Quy định 714-1
HỌC SINH
Ngày 12 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

Nuôi Dưỡng Tạm Thời: Sự Ổn Định Giáo Dục, Đăng Ký Và Ghi Danh Học Sinh

Đạo Luật về Các Mối Liên Kết Nuôi Dưỡng Đối Với Sự Thành Công và Tăng Trường Hợp Nhận Con Nuôi năm 2008 (Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act) và các điều khoản trong Tiêu đề I, Phần mục A của Đạo Luật Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công (tên tiếng Anh: Every Student Succeeds Act, viết tắt: ESSA) đảm bảo sự ổn định của trường cho các học sinh đang được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời bằng cách yêu cầu Sở Dịch Vụ Xã Hội Địa Phương (LDSS) và Cơ Quan Giáo Dục Địa Phương (LEA) (khu học chánh) phối hợp làm việc để đảm bảo rằng các điều kiện của Đạo Luật Các Mối Liên Kết Nuôi Dưỡng được đáp ứng trong các lĩnh vực sau: vai trò và trách nhiệm của LDSS và LEA, xác định việc xếp trường, học sinh khuyết tật, đưa đón, các trường hợp đặc biệt, học phí, bữa ăn và các giải quyết tranh chấp.

I. Các người nói trên bao gồm:

A. Tất cả trẻ em đang được nuôi dưỡng tạm thời, là học sinh đang học các chương trình mẫu giáo do các khu học chánh địa phương hoặc Bộ Giáo Dục Virginia (VDOE) quản lý.

B. Trẻ em được nuôi dưỡng tạm thời thông qua:

1. Trát của tòa án (ví dụ: lạm dụng, bỏ bê);
2. Các thỏa thuận tự nguyện khi phụ huynh yêu cầu LDSS thừa nhận quyền nuôi con tạm thời hoặc vĩnh viễn; hoặc
3. Các thỏa thuận không giám hộ tự nguyện với phụ huynh để đưa trẻ em đến nơi chăm sóc tạm thời trong khi cha mẹ giữ quyền nuôi con hợp pháp và LDSS giả định vị trí, việc chăm sóc và trách nhiệm quản lý trường hợp.

II. LDSS cần:

A. Thiết lập một liên lạc ổn định được chỉ định về giáo dục.

B. Khi thay đổi ở nơi cư trú của học sinh (trong vòng 72 giờ), các thông tin sau phải được gửi cho người liên lạc về chăm sóc tạm thời hoặc người được ủy quyền của người liên lạc của khu học chánh chuyển đi và chuyển đến:

1. Thông Báo Về Việc Học Sinh Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Tạm Thời và Yêu Cầu Tham Gia Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất. Mẫu văn bản này được sử dụng khi ghi lại việc thay đổi nơi ở và nhu cầu có một cuộc họp Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất (BID) và có thể tìm thấy trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Cho Học Sinh (Office of Student Services), ở mục Nhân Viên Xã Hội Của Trường, Nuôi Dưỡng Tạm Thời (School Social Workers, Foster Care); và

2. Hồ sơ giáo dục của học sinh cần bao gồm các nội dung về lớp, thống kê về có mặt tại lớp, thống kê về kỷ luật, và Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) (nếu học sinh học chương trình giáo dục đặc biệt).

C. Điều phối cuộc họp BID và hoàn thành biểu mẫu Xếp Trường Nuôi Dưỡng Tạm Thời BID, đảm bảo có sự tham gia của những người liên quan.

D. Lập giấy mời và danh sách các thành viên tham gia BID.

E. Sau khi xác định việc xếp trường, cần gửi cho học sinh để có thể ghi danh ngay bằng cách sử dụng mẫu Ghi Danh Ngay cho Trẻ Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời, và văn bản này được coi là đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý cho việc ghi danh ngay. Có có thể tìm mẫu văn bản này trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Cho Học Sinh (Office of Student Services), ở mục Nhân Viên Xã Hội Của Trường, Nuôi Dưỡng Tạm Thời (School Social Workers, Foster Care). Ghi danh ngay có nghĩa là không muộn hơn ngày học tiếp theo.

F. Cung cấp cho trường mới tất cả các tài liệu được yêu cầu trong vòng 30 ngày, theo quy định Bộ Luật Virginia § 22.1-289 E.

G. Phối hợp với người liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời của Khu Học Chánh để yêu cầu đưa đón theo kế hoạch Tiêu đề I, Phần mục A (trong đó có thể bao gồm khoản bồi hoàn của LDSS cho chi phí phụ trội) trừ khi học sinh có IEP và được đưa đón đặc biệt. Nếu PWCS không có các lựa chọn đưa đón, LDSS phải thu xếp đưa đón và thanh toán. Các chi phí hợp lý sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng Tiêu đề IV-E cho các trẻ em và thanh thiếu niên hội đủ điều kiện, hoặc bằng cách yêu cầu các nguồn quỹ của liên bang theo Đạo Luật về Các Dịch Vụ Trẻ Em (tên tiếng Anh: Children's Services Act, viết tắt: CSA) cho trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện không theo Tiêu đề IV-E.

Học sinh nên duy trì việc ghi danh ở trường cũ trong thời gian hoàn thành quá trình BID, trừ khi điều đó đi ngược lại lợi ích tốt nhất của học sinh đó. BID không nên làm trì hoãn việc xếp lớp cho học sinh tại nơi ở mới.

III. Yêu Cầu Đối Với Khu Học Chánh

A. Chỉ định một người liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời để làm đầu mối của khu học chánh.

B. Chấp nhận Thông Báo Về Việc Học Sinh Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Tạm Thời và Yêu Cầu Tham Gia Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất của LDSS về việc thay đổi nơi cư trú của học sinh được nuôi dưỡng tạm thời.

C. Liên hệ với nhân viên xã hội của trường, người liên lạc về giáo dục đặc biệt nếu học sinh đang theo chương trình giáo dục đặc biệt, và Văn Phòng Quản Lý Học Sinh và Các Chương Trình Thay Thế (OSMAP) nếu học sinh trước đây từng bị kỷ luật.

D. Tham gia cuộc họp BID.

E. Chấp nhận Đơn Đăng Ký Ngay Của Học Sinh Đang Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời. Trường phải ngay lập tức ghi danh cho học sinh chậm nhất là vào đầu ngày học tiếp theo.

F. Đảm bảo học sinh đã được đánh dấu là một học sinh được nuôi dưỡng tạm thời trong hệ thống thông tin về học sinh. Như vậy, học sinh sẽ được cung cấp bữa ăn miễn phí mà không phải làm Đơn Xin Cung Cấp Bữa Ăn Miễn Phí và Giảm Giá Tại Trường. Học sinh đang được nuôi dưỡng tạm thời đủ điều kiện được miễn phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí chuyến đi thực tế và đồng phục thể dục.

G. Lưu Đơn Đăng Ký Ngay Của Học Sinh Đang Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời vào hồ sơ lưu của học sinh nếu học sinh đăng ký học tại trường thuộc PWCS.

H. Người được ủy quyền của người phụ trách liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời sẽ cung cấp cho Văn Phòng Dịch Vụ Vận Tải địa chỉ của phụ huynh của học sinh được nuôi dưỡng tạm thời để xác định xem có cần đưa đón hay không. Nếu có, có thể mất đến 5 ngày làm việc để phối hợp về việc đưa đón.

IV. Xác Định Việc Xếp Trường

A. Người liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời của Khu Học Chánh sẽ phối hợp với nhân viên phụ trách hồ sơ của LDSS xác định lợi ích tốt nhất của học sinh đối với việc xếp lớp để đảm bảo ổn định trường học bằng cách sử dụng Mẫu Văn Bản Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất Để Xếp Lớp Cho Trẻ Đang Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời. Có có thể tìm mẫu văn bản này trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Cho Học Sinh, ở mục Nhân Viên Xã Hội Của Trường, Nuôi Dưỡng Tạm Thời.

B. Dữ liệu để hoàn thành mẫu văn bản này có thể được thu thập thông qua việc gặp trực tiếp, họp qua điện thoại hoặc các nền tảng họp điện tử khác.

C. Các thành viên thiết yếu của quá trình xác định nhóm bao gồm:

1. Trẻ nhỏ hoặc thanh thiếu niên;
2. Cha mẹ đẻ;
3. Một đại diện nhóm IEP, nếu cần thiết;
4. Nhân viên quản lý hồ sơ LDSS; và
5. Người liên lạc hoặc người được ủy quyền chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời.

D. Sau khi hoàn thành, lưu một văn bản Văn Bản Xác Định Lợi Ích Tốt Nhất Để Xếp Lớp Cho Học Sinh Đang Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời vào hồ sơ của LDSS và hồ sơ tổng hợp của học sinh đó. Gửi một bản sao cho người giám sát của Nhân Viên Xã Hội của Trường tại Văn Phòng Dịch Vụ Dành Cho Học Sinh.

E. Khu học chánh gửi và khu học chánh nhận phải khẩn trương chuyển giao hồ sơ của học sinh theo Mục § 22.1-289 E của Bộ Luật Virginia.

Nếu chỗ ở mới nằm trong khu vực trường hiện tại thì không cần BID, học sinh được xếp ở một nơi ở được cấp phép Cấp C, nếu học sinh trở về từ một cơ sở hoặc được giữ lại vẫn ở cơ sở chăm sóc tạm thời cũ, hoặc khi trường chuyển đi và cơ sở chăm sóc tạm thời mới cách nhau hơn 100 dặm.

VI. Học Sinh Khuyết Tật

A. Trách nhiệm xác định xếp chỗ được thực hiện bởi Fostering Connections và ESSA cũng như các quy định của tiểu bang và liên bang theo Đạo Luật Giáo Dục Cho Người Khuyết Tật (IDEA). Khu Học Chánh và LDSS phải xác định học khu nào chịu trách nhiệm theo IDEA về Giáo Dục Công Lập Phù Hợp và Miễn Phí (FAPE) cho học sinh.

B. Phải có sự tham gia của một đại diện của nhóm IEP của học sinh vào quyết định này.

C. Nếu nơi cư trú mới của học sinh nằm trong khu vực của Khu Học Chánh hiện tại nhưng không nằm trong khu vực của trường mà học sinh đang học, học sinh đó nên ở lại trường hiện tại trừ khi việc đó đi ngược lại lợi ích tốt nhất của học sinh. Nếu việc chuyển trường đang được cân nhắc, một đại diện về giáo dục đặc biệt, là người có thể cho ý kiến về IEP của học sinh, phải có mặt trong BID.

D. Nếu nơi cư trú mới của học sinh nằm trong khu vực của một khu học chánh khác, theo quy định về giáo dục đặc biệt của tiểu bang, khu học chánh ở nơi cư trú mới sẽ chịu trách nhiệm về FAPE. Đại diện của cả khu học chánh chuyển đi và chuyển đến đều phải tham gia vào BID. Học sinh nên ở lại trường đang học, trừ khi việc đó trái với lợi ích tốt nhất của học sinh.

E. Nếu quyết định ủng hộ việc để học sinh tiếp tục học ở trường hiện tại, khu học chánh tại nơi cư trú mới của học sinh sẽ chịu trách nhiệm về FAPE và phải áp dụng IEP cho tới khi lập một IEP chuyển tiếp, ngay cả khi học sinh đó thực tế không học tại khu học chánh ở nơi cư trú mới.

F. Sau khi cân nhắc về sự tham gia của tất cả các bên, trong vòng 3 ngày làm việc, nhân viên quản lý hồ sơ của LDSS và người liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời sẽ ra quyết định về BID, trong đó nhấn mạnh sự ổn định và giới hạn ít nhất về môi trường.

G. Nếu BID hỗ trợ việc chuyển sang trường ở nơi cư trú mới, họ phải ghi danh ngay và cung cấp hỗ trợ giáo dục tương đương với IEP heienj tại chơ tới khi hoàn thành việc chuyển tiếp IEP trong vòng 30 ngày.

H. Nếu nhóm IEP ở khu học chánh nơi cư trú mới xác định rằng học sinh cần được xếp vào một ngay riêng hoặc nơi ở vì các lý do học tập, trách nhiệm về FAPE sẽ được chuyển sang cho khu học chánh được LDSS phục vụ có trách nhiệm chăm sóc học sinh đó.

VII. Các Trường Hợp Đặc Biệt

A. Đối với các học sinh đang được nuôi dưỡng tạm thời tại thời điểm cam kết với Sở Tư Pháp Thanh Thiếu Niên hoặc đã bị giam giữ quá 30 ngày thì phải đăng ký lại và đồng thời phải hoàn thành một BID. Trường ban đầu sẽ là trường cuối cùng mà học sinh học trước khi bị giam giữ. Nếu một học sinh đang được xem xét vào học tại PWCS thì phải được giới thiệu đến OSMAP.

B. Đối với học sinh bị giam giữ dưới 30 ngày và trở về nhà nuôi dưỡng tạm thời cũ, sẽ không cần hoàn thành BID.

C. Nếu nhà nuôi dưỡng tạm thời mới không nằm trong cùng khu học chánh, cần có một cuộc họp BID.

D. Nếu học sinh được chuyển từ một cơ sở cư trú đến một nhà nuôi dưỡng tạm thời khác thì sẽ cần phải có một BID, bao gồm cả khu học chánh địa phương của nơi có trường mới và khu học chánh nơi LDSS quản lý.

VIII. Học phí

Khu Học Chánh sẽ tìm kiếm nguồn thanh toán (học phí) giáo dục trẻ được nuôi dưỡng tạm thời theo Mục § 22.1-101.1 của Bộ Luật Virginia cho mỗi trẻ được nuôi dưỡng tạm thời chuyển đến PWCS từ một khu học chánh khác và cơ quan nuôi dưỡng tạm thời nằm ngoài tiểu bang Virginia. Các bên được chỉ định phải hoàn thành Yêu Cầu Ghi Danh Đóng Học Phí Cho Học Sinh Đang Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời (theo mẫu Đính kèm) tại thời điểm ghi danh. Tuy nhiên, theo mục § 63.2-100 của Bộ Luật Virginia, người trong độ tuổi đi học đến từ một khu học chánh khác thuộc tiểu bang Virginia đang sống trong cơ sở nuôi dưỡng tạm thời sẽ không phải trả tiền học phí.

IX. Dịch Vụ Vận Tải

A. Người liên lạc về nuôi dưỡng tạm thời sẽ phối hợp với Văn Phòng Dịch Vụ Vận Chuyển của PWCS để thu xếp việc đưa đón theo kế hoạch Tiêu đề I, Phần A (có thể bao gồm bồi hoàn cho LDSS cho chi phí phụ trội). Nếu PWCS không có các lựa chọn đưa đón, LDSS phải thu xếp đưa đón và thanh toán. Các chi phí hợp lý sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng Tiêu đề IV-E cho các trẻ em và thanh thiếu niên hội đủ điều kiện, hoặc bằng cách yêu cầu các nguồn quỹ của liên bang theo CSA cho trẻ em và thanh thiếu niên đủ điều kiện không theo Tiêu đề IV-E. Nếu có, có thể mất đến 5 ngày làm việc để phối hợp về việc đưa đón.
B. Nếu học sinh có một IEP với nhu cầu đưa đón "đặc biệt" thì việc đưa đón đó sẽ được thanh toán bởi khu học chánh chịu trách nhiệm về FAPE.

C. Các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển phù hợp được LDSS sắp xếp bao gồm:

1. Cha mẹ nuôi;
2. Bạn bè là người trưởng thành;
3. Họ hàng;
4. Láng giềng của người con nuôi hoặc cha/mẹ nuôi;
5. Nhân viên của các cơ quan thu xếp chỗ ở cho trẻ; và
6. Phương tiện công cộng.

X. Bữa Ăn Miễn Phí Cho Học Sinh Được Nuôi Dưỡng Tạm Thời

A. Học sinh đang được nuôi dưỡng tạm thời sẽ được cung cấp suất ăn miễn phí tại trường.

B. Sau khi nhận được văn bản của một cơ quan tiểu bang hoặc địa phương thích hợp cho biết tình trạng của một học sinh là một trẻ đang được nuôi dưỡng tạm thời và việc chăm sóc và thu xếp chỗ ở và học hành thuộc trách nhiệm của tiểu bang hoặc tòa án thì tình trạng của học sinh đó sẽ được nhập vào hệ thống thông tin quản lý học sinh. Văn Phòng Dịch Vụ Dinh Dưỡng Và Thực Phẩm Học Đường sử dụng thông tin này để thông báo cho trường của học sinh về việc học sinh đủ điều kiện được nhận bữa trưa miễn phí.

XI. Giải Quyết Tranh Chấp về Xếp Trường

Tham khảo hướng dẫn "Đạo Luật về Các Mối Liên Kết về Nuôi Dưỡng và Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công: Hướng Dẫn Chung về Sự Ổn Định Trường Học của Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Trong Nuôi Dưỡng Tạm Thời" trên trang web của Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh (Office of Student Services), mục Nhân Viên Xã Hội Nhà Trường, Nuôi Dưỡng Tạm Thời (School Social Workers, Foster Care).

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tài liệu tham khảo Pháp lý: Đạo Luật Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công 2015 (Mục 6301, Title 20, Bộ Luật Hoa Kỳ); Đạo Luật về Các Mối Liên Kết Nuôi Dưỡng Đối Với Sự Thành Công và Tăng Trường Hợp Nhận Con Nuôi năm 2008 (Mục 1305, Tiêu đề 42, Luật Hoa Kỳ);

Đạo Luật An Ninh Xã Hội (Social Security Act, Mục § 475 Tiêu đề IV (1) (G) (Mục 1305, Tiêu đề 42, Đạo Luật Hoa Kỳ); Đạo Luật Học Tập Không Bị Gián Đoạn (Uninterrupted Scholars Act) (Mục 1305, Title 20, Bộ Luật Hoa Kỳ); "Đạo Luật về Các Mối Liên Kết về Nuôi Dưỡng và Tất Cả Học Sinh Đều Thành Công: Hướng Dẫn Chung về Sự Ổn Định Trường Học của Trẻ Em Và Thanh Thiếu Niên Trong Nuôi Dưỡng Tạm Thời."

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

QUY ĐỊNH 714-1

Mẫu văn bản này phải được hoàn thành bởi cá nhân ghi danh cho học sinh. Nếu cơ quan chăm sóc nuôi dưỡng là một cơ quan không thuộc tiểu bang Virginia thì người giám hộ có trách nhiệm bảo đảm hoàn thành văn bản.

YÊU CẦU GHI DANH ĐÓNG HỌC PHÍ CHO HỌC SINH ĐANG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠM THỜI

TẤT CẢ CÁC CƠ QUAN NGOÀI VIRGINIA PHẢI HOÀN THÀNH:

(Sẽ chấp nhận một mẫu của cơ quan cung cấp phê duyệt tương tự.)

ỦY QUYỀN PHÊ DUYỆT THANH TOÁN HỌC PHÍ

_______________________________ của ___________________________________________

(Cơ quan) (Quận/Thành Phố và Tiểu Bang)

đồng ý trả học phí cho học sinh này trong khi ghi danh học tại Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS). Việc không kịp thời đáp ứng nghĩa vụ tài chính này sau khi nhận được hóa đơn sẽ dẫn đến việc học sinh không được tiếp tục học tại PWCS.

Chữ ký được ủy quyền: _____________________________________________________

Địa chỉ: __________________________________________________________________

Điện Thoại: _______________________________________________________________

PHẦN DO NHÀ TRƯỜNG ĐIỀN:

Khuyết Tật Đặc Biệt về Giáo Dục/Mã Số: ___________________________________________

Vận Chuyển Đặc Biệt: Có: ______ Không: ______

Vui lòng

Vui lòng gửi một bản sao văn bản này cho Văn Phòng Dịch Vụ Học Sinh sau khi điền vào các chỗ trống trong mẫu.

QUY ĐỊNH 714-1 Tài Liệu Đính kèm (cho in ấn)