Quy định 724-1
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 9 năm 2018

HỌC SINH
Hiện diện và Miễn thứ

Các thủ tục và quy định đã được chấp thuận cho sự áp dụng thống nhất trong tất cả các Trường Công lập Quận Prince William, phù hợp với Chính sách 720, "Hiện diện," Chính sách 724, "Vắng mặt của Học sinh, Miễn thứ, và Đi trễ," và các điều khoản của luật Virginia điều chỉnh giáo dục bắt buộc cho học sinh.

I. Các Yêu cầu Cần thiết Pháp lý về sự Hiện diện của Học sinh

A. Luật Virginia quy định rằng tất cả các học sinh ở tuổi bắt buộc đi học phải tham gia đi học mỗi ngày khi trường đang trong phiên hoạt động, trừ phi được miễn thứ theo chính sách của Hội đồng Giáo dục, quy định, và luật bắt buộc đi học.
B. Như được mô tả chi tiết trong các phần Mục III và IV của quy định này, phụ huynh/người giám hộ (được xác định để bao gồm cả những người khác có quyền kiểm soát hoặc phụ trách học sinh) có trách nhiệm để đảm bảo con trẻ của họ đến trường thường xuyên. Các học sinh 18 tuổi hoặc lớn hơn có trách nhiệm cho chính bản thân họ về việc hiện diện đi học. Các học sinh đã lập gia đình phải tuân theo các quy tắc và quy định hiện diện như các học sinh khác, bao gồm cả yêu cầu rằng họ đi học trong độ tuổi được luật quy định.
C. Như được nêu trong các Mục IV-VI của quy định này, luật yêu cầu các trường học có các biện pháp nhất định để đảm bảo học sinh đi học thường xuyên.
D. Các học sinh không đến trường mặc dù trường có thực hiện các biện pháp để đảm bảo họ hiện diện đi học, và các phụ huynh/người giám hộ không tuân thủ trong trách nhiệm của họ để đảm bảo sự hiện diện như thế, sẽ bị tố tụng tại Toà Tòa án Vị Thành niên và Gia đình, như được nêu ra trong phần V và VI của quy định này.

II. Phân loại/Định nghĩa Trốn học, Vắng mặt, và Đi trễ
Trốn học là hành động tích luỹ một hoặc nhiều lần vắng mặt không lý do chính đáng. Sự vắng mặt sẽ được phân loại như là được miễn thứ hoặc không được miễn thứ, như được quy định dưới đây.

A. Vắng mặt được Miễn thứ.
Việc vắng mặt sẽ được ghi lại như là được miễn thứ dựa trên sự xác minh với phụ huynh/người giám hộ chỉ vì những lý do sau:

1. Bệnh cá nhân của học sinh. Viên hiệu trưởng trường hoặc viên đại diện hiệu trưởng có thể yêu cầu nhà cung cấp y tế của học sinh để ký vào văn bản phép chứng nhận rằng học sinh vắng mặt thực sự có lý do y tế sau khi một học sinh đã tích lũy 10 buổi vắng mặt hoặc hơn cho năm học, và cho mỗi lần vắng mặt thêm sau đó.

2. Kiểm tra thuộc y khoa và nha khoa và/hoặc điều trị cho học sinh khi các cuộc hẹn như vậy không thể được sắp xếp ngoài giờ học.

3. Tử vong trong gia đình gần nhất của học sinh (được định nghĩa là cha, mẹ, bố kế, mẹ kế, anh em trai, chị em gái, anh em kế hoặc chị em kế, vợ chồng, con trai, con gái, hoặc ông bà), không được quá năm ngày liên tiếp. Những yêu cầu vượt quá năm ngày liên tiếp sẽ được chuyển đến Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh để được chấp thuận.

4. Tuân giữ tôn giáo, niềm tin, hoặc buổi lễ kỷ niệm. Những buổi vắng mặt ở trường với mục đích tham gia vào các buổi lễ này sẽ không bị tính vào việc hiện diện hoàn hảo, và học sinh cũng sẽ không bị cất phần nhận bất cứ giải thưởng nào khác hoặc bị cất phần được hội đủ điều kiện để thi đua cho bất kỳ giải thưởng nào. Các học sinh sẽ được phép bù lại những bài vở thiếu và hoàn thành bất kỳ kiểm tra đánh giá nào thiếu. Các học sinh sẽ không phải thực hiện các kiểm tra đánh giá bị thiếu hoặc nộp lên bài tập bù vào ngày sau khi vắng mặt giữ lễ tôn giáo, niềm tin, hay tưởng niệm. Các giáo viên sẽ làm việc với các học sinh theo từng trường hợp để đảm bảo rằng truy cập kịp thời được cấp cho các đánh giá bị thiếu. Như một lịch bổ sung và là nguồn thông tin, một danh sách về các lễ tôn giáo, niềm tin, và tưởng niệm mà lần hồi các học sinh sẽ đón mừng sẽ có sẵn để truy cập trên các trang web của trường và trang web của Chi Khu Trường.

5. Các tình huống khẩn cấp trong nhà của học sinh trong đó đòi hỏi sự giúp đỡ tạm thời từ học sinh trong việc chăm sóc các thành viên trong gia đình gần nhất của học sinh là những người bị bệnh hoặc bị thương. Tuy nhiên, việc sử dụng lập đi lập lại của việc miễn thứ nầy, hoặc các yêu cầu vắng mặt hơn năm ngày liên tiếp cho các mục đích như thế, sẽ được giới thiệu đến Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh để được chấp thuận. Các học sinh sẽ không được miễn thứ cho những lý do như thế khi có tích lũy hơn 10 ngày trong niên học mà không có sự chấp thuận của Văn Phòng các Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh.

6. Các phụ huynh/các người giám hộ giữ sự chọn lựa không cho phép con họ tham gia học trong các tình huống khi, theo phán đoán của phụ huynh/người giám hộ, những đường xá hoặc các lối đi trong khu phố của họ là quá nguy hiểm để sử dụng. Phụ huynh/người giám hộ phải cho trường biết về sự vắng mặt như thế qua truyền thông bằng điện tử hoặc điện thoại. Trong các trường hợp như vậy, học sinh được trao cho phép miễn thứ được vắng mặt, nhưng phải hoàn thành bài tập thiếu sót.

7. Các học sinh lớp mười hai sẽ được coi là vắng mặt có phép khi đi thăm viếng đại học hoặc xin những việc làm cho sau tốt nghiệp trung học. Trong mỗi trường hợp, học sinh phải nhận được sự chấp thuận trước của hiệu trưởng hoặc của viên chức được chỉ định của hiệu trưởng.

8. Việc một học sinh xuất hiện ở tòa án mà đã ở trong tình huống hầu tòa, triệu đến tòa, hoặc lệnh yêu cầu cậu/cô ta hiện diện ở tòa án hoặc tại cung khai, hoặc trong sự ứng phó tố bắt tội hình sự đối lại học sinh. Một bản sao văn kiện yêu cầu học sinh hiện diện ở tòa án phải được cung cấp cho viên hiệu trưởng hoặc viên được chỉ định của hiệu trưởng trước khi vắng mặt.

9. Các học sinh có thể được phép miễn thứ vắng mặt đến năm ngày cho mục đích thăm viếng với phụ huynh/người giám hộ hợp pháp là người được kêu gọi làm nhiệm vụ hoạt động, đang nghỉ làm nhiệm vụ này, hoặc đã lập tức trở về từ triển khai đến trận chiến hoặc đóng đồn yểm trợ tác chiến. Học sinh phải thỏa đáp các yêu cầu cho một buổi vắng mặt miễn thứ được xác nhận trước như được nêu lên sau đây.

10. Phép vắng mặt chấp thuận trước không được đề cao và sẽ chỉ được trao cho theo tùy từng trường hợp bởi viên hiệu trưởng hoặc viện đại diện của ông/bà ta. Chúng tôi khuyến khích các chuyến đi gia đình nên được hoạch định trong những ngày nghỉ lễ của trường và vào dịp nghỉ hè. Những lần vắng mặt do các chuyến đi gia đình sẽ không được miễn thứ trừ phi đi đôi với những tình huống bất thường. Việc xác định xem các tình huống bất thường có tồn tại hay không tùy thuộc vào quyết định của hiệu trưởng, trong sự phối hợp với Văn phòng Phục vụ Học sinh. Những lần vắng mặt được chấp thuận trước trở nên quá dài sẽ dẫn đến việc đánh dấu vắng mặt không được miễn thứ và có một giấy giới thiệu đến viên chức có đặt trách về sự hiện diện ở trường cho việc tuân thủ với luật bắt buộc đi học. Các buổi vắng mặt được chấp thuận trước mà kéo dài bởi học sinh/phụ huynh/người giám hộ vượt quá 15 ngày học sẽ dẫn đến việc rút học sinh ra khỏi trường theo tuân thủ với quy định của Bộ Giáo dục Virginia (VDOE). Để cho bất cứ buổi vắng mặt được chấp thuận trước nào được kể là được miễn thứ, viên hiệu trưởng sẽ xem xét những điều sau:

a. Phải thông báo cho viên hiệu trưởng/người được ủy quyền bằng văn bản về yêu cầu chấp thuận trước, lý do vắng mặt, và thời gian vắng mặt trong một khoảng thời gian hợp lý trước khi vắng mặt;
b. Điểm; và
c. Hồ sơ hiện diện.

Do nhiều nhu cầu đa dạng trên các giáo viên về việc hoàn thành các bài tập thiếu sót, ý kiến giáo viên sẽ xác định các loại/lượng bài tập và khi nào học sinh phải làm bù các bài tập cho sự vắng mặt có chuẩn bị trước.

11. Các học sinh kinh nghiệm vô gia cư, được định nghĩa trong Quy định 718-1, "Học sinh Kinh nghiệm Vô Gia cư," là những người đang đợi việc xử lý yêu cầu vận chuyển sẽ được xem là diện được miễn thứ. Phải có tài liệu cất giữ về thông báo phụ huynh qua văn bản yêu cầu và xác nhận của yêu cầu đó từ viên chức liên lạc McKinney-Vento ở Văn phòng Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh

12. Đình chỉ bị cách ly khỏi trường. Khi một viên điều hành trường sắp xếp một học sinh cho đình chỉ cách ly khỏi trường, sự vắng mặt trường của học sinh sẽ được xem là diện được miễn thứ.

B. Sự Vắng mặt Không được Miễn thứ

1. Sau đây là những trường hợp vắng mặt được liệt kê là không phép miễn thứ:

a. Trốn học cả ngày;
b. Trốn lớp học;
c. Mất chuyến xe, một xe buýt, hoặc có khó khăn về xe cộ;
d. Những buổi vắng mặt được sắp xếp trước mà không có thông báo phù hợp trước hoặc không có sự chấp thuận có lý và trước đó; và
e. Thất bại trong sự nêu ra lời giải thích phù hợp cho sự vắng mặt hoặc tài liệu được yêu cầu.

2. Biện hộ Vắng mặt Phương pháp ưu tiên để xác minh một buổi vắng mặt hợp lý là cung cấp một văn bản có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ hoặc phương cách truyền thông điện tử từ phụ huynh/người giám hộ cung cấp cho lý do vắng mặt. Các phương tiện xác minh thay thế có thể bao gồm liên lạc qua điện thoại hoặc qua phương tiện điện tử khác với phụ huynh/người giám hộ, hội nghị phụ huynh/người giám hộ với viên hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm, một văn bản xác nhận có chữ ký của nhà cung cấp dịch vụ y tế của học sinh, hoặc các phương pháp khác mà viên hiệu trưởng cho là phù hợp. (Nhân viên nhà trường phải bảo quản tất cả minh chứng các lần vắng mặt và tài liệu liên lạc của phụ huynh liên quan đến việc hiện diện trong 5 năm, theo như luật yêu cầu tuân thủ về lưu giữ hồ sơ và điều luật bắt buộc hiện diện trường của tiểu bang Virginia.
3. Tất cả các giải thích về vắng mặt trường phải nhận được không trễ hơn ngày thứ ba sau khi học sinh trở lại trường, và bất cứ thay đổi nào thực hiện được, khi cần thiết, trong hệ thống thông tin của học sinh. Không đưa ra lời giải thích phù hợp cho việc vắng mặt không có xác minh lý do vào ngày thứ ba sau khi trở lại trường sẽ dẫn đến sự phân loại không được miễn thứ (UAB), trừ khi có lời giải thích về sự vắng mặt đã được hiệu trưởng chấp thuận vào lúc đó.
4. Một học sinh có vắng mặt không được miễn thứ vẫn phải làm bù tất cả các bài tập và các kiểm tra đánh giá đã bị thiếu. Phụ huynh/người giám hộ phải nên nhận biết các nguyên tắc của trường về nộp bài trễ hoặc thiếu nộp các bài tập. Những bài tập này phải được hoàn thành trong khoảng thời gian nhà trường định.

C. Đi trễ

1. Việc đi trễ đến trường học được miễn thứ cho những lý do sau đây:

a. Tất cả lý do được liệt kê trong Mục II (A) của quy định nầy;
b. Các tình huống khẩn cấp phát sinh từ điều kiện thời tiết bất thường; và
c. Tất cả trễ nãi do xe buýt trễ sẽ được miễn thứ và ghi lại riêng biệt từ những việc trễ vì các lý do khác (BTY).

2. Trong những trường nơi các học sinh thay đổi lớp trong ngày, đi trễ đến lớp sẽ được xử lý bởi ban điều hành nhà trường theo các thủ tục của trường.

3. Các học sinh bị đình chỉ hoặc trục xuất từ tham gia học tại trường với đầy đủ lý do. Tuy nhiên, luật Virginia cấm những đình chỉ chỉ dựa trên những trường hợp trốn học.

D. Trong những trường hợp bất thường, ví dụ như, đại dịch, các Giám đốc Học khu có thể thay đổi phân loại của sự vắng mặt và đi học trễ.

III. Trách nhiệm Phụ huynh

Theo yêu cầu của Bộ Luật Virginia và "Bộ Quy tắc Ứng xử" của Hệ Trường Công Quận Prince William, mỗi phụ huynh của một học sinh tham gia vào một trường công có nhiệm vụ hỗ trợ trường trong sự thực thi việc bắt buộc hiện diện có mặt tại trường, và nếu cần thiết, gặp hiệu trưởng hoặc người đại diện hiệu trưởng để đảm bảo sự tuân thủ của học sinh với luật bắt buộc sự hiện diện và để thảo luận về cải thiện việc hiện diện của học sinh và thiết lập một chương trình để giải quyết vấn đề thiếu hiện diện của học sinh. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến việc nộp đơn khiếu nại đối lại với phụ huynh/người giám hộ với Tòa án Vị Thành niên và Quan hệ Gia đình, như được quy định trong Bộ Luật Virginia §§ 22.1-258 và 22.1-262.

IV. Sự Can thiệp và Trách nhiệm của Trường - Những Thông báo Vắng mặt, Những Buổi họp Hội thảo, và Tài liệu Liên quan

A. Các Giáo viên Ghi chép Hiện diện

1. Các giáo viên phải duy trì một tài liệu hồ sơ chính xác hàng ngày về sự hiện diện của mỗi học sinh trong lớp học của mình, theo yêu cầu của Bộ Luật Virgnia § 22.1-259.
2. Các giáo viên chủ nhiệm ghi chép tài liệu hồ sơ hàng ngày về những vắng mặt của các học sinh trong các lớp học của họ vào trong hệ thống thông tin của học sinh. Trong những trường tận dụng sự hiện diện theo tiết học, các giáo viên lớp học sẽ ghi chép vào hệ thống thông tin học sinh cho từng tiết học về vắng mặt của học sinh trong lớp họ.
3. Mỗi hiệu trưởng trường phải thiết lập các quy trình để đảm bảo rằng tất cả các học sinh được báo cáo trong ngày học. Trách nhiệm của giáo viên là thực hiện theo các quy trình đó.

B. Trường Báo cáo đến Phụ huynh/Người Giám hộ về những Vắng mặt và Tài liệu Cần thiết
Bất cứ khi nào một học sinh không trình diện có mặt ở nhà trường thường xuyên theo lịch trình ngày học và nhân viên nhà trường không nhận tin nhắn là phụ huynh/người giám hộ học sinh biết và ủng hộ sự vắng mặt, nhân viên nhà trường, hoặc các tình nguyện viên mà ban điều hành nhà trường thành lập cho mục đích này có trách nhiệm đóng góp một nỗ lực phù hợp có ghi chép tài liệu để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ qua điện thoại, thư điện tử, hoặc các phương tiện điện tử khác để nhận được một lời giải thích về sự vắng mặt của học sinh. Các trường có thể sử dụng nhân viên không thuộc khoa giảng dạy cho thông báo nầy.
C. Nhà trường phải ghi chép tài liệu trong hệ thống thông tin của học sinh về tất cả các thông tin liên lạc của trường với phụ huynh/người giám hộ cho mỗi lần vắng mặt mà không được miễn thứ, ghi rõ trong phần ghi chú trong hộ thống thông tin học sinh về những lý do được cung cấp cho sự vắng mặt. Trong hệ thống thông tin của học sinh, điều này cần được ghi chép trong phần chỗ ghi chú trên trang về hiện diện của học sinh cho ngày liên kết.
D. Họp hội nghị Can thiệp Khởi đầu và Tài liệu Cần thiết:

1. Bất cứ khi nào một học sinh không đến trường với tổng số năm ngày học mà trường đã hoạch định cho năm học và nhân viên trường không có nhận được tin từ phụ huynh/người giám hộ của học sinh rằng họ biết và hỗ trợ sự vắng mặt của học sinh, và đã không liên lạc thông báo được với phụ huynh/người giám hộ qua nhiều lần cố gắng, viên hiệu trưởng trường và/hoặc viên được ủy nhiệm thay cho hiệu trưởng nên phải quyết định với những nỗ lực phù hợp để đảm bảo có liên lạc trực tiếp với phụ huynh/người giám hộ, hoặc trực tiếp gặp, qua điện thoại, hoặc bằng phương tiện điện tử khác, để thu thập được một lời giải thích cho sự vắng mặt của học sinh, và để giải thích cho phụ huynh/người giám hộ về những hậu quả của sự tiếp tục thiếu hiện diện. Thông tin nầy phải được ghi vào trong hệ thống thông tin học sinh.
2. Là một phần của Hội nghị Khởi đầu về Hiện diện, nhân viên nhà trường lập một kế hoạch hiện diện với học sinh và phụ huynh/người giám hộ nhằm giải quyết các vấn đề thiếu hiện diện trường, và phải ghi rõ tài liệu về kế hoạch hiện diện đó vào trong hệ thống thông tin của học sinh, như là "Hội thảo Khởi đầu về Hiện diện." Kế họach hiện diện bao gồm các tài liệu bằng văn bản về (các) lý do cho sự không hiện diện ở trường của học sinh, và phụ huynh/người giám hộ và học sinh phải được tư vấn về những hậu quả của việc không hiện diện. Kế hoạch cũng phải ghi rõ về tên của mỗi người tham dự (bao gồm tham gia qua cả điện thoại hoặc các thiết bị giao tiếp điện tử khác), ngày mà hội thảo được tổ chức, một bản tóm tắt những gì đã xảy ra, và các bước tiếp theo.

E. Cuộc họp Nhóm Liên ngành và Tài liệu Cần thiết
Nếu học sinh vắng mặt nhiều hơn thêm một ngày sau khi Hội thảo Khởi đầu về Can thiệp , và nhà trường đã không nhận được thông báo rằng phụ huynh/người giám hộ nhận thức và hỗ trợ sự vắng mặt, viên hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm của hiệu trưởng sẽ lên lịch một hội nghị với học sinh, phụ huynh/người giám hộ, và nhân viên của trường. Cuộc họp Nhóm Liên ngành phải được tổ chức không trễ hơn 10 ngày sau khi buổi vắng mặt không phép miễn thứ lần thứ 10, bất kể sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ của học sinh về buổi hội thảo. Cuộc họp bao gồm phụ huynh/người giám hộ, học sinh, và nhân viên trường (là người có thể là viên đại diện hoặc các viên đại diện từ nhóm đa ngành) và có thể bao gồm các nhà cung cấp phục vụ cộng đồng và các nhân viên khác của trường là những người biết về học sinh để có thể đề cập về vấn đề học tập, xã hội, cảm xúc và các vấn đề gia đình để cải tiến việc hiện diện ở trường của học sinh. Kiểm sát viên đặc trách về hiện diện trường phải nên tham gia vào cuộc họp, nếu có thể. Nhân viên trường phải ghi lại cuộc hội thảo trong hệ thống thông tin học sinh như là Cuộc Họp Nhóm Liên bộ. Đội ngũ nhân viên sẽ xem xét Kế Hoạch Can Thiệp về Vắng mặt được thành lập trong buổi Hội thảo Khởi đầu về Can thiệp với học sinh và phụ huynh/người giám hộ để giải quyết các vấn đề liên quan đến không hiện diện của học sinh, và phải ghi chép những nỗ lực của họ trong hệ thống thông tin của học sinh như là "Cuộc họp Nhóm về Hiện diện - Liên bộ" Nếu học sinh/phụ huynh/người giám hộ thất bại hoặc từ chối tham dự Cuộc họp Nhóm Liên bộ, điều này cũng phải được ghi trong hệ thống thông tin của học sinh. Tên của các cá nhân tham gia vào hội thảo (bao gồm cả qua điện thoại hoặc các thiết bị truyền thông khác), ngày hội thảo được tổ chức, một bản tóm tắt về những gì xảy ra, và các bước tiếp theo phải được ghi chép trong hệ thống thông tin học sinh trong phần tóm tắt Cuộc họp Nhóm Liên bộ.

V. Các Nhiệm vụ và Hành động của Viên chức Đặc trách về Hiện diện
Nhóm hội thảo sẽ theo dõi sự hiện diện ở trường của học sinh và có thể họp lại khi cần thiết để giải quyết những mối quan tâm và hoạch định những can thiệp bổ sung thêm nếu sự hiện diện không có cải tiến. Trong những trường hợp mà phụ huynh cố ý không tuân thủ với yêu cầu bắt buộc hiện diện, viên hiệu trưởng hoặc người được ủy nhiệm của hiệu trưởng phải thực hiện một bản báo cáo đến viên chức đặc trách về hiện diện. Viên chức đặc trách về hiện diện phải ghi chép ngày nhận tài liệu vào trong hệ thống thông tin của học sinh, ghi nhận sự chuyển giao quá trình của việc bắt buộc hiện diện của trường đến viên chức đặc trách về hiện diện.

Viên chức đặc trách về hiện diện sẽ lên lịch hoạch định một buổi hội thảo với học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học sinh trong vòng 10 ngày học sau khi nhận báo cáo để giải quyết các vấn đề liên quan đến hiện diện trường và cho phụ huynh/người giám hộ nhận thức về hành động của tòa án được thiết lập để buộc phải tuân thủ với luật bắt buộc hiện diện ở trường.

VI. Hành động của Toà án Bắt buộc Hiện diện

A. Sau khi viên chức đặc trách về hiện diện đã hội thảo với học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học sinh và học sinh xảy ra vắng mặt không phép tiếp một hoặc hơn một lần nữa mà không cho nhân viên trường biết rằng phụ huynh/người giám hộ nhận thức và hỗ trợ sự vắng mặt, hoặc phụ huynh/người giám hộ không tuân thủ với luật hiện diện bằng cách gây cho học sinh vắng mặt hoặc không họp với viên hiệu trưởng, viên được hiệu trưởng ủy nhiệm, Nhóm Liên bộ, hoặc viên chức đặc trách về hiện diện, thì trong sự hội ý với viên hiệu trưởng và/hoặc viên được ủy nhiệm của hiệu trưởng, viên chức đặc trách về hiện diện phải thi hành các điều khoản của luật bắt buộc hiện diện theo một hoặc trong cả hai điều sau:

1. Nộp một Kiến nghị về Trẻ em Cần sự Giám sát hoặc các Dịch Vụ (Tiếng Anh là Child in Need of Supervision or Services, viết tắt: CHINS) với Toà án Vị Thành niên và Quan hệ Gia đình, cáo buộc rằng học sinh là một em trẻ có nhu cầu giám sát/dịch vụ phục vụ heo định nghĩa của Bộ Luật Virginia §16.1-278.4 hoặc §16.1-278-5, như được ủy quyền bởi Bộ Luật Virginia §22.1-258; và/hoặc
2. Tiến hành những thủ tục tố tụng đối lại với phụ huynh/người giám hộ trong Tòa án Vị thành niên và Quan hệ Gia đình, thực hiện theo Bộ Luật Virginia §16.1-241.2 và/hoặc §22.1-262, như được ủy quyền bởi Bộ Luật Virginia §22.1-258.

B. Khi nộp một đơn Kiến nghị CHINS với Toà án, kiểm sát viên đặc trách về hiện diện sẽ cung cấp văn bản tài liệu về những liên lạc của trường, những can thiệp, và các cuộc họp với học sinh và phụ huynh/người giám hộ của học sinh, và tất cả các kế hoạch và hỗ trợ cho hiện diện đã cung cấp, bao gồm bất cứ các hoạch định nào được thiết lập bởi Nhóm Liên bộ. Trong trường hợp cả hai phụ huynh đã được trao quyền coi sóc hợp pháp chung và/hoặc quyền trông nom học sinh và nhà trường đã nhận lệnh canh giữ, cả hai phụ huynh đều được thông báo về việc nộp bất kỳ đơn hay khiếu nại nào tại các địa chỉ cuối cùng mà các phụ huynh/những người giám hộ cung cấp cho trường học.
C. Căn cứ vào Bộ Luật Virginia § 22.1-258, các kiểm sát viên đặc trách về hiện diện và các nhân viên trường khác, hoặc các tình nguyện viên được quản lý trường sắp xếp cho mục đích tìm sự phù hợp với luật bắt buộc hiện diện, là được miễn thứ từ bất cứ trách nhiệm dân sự hoặc hình sự liên quan đến thông báo cho các phụ huynh/người giám hộ về sự vắng mặt của học sinh hoặc thất bại trong việc thông báo như theo yêu cầu của pháp luật và quy định này.

VII. Tòa án Có thể Đình chỉ Bằng Lái xe Cấp cho các Học sinh Dưới 18 tuổi.

Ngoài ra các biện pháp khác có sẵn cho Tòa án Vị thành niên và Quan hệ Gia đình phát sinh từ hành động của học sinh vi phạm luật bắt buộc hiện diện, Tòa án có thẩm quyền theo Bộ luật Virginia § 46.2-334 để treo bằng lái xe của một học sinh dưới 18 tuổi khi học sinh có 10 lần vắng mặt hoặc nhiều hơn mà không có phép miễn thứ từ trường vào những ngày học liên tiếp, hoặc khi học sinh đã được Tòa xác định là một Trẻ em có Nhu cầu Giám sát.

VIII. Những Báo cáo và Điều tra Trẻ em không Ghi danh học

A. Trong vòng 10 ngày sau khi trường mở, mỗi hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của ông/bà ta sẽ báo cáo cho viên kiểm sát đặc trách về hiện diện, với tư cách là người được chỉ định của Tổng Giám đốc Học khu:

1. Tên, tuổi, và cấp lớp của mỗi học sinh ghi danh trong trường và tên và địa chỉ cuối cùng của phụ huynh/người giám hộ của học sinh; và
2. Thông tin tốt nhất của hiệu trưởng, tên của mỗi em trẻ ở dưới luật bắt buộc hiện diện, là em đã ghi danh học nhưng chưa có mặt hiện diện ở trường từ lúc trường bắt đầu năm học, và tên và địa chỉ cuối cùng của phụ huynh/người giám hộ. Trước khi nộp một báo cáo cho kiểm sát viên đặc trách về hiện diện, nhà trường phải cố gắng liên lạc với gia đình của học sinh và ghi lại bất cứ lý do gì về việc học sinh không hiện diện tại trường (chẳng hạn như là gia đình ra khỏi quốc gia hoặc đã di chuyển, không thể liên lạc với phụ huynh bằng tất cả các số trong hệ thống thông tin của học sinh v.v.).

B. Mỗi năm học, trong các ngày được xác định bởi Bộ Giáo dục Virginia, Văn phòng Dịch vụ Phục vụ Học sinh phải báo cáo cho Viên Tổng Giám đốc học khu chính số buổi hội thảo về hiện diện cần phải có để tổ chức các hoạch định về hiện diện cần phải được thiết lập. Báo cáo nầy cũng phải bao gồm các lý do mà những cuộc hội thảo nầy phải được tổ chức hoặc không. Các trường phải làm việc với Văn phòng Dịch vụ Phục vụ Học sinh để đảm bảo rằng dữ liệu báo cáo là chính xác trước khi nộp cho Tổng Giám đốc Công Huấn của Tiểu bang Virginia.
C. Nhiệm vụ của Kiểm sát viên Đặc trách về Hiện diện đối với Trẻ em Không Ghi danh
Kiểm sát viên đặc trách về hiện diện sẽ xem xét lại các báo cáo mà hiệu trưởng nộp và thực hiện một bảng liệt kê tên các học sinh không tham gia hiện diện bất cứ trường nào và không được miễn thứ hiện diện có mặt tại trường, trong vòng năm ngày học kể từ khi nhận tất cả các báo cáo.
Kiểm sát viên kiêm về hiện diện sẽ điều tra tất cả các trường hợp không ghi danh hoặc không hiện diện và, khi không có lý do hợp lệ được tìm thấy, thông báo cho phụ huynh/người giám hộ hoặc người nào khác có quyền kiểm soát em trẻ để yêu cầu em trẻ hiện diện trường trong thời hạn ba ngày kể từ ngày thông báo.

Viên Phó Tổng Giám đốc Khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.

HỆ TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM