Regulation 718-1 Attachment II-Vietnamese

Đính kèm II
Quy định 718-1

Văn Bản Thông Báo Quyết Định Tuyển Sinh

Yêu Cầu Kháng cáo

Tôi muốn kháng cáo về quyết định tuyển sinh thực hiện bởi:

Trường: Ngày Nộp:

(Các) học sinh: Người hoàn thành biểu mẫu: Liên hệ đến (các) học sinh: Có thể liên lạc tôi ở (số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử):

Tôi đã được chu cấp với:

  • Một văn bản giải thích về quyết định của trường; và
  • Thông tin liên lạc cho viên nối vấn giáo dục vô gia cư địa phương

Bạn có thể bao gồm một văn bản giải thích giúp hỗ trợ cho kháng cáo của bạn trong khoảng trống dưới đây hoặc chu cấp lời giải thích của bạn bằng miệng đến Viên Nối vấn Giáo dục Vô Gia cư của Văn phòng Phục vụ Học sinh.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Trong khi đang giải quyết một vụ tranh chấp về việc chọn trường hoặc đăng ký trường, em trẻ hoặc thanh thiếu niên nên lập tức được nhận vào trường đang muốn đăng ký để tham gia.

Trường cung cấp cho tôi một bản sao của mẫu nầy khi được hoàn thành. (tên họ viết tắt)