinh. Học sinh khuyết tật phải có một chương trình giáo dục riêng (IEP) mới được xây dựng để đáp ứng các nhu cầu giảng dạy tạm thời của học sinh sau khi giới thiệu giảng dạy tại nhà đã được Văn phòng Dịch vụ Học sinh phê duyệt. IEP của học sinh sẽ phân định số giờ giảng dạy tại nhà, các dịch vụ giáo dục đặc biệt trong khi học sinh ở nhà, các mục tiêu cần theo đuổi trong khi học sinh tại nhà, và việc sắp xếp tùy chọn liên tục: "tại nhà" Khi
học sinh có thể trở lại trường, nhóm IEP phải sửa đổi IEP để chấm dứt các dịch vụ tại nhà để đưa học sinh trở lại môi trường học đường.

Khi có vẻ như một học sinh bình thường cần giảng dạy tại nhà trong một khoảng thời gian dài, trường học của học sinh có thể được hướng dẫn để tìm hiểu những nhu cầu của học sinh cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt thông qua việc sử dụng các phương tiện thích hợp như Nhóm Can thiệp.

Học sinh nhận được giảng dạy tại nhà cần quay trở lại giảng dạy ở trường càng sớm càng tốt. Dịch vụ ở nhà thường sẽ không được chấp thuận cho thời gian vượt quá chín tuần lịch. Nếu cần giảng dạy tại nhà quá chín tuần, cần phải có một mẫu đơn kéo dài, bao gồm kế hoạch điều trị, tiến trình hướng tới mục tiêu điều trị, và các kế hoạch cụ thể để đưa học sinh trở lại môi trường học đường, từ nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe điều trị để lên hồ sơ nhu cầu đối với các dịch vụ mở rộng.

Các thông tin sau đây áp dụng cho tất cả học sinh bình thường. Học sinh từ mẫu giáo đến lóp 5 thường đủ điều kiện cho 20 giờ giảng dạy mỗi tháng. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 thường đủ điều kiện cho 32 giờ giảng dạy mỗi tháng. Học sinh từ lớp 9 đến lóp 12 thường đủ điều kiện cho 40 giờ giảng dạy mỗi tháng. Hai mươi giờ mỗi tháng thường được chấp thuận cho học sinh trong lớp 9 đến lớp 12 tham gia hai khóa học hoặc ít hơn tại nhà tối đa bốn khóa học có thể được thực hiện để lấy tín chỉ trong khi ở nhà.

Giảng dạy tại nhà được thực hiện trong giờ học thường xuyên, cuối buổi chiều, hoặc là đầu giờ tối và chỉ vào những ngày trường hoạt động. Giảng dạy sẽ không được cung cấp cho học sinh tại nhà khi các học sinh PWCS vắng mặt (ví dụ, trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, ngày làm việc của giáo viên, nghỉ đông, nghỉ xuân, và nghỉ lễ của học sinh). Trong trường hợp đặc biệt, ngoại lệ có thể được người quản lý chương trình từ Văn phòng Dịch vụ Học sinh phê duyệt.

Khi lên lịch các buổi học, giáo viên tại nhà sẽ tính đến các yêu cầu của phụ huynh hoặc người giám hộ, nhưng không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Việc thanh toán cho giáo viên sẽ được thực hiện dựa trên giá mỗi giờ như đã được xác định trong chu kỳ ngân sách. Thanh toán sẽ không được thực hiện cho thời gian đi lại, vắng mặt, hoặc chuẩn bị.

Một bệnh viện/trung tâm điều trị trong ngày cung cấp nội dung học tập cho các học sinh PWCS đủ tiêu chuẩn trong một môi trường nhóm sẽ được hoàn trả cho các dịch vụ đó theo mức giá giờ giảng dạy tại nhà phổ biến hiện hành. PWCS sẽ bồi hoàn cho các giáo viên như vậy trong hai giờ giảng dạy cho mỗi ngày học cho một giáo viên được chứng nhận giảng dạy tại Virginia, bất kể số lượng học học sinh trong nhóm là bao nhiêu. Thủ tục xin phê duyệt cho các dịch vụ tại nhà thông qua một bệnh viện hoặc trung tâm điều trị trong ngày là giống như đối với các học sinh không phải nhập viện yêu cầu dịch vụ tại nhà. Việc thanh toán sẽ không được thực hiện cho các dịch vụ tại nhà được cung cấp trước khi yêu cầu dịch vụ tại nhà được Văn phòng dịch vụ học sinh phê duyệt.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2018.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM