Thông qua: Ngày 12 tháng 6 năm 2019

Học sinh

QUY ĐỊNH 715-5

TIẾT LỘ HỒ SƠ KỶ LUẬT VÀ TIỀN SỬ PHẠM TỘI CỦA TRẺ TRƯỚC KHI GHI DANH

Quy định này áp dụng cho bất kỳ học sinh nào trước đây đã theo học tại bất kỳ trường nào.

  1. Cha mẹ, người giám hộ hoặc người khác có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm một đứa trẻ trong độ tuổi đi học phải cung cấp, khi đăng ký, một tuyên thệ hoặc khẳng định về tình trạng kỷ luật của đứa trẻ. Cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của một đứa trẻ như vậy phải hoàn thành "Tiết lộ hồ sơ kỷ luật và tiền sử tội phạm của trẻ trước khi đăng ký" (Tệp đính kèm I), yêu cầu họ nêu rõ liệu đứa trẻ đã từng bị đuổi khỏi bất kỳ trường nào, bị đình chỉ học lâu dài khỏi bất kỳ trường học nào, rút khỏi bất kỳ trường học nào hoặc được đưa vào chương trình giáo dục phi truyền thống nào vì lý do kỷ luật.

  2. Mục 22.1-3.2 của Bộ luật Virginia cũng yêu cầu phụ huynh, người giám hộ hoặc người khác có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm một đứa trẻ trong độ tuổi đi học phải cung cấp cho một trường công lập, khi đăng ký học sinh, thông tin liên quan đến một số tiền án hình sự hoặc xét xử phạm pháp của học sinh (Tệp đính kèm II). Khi đăng ký từ vị trí chăm sóc nuôi dưỡng, thông tin sẽ được cung cấp bởi cơ quan dịch vụ xã hội địa phương hoặc cơ quan đặt trẻ em được cấp phép đã thực hiện vị trí chăm sóc nuôi dưỡng. Sở Giáo dục Prince William cũng yêu cầu tiết lộ các cáo buộc đối với các tội hình sự được liệt kê trên tệp đính kèm với quy định này.

  3. Đó là một tội nhẹ khi tuyên bố sai hoặc không tiết lộ việc đuổi học đối với một hành vi vi phạm các chính sách của Hội đồng Trường liên quan đến vũ khí, rượu, ma túy hoặc cố ý gây thương tích cho người khác.

Phó Tổng giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết. Quy định này áp dụng cho bất kỳ học sinh nào trước đây đã theo học tại bất kỳ trường nào.

Đính kèm I

Đính kèm II