Thông qua: Ngày 24 tháng 10 năm 2018

Học sinh

QUY ĐỊNH 723-1

TUỔI NHẬP HỌC 

Các thủ tục sau đây, dựa trên Bộ luật Virginia, sẽ điều chỉnh độ tuổi nhập học của học sinh tại Sở Giáo dục Prince William (PWCS):

 1. Trẻ em năm tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 sẽ được phép đăng ký học mẫu giáo tại PWCS.

  Trẻ em không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi đi học mẫu giáo sẽ không được ghi danh vào lớp mẫu giáo hoặc được đánh giá để xếp vào lớp mẫu giáo trong PWCS.

  Có một ngoại lệ, một đứa trẻ được phép đăng ký vào trường mẫu giáo công lập ở một tiểu bang khác trước khi lên năm tuổi vào ngày 30 tháng 9 và cùng với phụ huynh/người giám hộ, chuyển đến hạt Prince William sau khi khai giảng có thể được phép tiếp tục học mẫu giáo. Ngoại lệ này không áp dụng cho những học sinh theo học chương trình mẫu giáo tư thục hoặc những trường hợp trẻ được gửi đến một tiểu bang khác để sống tách biệt với gia đình vì mục đích đi học.

 2. Con cái của cha mẹ là quân nhân đang tại ngũ (tại ngũ có nghĩa là tình trạng thực hiện nghĩa vụ toàn thời gian trong quân ngũ đang tại ngũ của Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Lực lượng Dự bị đang thực hiện lệnh tại ngũ theo 10 U.S.C. §§ 1209 và 1211) di chuyển đến Virginia có các điều khoản được bảo đảm theo thỏa thuận quân sự giữa các tiểu bang. Điều khoản này của hiệp ước quân sự giữa các tiểu bang chỉ áp dụng cho học sinh của các gia đình quân nhân tại ngũ chuyển đến Virginia từ Cơ quan Giáo dục Địa phương (LEA) ngoài tiểu bang.

  Con cái của cha mẹ là quân nhân tại ngũ sẽ được ghi danh vào lớp mẫu giáo ngay cả khi đứa trẻ chưa bắt đầu đi học, nhưng đứa trẻ sẽ học lớp mẫu giáo ở LEA ngoài tiểu bang, nếu việc di dời gia đình quân nhân không diễn ra.

  Con cái của cha mẹ là quân nhân tại ngũ sẽ được phép tiếp tục đăng ký theo cấp lớp nếu tiểu bang tiếp nhận tương xứng với cấp lớp của chúng (bao gồm cả mẫu giáo) từ một LEA ở tiểu bang gửi vào thời điểm gia đình quân nhân chuyển đi, bất kể mức tối thiểu tuổi tác. Học sinh đã hoàn thành thỏa đáng cấp lớp tiên quyết trong LEA ở tiểu bang gửi sẽ đủ điều kiện đăng ký vào cấp lớp cao nhất tiếp theo ở tiểu bang tiếp nhận, bất kể độ tuổi tối thiểu. Học sinh chuyển trường sau khi bắt đầu năm học ở tiểu bang tiếp nhận sẽ vào trường ở tiểu bang tiếp nhận theo trình độ đã được xác nhận từ LEA ở tiểu bang gửi đi.

 3. Một khi một học sinh được ghi danh chính thức vào lớp mẫu giáo, học sinh phải đi học đều đặn trừ những trường hợp vắng mặt thông thường có lý do.
 4. Đối với trẻ em không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi mẫu giáo là năm tuổi trước ngày 30 tháng 9 và phụ huynh/người giám hộ đang cố gắng đăng ký cho trẻ vào lớp một, thì phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  1. Học sinh phải theo học và hoàn thành thành công chương trình mẫu giáo của một trường được công nhận bởi Hội đồng Giáo dục Tư nhân Virginia (VCPE), Hiệp hội Quốc gia về Giáo dục Trẻ nhỏ (NAEYC), hoặc tương đương. Hướng dẫn tại nhà của một đứa trẻ hoặc nhiều đứa trẻ bởi phụ huynh/người giám hộ hoặc người khác có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về đứa trẻ hoặc nhiều đứa trẻ sẽ không được phân loại là một chương trình mẫu giáo được công nhận. Phụ huynh/người giám hộ phải cung cấp bằng chứng (học bạ hoặc bảng điểm) về việc hoàn thành thành công chương trình mẫu giáo.
  2. Phụ huynh/người giám hộ phải đưa ra yêu cầu cho hiệu trưởng trong những ngày đăng ký mẫu giáo được chỉ định. Hiệu trưởng đưa ra quyết định cuối cùng về xếp lớp; và
  3. Phụ huynh/người giám hộ phải hoàn thành mẫu Thỏa thuận Ghi danh (đính kèm) tại thời điểm đăng ký. Mẫu đơn này chính thức thông báo cho phụ huynh/người giám hộ rằng việc ghi danh vào lớp một là trên cơ sở có điều kiện. Như đã nêu trong Thỏa thuận Ghi danh, tiến bộ không đạt yêu cầu ở lớp một có thể dẫn đến việc xếp lớp mẫu giáo. Những thay đổi về xếp lớp mẫu giáo, nếu được đảm bảo, sẽ được thực hiện trong tháng đầu tiên đi học của học sinh.
 5. Trẻ chưa học mẫu giáo nhưng đủ tuổi vào lớp 1 thì được vào học lớp 1. Sau khi quan sát và đánh giá không chính thức và/hoặc chính thức thích hợp, hiệu trưởng, với sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ, có thể đề nghị sắp xếp thay thế.
 6. Một đứa trẻ sẽ được sáu tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 của năm học phải đi học.

Phó Tổng Giám thị về Học tập và Trách nhiệm của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Quy định 723-1 - Tệp đính kèm