Thông qua: 10/04/2019

Sửa đổi lần cuối: 14/10/2020

Học sinh

QUY ĐỊNH 701-1

"QUY TẮC ỨNG XỬ"

Sở Giáo dục Prince William (PWCS) tìm cách bảo vệ quyền của tất cả học sinh đối với một nền giáo dục tương xứng với khả năng, sở thích, giá trị và mục tiêu của họ. PWCS sẽ cung cấp các biện pháp bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và quyền của từng học sinh, không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, mang thai, sinh nở hoặc các tình trạng y tế liên quan bao gồm cho con bú, tình trạng hôn nhân, khuyết tật tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền hoặc bất kỳ cơ sở nào khác bị pháp luật cấm.

Tổng Giám thị Bộ phận và những người được chỉ định sẽ phát triển và thực hiện "Quy tắc ứng xử" và các bổ sung hàng năm của nó. Các tài liệu này sẽ đưa ra các hướng dẫn hành vi thuộc trách nhiệm của học sinh, quyền của học sinh, hành vi phù hợp của học sinh và cung cấp thông báo cho học sinh và phụ huynh về hành vi được coi là không thể chấp nhận được và các biện pháp khắc phục đối với hành vi sai trái của học sinh. Cách ứng xử của học sinh phải phù hợp với phúc lợi và hoạt động hiệu quả của các trường học, học sinh và nhân viên của họ. Vi phạm "Quy tắc ứng xử" sẽ được coi là nguyên nhân đủ để kỷ luật học sinh, bao gồm đình chỉ và đuổi học. "Quy tắc Ứng xử" và bất kỳ sửa đổi nào sau đó, sẽ được chính quyền trình bày cho Hội đồng Trường Prince William hàng năm để xem xét và phê duyệt.

Học sinh phải hành động theo cách mà hành vi của họ phản ánh có lợi cho từng học sinh và ỏ trường, thể hiện sự cân nhắc đối với các học sinh khác và tạo ra một bầu không khí trường học hài hòa. Phần "Kỳ vọng về quy tắc" của học sinh trong "Quy tắc ứng xử" thiết lập các hành vi, thái độ và hành động thúc đẩy trách nhiệm và thành công trong trường học. Học sinh phải tuân thủ những kỳ vọng này và tất cả các quy tắc và quy định liên quan đến hạnh kiểm của học sinh.

Mỗi hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phân phối "Quy tắc ứng xử" cho tất cả giáo viên, phụ huynh và học sinh; đảm bảo rằng tất cả học sinh đều nhận được hướng dẫn về "Quy tắc ứng xử;" đảm bảo rằng "Quy tắc ứng xử" được quản lý một cách công bằng và nhất quán; và đảm bảo rằng phụ huynh / người giám hộ đã ký vào Thẻ liên hệ Khẩn cấp Học sinh, cho biết rằng họ đã nhận, đọc và hiểu các quy tắc được nêu trong "Quy tắc Ứng xử".

Các quy tắc và quy định của "Quy tắc ứng xử" nhằm hướng dẫn hành vi của học sinh trong các tòa nhà của trường, trên khuôn viên trường học, trên xe buýt của trường, đến và đi từ trường và khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào do PWCS tài trợ. Hình phạt cho việc vi phạm các quy tắc của "Quy tắc ứng xử" và / hoặc các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Prince William sẽ bao gồm từ tư vấn đến đuổi học, tùy thuộc vào bản chất của vi phạm và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào có thể liên quan đến tình huống và học sinh.

Phó Giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.