Regulation 690-1 Special Education - Vietnamese

Quy định 690-1
HƯỚNG DẪN
Ngày 27 tháng 3 năm 2019

GIẢNG DẠY

Giáo dục Đặc biệt

Giáo dục đặc biệt sẽ được cung cấp theo "Quy định Quản lý các Chương trình Giáo dục Đặc biệt dành cho Trẻ em Khuyết tật ở Virginia," và các luật và quy định của liên bang.

Việc thực hiện giáo dục đặc biệt theo tất cả các luật, quy định và chính sách áp dụng phải được mô tả trong các "Tài liệu Hướng dẫn và Thủ tục" của Văn phòng Giáo dục Đặc biệt. Các tài liệu này sẽ là nguồn chính thức của tất cả các thông tin về thủ tục hành chính giáo dục đặc biệt. Hướng dẫn sử dụng sẽ được phân phối cho tất cả các hiệu trưởng và nhân viên được chỉ định bởi Văn phòng Giáo dục Đặc biệt. Văn phòng Giáo dục Đặc biệt sẽ duyệt xét và sửa đổi hướng dẫn sử dụng nếu cần. Chủ sở hữu hướng dẫn sử dụng phải chịu trách nhiệm duy trì hướng dẫn sử dụng hiện tại.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM