Regulation 718 Students Experience Homelessness

Quy định 718-1
HỌC SINH
Ngày 12/09/2018

HỌC SINH

Các học sinh Đang trong Kinh nghiệm Vô gia cư

I. Giáo dục Trẻ em vô gia cư và Chương trình Thanh Thiếu niên dưới Đạo luật Hỗ trợ Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001 (§11432, được bổ sung lại qua Đạo luật 2015, Tiêu đề IX, Phần A về Mỗi Học sinh Thành công), giúp đảm bảo có được nền giáo dục đầy đủ và công bằng cho các trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư theo nghĩa các em thiếu nơi cư ngụ cố định, thường xuyên, và ban đêm cho phù hợp.

A. Những người như vậy bao gồm:

1. Các trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm cả các thanh thiếu niên không có người đồng cùng không có phụ huynh của họ chăm sóc phương diện thể chất, là những em:

a. Đang ở chung với các người khác vì lý do mất nhà cửa, khó khăn kinh tế hoặc lý do tương tự; đang sống ở các nhà nghỉ, các khách sạn, công viên nhà lưu động, hoặc các cơ sở trại do thiếu những chỗ ở thay thế phù hợp; sống trong nơi ẩn trú khẩn cấp, hoặc hoặc chuyển tiếp; hoặc bị bỏ rơi trong các bệnh viện;

b. Có một nơi cư ngụ chính vào đêm là nơi chỗ công cộng hoặc tư nhân không phải thiết lập cho, hoặc thường dùng cho, chỗ ngủ thường ngày cho người; hoặc

c. Sinh sống trong các xe được đậu, các công viên, các nơi công cộng, các toà nhà bị bỏ, các nơi ở dưới tiêu chuẩn, các trạm xe buýt hoặc xe lửa, hoặc những môi trường giống như vậy.

2. Các trẻ em di trú, như định nghĩa trong Đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học năm 1965, như đã được bổ sung, là những em được coi như là vô gia cư bởi vì họ đang sống trong các hoàn cảnh được nêu trong Mục I.A.1.

II. Các trường cần phải:

A. Lập tức đăng ký các em trẻ và thanh thiếu niên vô gia cư, bất kể về các vấn đề chăm nuôi và sự sẵn có các hồ sơ trường tham gia trước đây, hồ sơ y tế, xác nhận nơi cư ngụ, hoặc các tài liệu khác.

B. Liên hệ ngay với trường mà học sinh học lần cuối để có được các hồ sơ học tập liên quan và các hồ sơ khác, nếu cần, giới thiệu phụ huynh của học sinh hoặc thanh thiếu niên cho người liên lạc giáo dục vô gia cư, là người sẽ hỗ trợ để có được các hồ sơ cần thiết cho ghi danh. Nếu cần giúp đỡ về tiêm chủng, khám sức khoẻ toàn diện, và Mẫu Thông tin Y tế Tiểu bang, hãy liên lạc đến viên y tá trường.

C. Hãy thảo luận các tùy chọn về sắp đặt lớp học với các phụ huynh, cho phép các em ở lại trường gốc của họ (trường lần cuối cùng đăng ký học, hoặc gần đây nhất trước khi bị vô gia cư), nếu đó là sự mong muốn nhất của em trẻ.

D. Hãy đăng thông cáo công cộng về các quyền giáo dục của các em trẻ và thanh thiếu niên đang trong kinh nghiệm vô gia cư.

E. Cung cấp những cơ hội tiếp cận giáo dục đến các thanh thiếu niên không có ai đồng cùng hoặc trông giữ.

F. Cung cấp cho các học sinh và thanh thiếu niên đang kinh nghiệm vô gia cư những dịch vụ phục vụ tương đương như cho các em có nhà, bao gồm phục vụ di chuyển, phục vụ giáo dục, và các bữa ăn qua các chương trình bữa ăn tại trường.

G. Khuyến khích hoàn thành phát triển giáo dục trung học phổ thông hoặc giáo dục tổng quát.

H. Phối hợp với các tổ chức phục vụ xã hội để phục vụ các học sinh vô gia cư.

I. Thông báo cho các phụ huynh và các trẻ em thanh thiếu niên không có ai đi cùng về các tùy chọn đăng ký và các cơ hội học tập sẵn có.

III. Những khu vực trường phải:

A. Tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Cải Tiến Hỗ trợ Giáo dục Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001, được tái phép qua Đạo luật 2015, Tiêu đề IX, Phần A về Mỗi Học sinh đều Thành công, để đảm bảo rằng các học sinh và thanh thiếu niên vô gia cư nhận được các dịch vụ giáo dục tương đương, và trong một vài trường hợp được các dịch vụ bổ sung thêm ngoài những gì được cung cấp cho các học sinh trường công khác.

B. Hãy cung cấp phương tiện di chuyển để đảm bảo tiếp cận đến trường gốc ngay cả nếu học sinh không còn cư ngụ trong khu vực tham gia học, hoặc nếu em trẻ hoặc thanh thiếu niên đang sống trong một khu vực trường nhưng muốn vẫn ở lại trường học trước đây. Chi khu trường thuộc nơi học sinh cư ngụ sẽ chia sẻ lệ phí phương tiện di chuyển với chi khu trường nơi học sinh ghi danh.

C. Cung cấp các phụ huynh/người giám hộ một văn bản viết giải thích các quyết định về sắp xếp lớp (Đính kèm I), và các quyền kháng lợi kháng cáo của phụ huynh (Đính kèm II).

D. Lập tức nhận em trẻ hoặc thanh thiếu niên vào trường muốn đăng ký, là một giải pháp tùy chọn theo Đạo luật McKinney-Vento, đang trong việc đưa ra quyết định cho một sự bàn cãi về sự chọn sự hội đủ điều kiện tham gia học, hoặc đăng ký trong một trường.

E. Phối hợp xác định và cung cấp các dịch vụ phục vụ cho các học sinh như theo định nghĩa trong Phần mục I.A. với các cơ quan phục vụ xã hội địa phương liên quan và các cơ quan khác và các chương trình cung cấp phục vụ đến với các học sinh như thế, và với các chi khu trường khác khi có thể cần thiết để giải quyết các vấn đề giữa các hệ trường.

IV. Các thủ tục sau đây được đưa ra trong Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS) để giải quyết các nhu cầu các em trẻ nhỏ và thanh thiếu niên vô gia cư và để phục vụ như là tài liệu tham khảo cho các nhân viên trường. Để có thêm thông tin, hoặc để giải quyết các tình trạng cụ thể, hãy vui lòng liên lạc văn phòng được nêu ra.

A. Ghi danh Học

1. Các vấn đề chăm nom không phải là một cản trở đối với tuyển sinh theo Quy định 794-1, "Giải quyết các Xung đột Giữa các Phụ huynh trong các Vấn đề Trường học."

2. Các học sinh vô gia cư được phép ở lại trong trường gốc của họ theo như Quy định 718-1, "Học sinh Đang Kinh nghiệm Vô Gia cư."

3. Văn phòng Phục vụ Học sinh sẽ hỗ trợ sắp xếp phương tiện di chuyển cho các em học sinh trong chuyển tiếp. Các trường nên liên lạc với văn phòng nầy lập tức khi được biết là có nhu cầu di chuyển.

4. Phụ huynh/người giám hộ sẽ hoàn thành Biểu Mẫu Thông tin về Cư ngụ PWCS (Đính kèm III), Biểu Mẫu về Quyền và Trách nhiệm PWCS (Đính kèm IV), và Biểu Mẫu Yêu cầu Phương tiện Di chuyển và Thoả thuận PWCS (Đính kèm V) trong quá trình ghi danh.

B. Phục vụ Di chuyển

1. Khi các trường biết một em trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp, nhân viên trường nên liên lạc đến Văn phòng Phục vụ Học sinh với những thông tin sau:

a. Tên học sinh, tuổi, và cấp lớp;
b. Tên phụ huynh và thông tin liên lạc;

c. Tên và địa chỉ nơi cư ngụ, khách sạn, hoặc nơi trú ẩn
d. Số điện thoại nơi cư ngụ, khách sạn, hoặc nơi trú ẩn
e. (Các) trường (các) học sinh sẽ tham gia đi học
f. Những yêu cầu đặc biệt; ví dụ như học sinh có nhu cầu đặc biệt,
Học sinh diện Học viên Tiếng Anh (EL); và
g. Ngày rời nơi cư ngụ, khách sạn, hoặc nơi trú ẩn, nếu biết.

2. Phương tiện di chuyển sẽ được cung cấp do PWCS hoặc chi khu trường khác trong sự phối hợp với PWCS. Các phục vụ di chuyển thường được bắt đầu trong ba đến năm ngày làm việc kể từ khi ngày
của Biểu Mẫu Yêu cầu Phương tiện Di chuyển PWCS và Thoả thuận được Văn phòng Phục vụ Học sinh nhận được.

3. Trường nên phối hợp mức hỗ trợ phương tiện di chuyển cho
hoạt động sau tan học với Văn phòng Phục vụ Phương tiện Di chuyển. Từng trường cần liên lạc với Văn phòng Phục vụ Học sinh nếu có những nhu cầu cho những sắp xếp đặc biệt.

C. Dịch vụ Phục vụ Y tế Trường

1. Các trẻ em đang trong kinh nghiệm vô gia cư phải được ghi danh ngay lập tức trong khi chờ đợi giải quyết tất cả các vấn đề đòi hỏi về y tế. Các trường cần phải liên lạc với y tá trường để xúc tiến các cuộc hẹn cho khám sức khoẻ toàn diện và tiêm chủng cần cho đăng ký học.

2. Các y tá trường cần giám sát những thông tin nhận được về các em trẻ đang trong diện vô gia cư và phải làm việc với các viên tư vấn trường và các gia đình để lập nên các cuộc hẹn và/hoặc những giới thiệu đến các dịch vụ y tế khác.

3. Văn phòng Dịch vụ Y tế Trường phải sưu tập một danh sách liên lạc ở các văn phòng y tế quận, và các nguồn y tế cộng đồng cho y tá trường tận dụng để tiếp tục đảm bảo cho các gia đình có thể được giới thiệu cho khám sức khoẻ toàn diện hoặc các sàng lọc khác.

4. Phụ huynh/người giám hộ phải cung cấp chứng nhận tiêm chủng hoặc khám sức khoẻ (nếu yêu cầu là cần thiết) trong vòng 60 ngày kể từ bắt đầu đăng ký. Y tế trường học và/hoặc nhân viên phải lưu những ghi chép về các nỗ lực hỗ trợ phụ huynh/người giám hộ trong sự thu thập những hồ sơ nầy.

D. Giáo dục Đặc biệt

1. Các trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư mà là các học sinh có khuyết tật sẽ tiếp tục được cung cấp những dịch vụ hỗ trợ theo như trong Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa của họ, bất kể tình trạng cư ngụ của họ.

2. Điều rất quan trọng là nhân viên trường hỏi han các người lớn ghi danh một học sinh như về tiêu chuẩn hội đủ điều kiện của học sinh và nhu cầu cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

3. Hồ sơ các học sinh rời khỏi PWCS phải được gởi đến Trung tâm Hồ sơ (Records Center) vào cuối giai đoạn chấm điểm tiếp theo sau khi học sinh rút khỏi. Các trường nhận ở các quận khác có thể liên lạc
Trung tâm Hồ sơ để chứng minh rằng học sinh đang nhận phục vụ giáo dục đặc biệt trong khi đăng ký vào PWCS.

E. Đủ Tiêu chuẩn cho Thể dục Thể thao

1. Các học sinh vô gia cư sẽ không có các vấn đề khó khăn gì về hội đủ tiêu chuẩn nếu họ vẫn còn được tuyển vào trường gốc của họ và đáp ứng các quy tắc hội đủ tiêu chuẩn đã được thiết lập do Liên Đoàn Trung học Phổ thông Tiểu Bang Virginia (VHSL) và PWCS.

2. Các học sinh thay đổi trường vì lý do vô gia cư phải báo cho nhân viên trường tình cảnh của họ và yêu cầu một phép miễn xét về việc hội đủ tiêu chuẩn. Mỗi trường hợ̣p phải được cứu xét bởi viên Giám sát Hoạt động Học sinh theo tùy từng trường hợp cụ thể.

F. Nghiên cứu Trẻ em Toàn diện (CCS)

1. CCS là một chương trình can thiệp sớm được thực hiện trong tất cả các trường tiểu học, trường trung học cơ sở và phổ thông.

2. Một quá trình phối hợp chặt chẻ tồn tại giữa CCS và nhiều cơ quan cộng đồng.

3. Trong khi CCS không thể trực tiếp phục vụ tất cả các học sinh/các gia đình vô gia cư, nhân viên CCS sẳn sàng cho nhân viên trường hội đàm về các nguồn có ở cộng đồng.

G. Học viên Tiếng Anh (EL)

1. Bấy kỳ học sinh nào thuộc diện EL trong các cấp lớp từ mẫu giáo đến 12 mà đang trong trường hợp chuyển tiếp sẽ tiếp tục nhận dịch vụ phục vụ EL qua bất kỳ trường nào trong Chi khu Trường


do các quy trình xác định và ra khỏi chương trình EL là một quá trình trên toàn Chi khu Trường.

2. Thông tin EL là phần của Hồ sơ Học tập Học sinh có bao gồm tất cả tài liệu ghi chép của chương trình và có sẵn cho bất kỳ trường tiếp nhận nào. Sự chuyển tiếp của học sinh giữa các trường, nếu cần thiết, phải nên là liền mạch.

H. Chương trình Năng khiếu

1. Bất cứ học sinh nào được xác nhận là có năng khiếu trong các cấp lớp từ mẫu giáo đến lớp 12 mà đang trong diện di chuyển sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ năng khiếu qua bất cứ trường nào trong Chi khu Trường do các thủ tục xác nhận và ra khỏi là một quá trình trên toàn Chi khu Trường.

2. Thông tin dịch vụ Năng Khiếu là phần của Hồ Sơ Học Tập Học Sinh là dữ kiện bao gồm tất cả tài liệu của chương trình và có sẵn cho bất kỳ trường tiếp nhận nào. Sự chuyển tiếp của học sinh giữa các trường, nếu cần thiết, cần phải liền mạch.

I. Tiêu đề I

1. Các em trẻ vô gia cư là có phép tham gia vào các chương trình Tiêu đề I và các dịch vụ do tình hình liên quan đến nhà ở của họ nếu phụ huynh mong bắt lấy cơ hội có sẵn nầy.
2. Các em trẻ vô gia cư trong các trường không có chương trình Tiêu đề I (non-Title I) cũng hội đủ điều kiện cho cho các dịch vụ Tiêu đề I (chi phí của phục vụ Tiêu đề I được cung cấp từ quỹ của chương trình Tiêu đề), giống như những dịch vụ cung cấp cho các em học sinh trong trường diện Tiêu đề I. Các quản lý viên trường nên liên lạc với văn phòng Title I nếu một em trẻ được ghi danh đang không có chỗ ở cần sự hỗ trợ về khía cạnh học tập.

J. Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng của Trường

1. Các học sinh đang là vô gia cư được kể là hội đủ điều kiện hưởng ăn trưa miễn phí tại trường.

2. Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng Trường sẽ định cho học sinh có bữa ăn miễn phí khi học sinh được duyệt xét là "vô gia cư" trong hệ thống thông tin học sinh.


Viên Phó Giám đốc Đặc trách khoa Học sinh Học tập và Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ phải được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.


HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM