Quy định 690-3
HƯỚNG DẪN
Ngày 27 tháng 3 năm 2019

GIẢNG DẠY

Mục 504 Xác định, Đánh giá, Xếp lớp, và Thủ tục Điều trần

I. Chung

Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) chịu trách nhiệm định vị và xác định học sinh khuyết tật. Để thực hiện quy định này, PWCS sẽ đảm bảo rằng:

A. Học sinh khuyết tật được định vị và xác định.

1. Các nỗ lực sẽ được thực hiện hàng năm để định vị và xác định những người khuyết tật đủ điều kiện cư trú trong Học khu không được giáo dục công lập thích hợp miễn phí.

2. Thông báo về khả năng cung cấp dịch vụ và các loại và vị trí của dịch vụ cần được gửi đến các trường tư thục gần đó, bác sĩ nhi khoa, và
Sở Y tế.

B. Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh khuyết tật sẽ được thông báo về các quyền của họ.

1. Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh khuyết tật được thông báo về quyền của họ ít nhất là hàng năm, trước khi đánh giá và xếp lớp cho học sinh.

2. Phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh khuyết tật được thông báo về quyền của họ trước bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về việc xếp lớp của học sinh.

C. Các cơ hội giáo dục thích hợp sẽ được cung cấp cho học sinh khuyết tật.

1. Mỗi học sinh khuyết tật có quyền được hưởng một nền giáo dục công lập thích hợp miễn phí.

2. Trong phạm vi tối đa thích hợp, học sinh khuyết tật sẽ được giáo dục cùng với học sinh không khuyết tật.

3. Một đánh giá của học sinh sẽ được thực hiện trước khi cung cấp dịch vụ.

4. Đánh giá định kỳ sẽ được thực hiện khi cần thiết và, trong mọi trường hợp, trước khi có sự thay đổi đáng kể về xếp lớp.

5. Việc xem xét hồ sơ học sinh có thể được coi là một đánh giá nếu hồ sơ học tập của học sinh có đủ thông tin để xác định khả năng đủ điều kiện và các dịch vụ giáo dục cần thiết.

D. Phụ huynh có quyền:

1. Thông báo về các biện pháp bảo vệ theo thủ tục này;

2. Một cơ hội để kiểm tra hồ sơ học tập của học sinh, theo Quy định 790-1, "Định nghĩa và Sửa đổi Hồ sơ Học tập của Học sinh".

3. Một phiên điều trần vô tư với cơ hội tham gia bao gồm cả việc được đại diện bởi luật sư; và

4. Một đánh giá của phiên tòa vô tư.

II. Xác định và Đánh giá

A. Những học sinh đủ điều kiện trong độ tuổi đi học cư trú trong Học khu bị nghi ngờ là người khuyết tật sẽ được chuyển đến Giám đốc hoặc người được chỉ định bằng Mẫu Giới thiệu Mục 504.

B. Một đánh giá về nhu cầu giáo dục của học sinh được thực hiện nếu có vẻ như học sinh đó có thể là một học sinh khuyết tật.

C. Một số hoặc tất cả các nội dung bằng văn bản sau đây có thể được tiến hành:

1. Y khoa;

2. Tâm lý;

3. Giáo dục;

4. Văn hóa xã hội; và

5. Những nội dung phù hợp khác đối với khuyết tật nghi ngờ của học sinh.

D. Các xét nghiệm được sử dụng cho quá trình đánh giá phải được xác nhận một cách hợp lý, được quản lý bởi các nhân viên được đào tạo và đánh giá các lĩnh vực có nhu cầu giáo dục.

E. Sau khi hoàn thành các đánh giá, một Ủy ban Mục 504 sẽ bao gồm các cá nhân có thể diễn giải các nội dung đánh giá khác nhau và các nội dung khác như đã được chỉ định bởi Giám đốc. Một trong những thành viên phải có sự hiểu biết về học sinh; một người phải có kiến thức về các lựa chọn chương trình.

F. Cần phải mời phụ huynh tham dự cuộc họp.

G. Phụ huynh sẽ được khuyến khích cung cấp thông tin liên quan để Ủy ban Đánh giá xem xét.

H. Không có quyền đánh giá độc lập trong Mục 504.

I. Ủy ban Mục 504 chịu trách nhiệm xác định xem học sinh có bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần làm hạn chế đáng kể một hoặc nhiều hoạt động sinh hoạt chính hay không.

III. Xếp lớp

A. Đối với những học sinh được xác định là bị khuyết tật bởi Ủy ban Mục 504, Kế hoạch Điều chỉnh Mục 504 sẽ được phát triển để kết hợp các dịch vụ mà học sinh yêu cầu trong môi trường giáo dục.

B. Kế hoạch điều chỉnh Mục 504 sẽ được xây dựng với sự tham gia của một nhóm có hiểu biết về học sinh, dữ liệu đánh giá, và các lựa chọn xếp lớp.

C. Không có trường hợp xếp lớp nào trong các dịch vụ đặc biệt có thể được thực hiện trước khi xây dựng Kế hoạch Điều chỉnh Mục 504.

IV. Kỷ luật

A. Khi xem xét kỷ luật đuổi học dài hạn cấu thành sự thay đổi xếp lớp cho một học sinh đủ điều kiện cho Mục 504, nhóm 504 và nhân viên có trình độ khác phải xem xét mối quan hệ giữa hành vi và khuyết tật của học sinh. (CFR §300.523)

B. Nhóm 504 sẽ triệu tập để tiến hành Đánh giá Xác định Biểu hiện (MDR) để xác định xem hành vi dẫn đến hành động kỷ luật có phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh hay không.

C. Không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ liên tục cho các học sinh bị đuổi học hoặc bị loại bỏ lâu dài trừ khi các dịch vụ đó được cung cấp trong các trường hợp này cho các học sinh không bị khuyết tật.

D. Nếu phụ huynh cho rằng hành động kỷ luật là biểu hiện của tình trạng khuyết tật chưa được xác định trước đó, học sinh sẽ nhận được một đánh giá nhanh để xác định khả năng đủ điều kiện theo Mục 504.

Khiếu nại lên Văn phòng Dân quyền (OCR)

Bất cứ lúc nào, phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại với OCR nếu họ tin rằng PWCS đã vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Mục 504. Việc nộp đơn khiếu nại không ảnh hưởng đến quá trình điều trần hoặc các mốc thời gian được quy định ở trên. OCR giải quyết các khiếu nại Mục 504 một cách riêng biệt và độc lập với quy trình điều trần tại địa phương, theo các hướng dẫn được nêu trong Hướng dẫn Giải quyết Khiếu nại của OCR.

V. Mục 504 Thủ tục Khiếu nại

A. Các vấn đề Làm Phát sinh Phiên điều trần

PWCS hoặc phụ huynh/người giám hộ của học sinh khuyết tật có thể yêu cầu xem xét tại văn phòng trung ương hoặc điều trần theo đúng thủ tục để giải quyết bất đồng liên quan đến việc xác định, đánh giá hoặc xếp lớp học tập của học sinh khuyết tật, những người, vì khuyết tật, cần hoặc được cho là cần được giảng dạy đặc biệt hoặc các dịch vụ liên quan.

Khiếu nại của học sinh trưởng thành, hoặc phụ huynh/người giám hộ thay mặt cho học sinh, những người tin rằng họ đang bị phân biệt đối xử trong các vấn đề khác ngoài xác định, đánh giá, xếp lớp học tập hoặc cung cấp giáo dục công phù hợp miễn phí, không thuộc Quy định này. Những khiếu nại này sẽ được xử lý theo Chính sách 738, "Không Phân biệt Đối xử và Quấy rối Học sinh," và Quy định 738-1, "Thủ tục Khiếu nại của Học sinh đối với Khiếu nại của Học sinh về Phân biệt Đối xử hoặc Quấy rối."

B. Yêu cầu Điều trần

Yêu cầu điều trần sẽ được lập thành văn bản và gửi đến Giám đốc Giáo dục Đặc biệt. Một phiên điều trần phải được yêu cầu trong vòng một năm kể từ khi tranh chấp làm phát sinh phiên điều trần.

C. Một Viên chức Điều trần Sẽ Được Bổ nhiệm.

Một viên chức điều trần vô tư sẽ được bổ nhiệm bởi Giám đốc Giáo dục Đặc biệt. Viên chức điều trần nên được bổ nhiệm trong vòng năm ngày học kể từ khi nhận được yêu cầu điều trần.

D. Thủ tục Trước Phiên điều trần

1. Viên chức điều trần chịu trách nhiệm về các vấn đề sau trước phiên điều trần:

a. Lên lịch cho ngày và địa điểm của phiên điều trần và thông báo cho các bên;

b. Xác định xem liệu các bên sẽ được đại diện tại phiên điều trần hay không;

c. Xác định xem liệu phiên điều trần sẽ là mở hay đóng; và

d. Đảm bảo rằng phiên điều trần được ghi lại chính xác bằng thiết bị ghi âm hoặc bởi một phóng viên tòa án.

2. Một danh sách các tài liệu và nhân chứng phải được trao đổi bởi các bên
năm ngày làm việc trước phiên điều trần và các bản sao được cung cấp cho viên chức điều trần.

3. Các hội nghị trước phiên điều trần sẽ được tổ chức, trừ khi viên chức điều trần vô tư cho rằng hội nghị đó không cần thiết.

E. Thủ tục Điều trần

1. Các bên có các quyền sau đây trong phiên điều trần:

a. Được đại diện bởi luật sư và mỗi bên chịu trách nhiệm về phí luật sư riêng của mình;

b. Trình bày bằng chứng và kiểm tra chéo các nhân chứng;


c. Yêu cầu viên chức điều trần vô tư cấm đưa ra bằng chứng chưa được tiết lộ trước phiên điều trần; và

d. Có được một bản sao bản ghi hoặc một bản ghi âm của phiên điều trần (chi phí của bản ghi sẽ do bên yêu cầu chịu).

2. Học sinh chỉ nên tham dự phiên điều trần nếu đó là mong muốn của phụ huynh hoặc học sinh là người lớn.

3. Viên chức điều trần sẽ đảm bảo các vấn đề sau liên quan đến phiên điều trần:

a. Một bầu không khí thuận lợi cho sự vô tư và công bằng;

b. Học khu bổ nhiệm một phụ huynh thay thế, nếu cần;

c. Duy trì một hồ sơ chính xác quá trình tố tụng;

d. Phiên điều trần vô tư được hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu phiên điều trần, trừ khi được gia hạn theo yêu cầu của một trong hai bên với lý do chính đáng;

e. Ban hành quyết định bằng văn bản cho tất cả các bên đưa ra phát hiện thực tế và kết luận của pháp luật dựa trên bằng chứng được đưa ra trong phiên điều trần;

f. Quyết định phải được ban hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu điều trần, trừ khi tiếp tục vì lý do chính đáng theo yêu cầu của một bên, và là quyết định cuối cùng và mang tính ràng buộc trừ khi một trong hai bên nộp đơn kháng cáo lên tòa án thích hợp; và

g. Giao trách nhiệm chứng minh cho bên yêu cầu điều trần.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM