Regulation 724-3 -Vietnamese

Ngày 26 tháng 09 năm 2018

Sửa lần cuối: 11/8/2021

HỌC SINH

QUY ĐỊNH 724-3


CHO HỌC SINH VỀ SỚM TRONG GIỜ HỌC

Việc cho học sinh về sớm từ trường trong giờ học phải tuân theo thủ tục sau:

I. Hướng dẫn cho Về Sớm

A. Phụ huynh/ người giám hộ của học sinh phải liệt kê tên của những cá nhân được ủy quyền để đón học sinh từ trường trên Thẻ Thông Tin Khẩn Cấp vào lúc ghi danh học và hàng năm sau đó. Phụ huynh/ người giám hộ phải thông báo cho nhà trường ngay lập tức về bất cứ thay đổi nào đối với thông tin này, và ghi những thay đổi đó lên trên Thẻ Thông Tin Khẩn Cấp.

B. Trường phải lưu giữ hồ sơ chính xác xác nhận các tên của các cá nhân được ủy quyền để đón học sinh.

C. Học khu Công lập Hạt Prince William yêu cầu rằng tất cả những cá nhân muốn vào trong bất kỳ tòa nhà nào của Bộ phận Trường phải trình một thẻ nhận diện có hình cho nhân viên trường khi bước vào tòa nhà. Các cá nhân được ủy quyền để đón một học sinh phải chuẩn bị có sẵn thẻ nhận dạng của họ.

D. Các giáo viên không được giao bất kỳ học sinh nào từ lớp học cho bất kỳ người nào khác hơn giáo viên trường.

E. Bất kỳ học sinh nào rời trường sớm phải đi qua văn phòng phía trước hoặc từ khu vực chỉ định khác sau khi hoàn thành các thông tin cần thiết để rời trường.

F. Phụ huynh / người giám hộ của học sinh ghi danh vào các chương trình đặc biệt của trường không cơ sở trong một phần ngày học sẽ cung cấp Thẻ Thông tin Khẩn cấp cho nhân viên của trường ngoài cơ sở. Trong trường hợp bị cho về sớm từ một điểm trường không phải cơ sở, nhân viên sẽ chỉ giao học sinh cho những cá nhân được liệt kê trong Thẻ Thông tin Khẩn cấp.

G. Tất cả các trường học phải có biển báo ở các vị trí dễ thấy trong toàn bộ tòa nhà hướng dẫn khách đến văn phòng báo cáo trực tiếp.

II. Quy trình cho Về Sớm

A. Khi đến trường, tất cả học sinh phải xuất trình giấy có chữ ký của phụ huynh / người giám hộ cho nhân viên văn phòng được chỉ định để được chấp thuận cho ra khỏi trường sớm. Phiếu ghi rõ lý do và thời gian nghỉ học.

B. Để duy trì hồ sơ điểm danh chính xác, tên học sinh được chấp thuận cho nghỉ học sớm phải được cung cấp kịp thời cho giáo viên.

C. Học sinh chỉ phải được giao cho phụ huynh / người giám hộ hoặc cá nhân được phép đón. Cá nhân này phải tuân theo thủ tục đăng nhập / đăng xuất do trường thiết lập. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở không được rời khỏi tòa nhà mà không được hộ tống. Bất kỳ học sinh nào rời trường sớm phải ra khỏi văn phòng hoặc khu vực được chỉ định khác.

D. Sau khi nhận được sự chấp thuận cho nghỉ học sớm, học sinh trung học phổ thông có hộ tống có thể hoàn tất thủ tục đăng xuất và ra khỏi tòa nhà vào thời gian đã định.

Phó Tổng Giám thị về Học tập và Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ phải được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết