Regulation 731-1 Appeal of Student Matters

Quyển 
Chính sách và Quy định
Chương
700 - Học sinh
Tiêu đề
QUY ĐỊNH - Khiếu nại các quyết định về học sinh
731-1
Tình trạng
Hoạt động
Thông qua
26/06/2019
Sửa lần cuối
18/07/2023
Ngày sửa lần trước
24/02/2022

Phiên bản sẽ thay thế phiên bản ngày 24/02/2022 vào ngày 20/08/2023.

Học sinh

Quy định 731-1

Khiếu nại các quyết định về học sinh

Các thủ tục khiếu nại về kỷ luật sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách 744Quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn"; Chính sách 745, "Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn học sinh, tái nhập học và Đuổi học /nhập học"; Quy định 745-6, "Khiếu nại việc Đình chỉ và trục xuất dài hạn lên Hội đồng trường"; và Chính sách 681 và Quy định 681-1, "Chương trình giáo dục phi truyền thống". Tuy nhiên, trong những vấn đề liên quan đến giáo dục người lớn, Chính sách 680 và Quy định 680-1, “Giáo dục cho Người lớn,” cũng có thể áp dụng. Trong những vấn đề liên quan đến học sinh những em nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, Chính sách 745, “Đình chỉ Dài hạn hoặc Đuổi học Học sinh, Nhận lại, và Đuổi học/Nhập học” và Quy định 745-2, “Kỷ luật Học sinh diện Giáo dục Đặc biệt,” cũng có thể áp dụng. Các vấn đề liên quan đến "Hoạt động và Cạnh tranh Liên trường", sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách 643, "Hoạt động liên trường - Quy định chung"Quy định 643-3, “Hoạt động và Thi đấu Liên trường - Tiêu chí Biểu diễn Âm nhạc Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông".

Tóm tắt các thủ tục và thời gian khiếu nại

 1. Khiếu nại Học tập – Sắp xếp cấp lớp; bài tập lớp học; điểm, bài thi và điểm bài thi; lên lớp/ở lại lớp; bằng khen; và sắp xếp trong các chương trình tại một địa điểm cụ thể.
  1. Khiếu nại lần đầu: Văn bản khiếu nại đến hiệu trưởng (hoặc một ủy ban được chỉ định bởi hiệu trưởng để đưa ra khuyến nghị) trong vòng ba ngày học thông báo biện pháp, trong đó nêu lý do khiếu nại và sự cứu giúp mong muốn. Hiệu trưởng hoặc ủy ban phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn năm ngày học, hoặc ngay khi có thể.
  2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản Khiếu nại đến Phó Tổng Giám đốc hoặc người đại diện trong thời hạn ba ngày làm việc về thông báo quyết định của hiệu trưởng. Cấp Phó Tổng Giám Đốc phải trả lời bằng văn bản trong thời hạn năm ngày làm việc, hoặc ngay khi có thể.
 2. Khiếu nại kỷ luật – SMAPD sẽ phối hợp các thủ tục khiếu nại kỷ luật của bộ phận trường học đối với tất cả các khiếu nại kỷ luật Cấp độ 3 và 4.
  1. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 1 - Các hành động kỷ luật liên quan đến đình chỉ học tập và các hành động kỷ luật, ngoài việc đình chỉ ngoài trường học

   Khiếu nại Lần đầu và Lần cuối: Cơ hội để hội ý (trực tiếp hoặc qua điện thoại) với hiệu trưởng hoặc viên đại diện hiệu trưởng càng sớm càng tốt.
  2. Khiếu nại Kỷ luật Cấp 2 - Đình chỉ kỳ hạn ngắn trong phạm vi thuộc loại ra ngoài trường (từ một đến trong năm ngày).

   Các thủ tục và dòng thời gian cho đình chỉ kỳ hạn ngắn trong phạm vi thuộc loại ra khỏi trường được định trong Quy định 744-1, "Đình chỉ Học sinh Ngắn hạn.”
   1. Khiếu nại lần đầu: Văn bản khiếu nại về quyết định của trợ lý hiệu trưởng hoặc viên đại diện hiệu trưởng đến hiệu trưởng bởi phụ huynh trong vòng ba ngày học khi có thông báo đình chỉ. (Các) phụ huynh / (các) người giám hộ hợp pháp phải được thông báo bằng văn bản về tình trạng quyết định của hiệu trưởng trong vòng năm ngày học trong đó là đã nhận được văn bản khiếu nại.
   2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại đến Phó Tổng Giám đốc hoặc người đại diện trong thời hạn ba ngày làm việc về thông báo quyết định của hiệu trưởng. Phó Tổng Giám đốc cấp phù hợp sẽ đáp lời bằng văn bản trong thời hạn năm ngày làm việc.
   3. Trong trường hợp có giới thiệu đến SMAPD để xem xét hành động kỷ luật tiếp theo, bao gồm đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn, được thực hiện cùng với đình chỉ ngắn hạn, khiếu nại đình chỉ sẽ được xem xét bởi một nhân viên điều trần SMAPD tại thời điểm điều trần theo thủ tục tố tụng.
  3. Khiếu nại Kỷ Luật Cấp 3 - Đình chỉ dài hạn ngoài trường (hơn 10 ngày học nhưng ít hơn 45 ngày học). Việc đình chỉ dài hạn có thể kéo dài quá thời hạn 45 ngày học nhưng không được vượt quá 364 ngày theo lịch nếu (1) hành vi phạm tội được mô tả trong Bộ luật Virginia §§ 22.1-277.07 (một số tội phạm về vũ khí) hoặc 22.1-277.08 (một số tội phạm ma túy) hoặc liên quan đến thương tích cơ thể nghiêm trọng; hoặc (2) Hội đồng Nhà trường hoặc SMAPD, với tư cách là người được chỉ định của Tổng Giám đốc, thấy rằng có những tình tiết tăng nặng, theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia.

   Thủ tục và thời gian khiếu nại đình chỉ dài hạn được quy định trong Quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn".
   1. Khiếu nại lần đầu: SMAPD phải nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản về quyết định của nhân viên điều trần SMAPD lên Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường (SBDC) gồm ba thành viên trong vòng bốn ngày học kể từ ngày nhận được thư quyết định của SMAPD. SBDC sẽ xem xét khiếu nại bằng văn bản đối với quyết định của viên chức điều trần SMAPD trong phiên họp kín và sẽ quyết định khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đơn yêu cầu khiếu nại.. Nhân viên nhà trường, nhân viên SMAPD, học sinh, hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ, hoặc bất kỳ đại diện của học sinh hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ tất cả được kể trên đều không được có mặt trong phiên họp kín của Hội đồng Giáo dục. SBDC sẽ chỉ xem xét các tài liệu được trình bày trong phiên điều trần SMAPD, ngoại trừ thư khiếu nại và thư hoặc vật chứng của nhân viên điều trần SMAPD chỉ đề cập đến những vấn đề hoặc sự kiện mới trong thư khiếu nại, cũng sẽ được cung cấp cho SBDC, với một bản sao được cung cấp cho học sinh / phụ huynh / (những) người giám hộ. Không có tài liệu nào khác sẽ được xem xét bởi SBDC. Hội đồng Giáo dục sẽ hội ý với nhân viên SMAPD về các vấn đề thủ tục và/hoặc các tùy chọn sắp xếp. Nếu SBDC duy trì việc đình chỉ dài hạn đối với học sinh khuyết tật, một nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa sẽ triệu tập để xác định các dịch vụ giáo dục tiếp tục.
   2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại lên toàn bộ Hội đồng trường, sẽ được nộp trong vòng năm ngày làm việc nếu quyết định của SBDC không nhất trí.
   3. Trong trường hợp viên chức điều trần SMAPD đề nghị đuổi học thay vì đình chỉ dài hạn, thủ tục Khiếu nại Kỷ luật Cấp 4 sẽ được áp dụng.
  4. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 4 - Đuổi học, tái nhập học và loại trừ khỏi trường học.
   1. Đuổi học

    Nếu một học sinh bị SMAPD đề nghị đuổi học, (những) phụ huynh / người giám hộ và học sinh có thể gửi yêu cầu bằng văn bản để khiếu nại khuyến nghị của nhân viên điều trần SMAPD lên SBDC trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày gửi thư quyết định SMAPD

    SBDC sẽ hành động theo khiếu nại của đề nghị đuổi học mà không có sự chậm trễ vô lý. Ủy ban này sẽ bao gồm ba thành viên của Hội đồng trường, như được quy định trong
    § 22.1-277.06 của Bộ luật Virginia.
    1. Khiếu nại lần đầu: Phiên điều trần đuổi học trước SBDC gồm ba thành viên (mức khiếu nại cuối cùng nếu nhất trí bỏ phiếu của ủy ban).
    2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại lên Hội đồng trường đầy đủ chỉ dựa trên tài liệu (chỉ có sẵn nếu phiếu bầu của SBDC không nhất trí). SMAPD phải nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của SBDC. Hội đồng trường, họp kín, sẽ xem xét hồ sơ tố tụng thực tế trước SBDC và bất kỳ tài liệu nào được giới thiệu tại phiên điều trần SBDC và sẽ bỏ phiếu trong phiên họp mở để đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu khiếu nại. Quyết định của Hội đồng Quản trị Trường sẽ là quyết định cuối cùng.

     Thủ tục SBDC cho các phiên điều trần khiếu nại đuổi học học sinh có thể được tìm thấy trong
     Quy định 745-4, "Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường cho các Phiên điều trần Khiếu nại về Đuổi học Học sinh."
   2. Nhận lại học sinh

    Thủ tục và thời gian để tái nhập học lại vào trường của những học sinh trước đây đã bị đuổi khỏi Học khu Quận Prince William (PWCS) được quy định trong Quy định 745-5, "Nhận lại và Loại trừ / Nhập học".

    Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại về quyết định của viên chức điều trần SMAPD đến Hội đồng trường. SMAPD sẽ nhận được khiếu nại như vậy trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày ban hành thư quyết định cho tái nhập học. Hội đồng trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong phiên họp kín và biểu quyết quyết định cho tái nhập học trong phiên họp mở. Học sinh và (các) phụ huynh/ (các) người giám hộ pháp sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội Đồng trường.
   3. Đuổi học khỏi trường

    Các thủ tục dành cho những học sinh trước đây đã bị đuổi học hoặc đình chỉ đi học bởi một bộ phận trường học hoặc trường tư thục khác và đang yêu cầu nhập học vào PWCS được quy định trong Quy định 745-5, "Nhận lại và Đuổi học / Nhập học".

    Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại quyết định của cán bộ điều trần SMAPD lên Hội đồng trường. SMAPD sẽ nhận được khiếu nại như vậy trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày ban hành thư quyết định nhập học. Hội đồng trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong phiên họp kín và biểu quyết quyết định cho Nghỉ học trong phiên họp mở. Học sinh và (những) phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Hội đồng trường trong trường hợp đuổi học hoặc rút lại việc nhập học, và trong vòng 15 ngày trong trường hợp đình chỉ hơn 30 ngày.
  5. Thẩm quyền Sửa đổi biện pháp Kỷ luật.

   Ở mỗi cấp độ của thủ tục cho tất cả các khiếu nại về kỷ luật, sự khiếu nại có thể được cấp hoặc từ chối , và những hậu quả liên quan (các biện pháp khắc phục) có thể tăng, giảm, hoặc được phép vẫn như cũ.

   Ở mỗi cấp độ của thủ tục cho tất cả các khiếu nại kỷ luật, khiếu nại có thể được chấp thuận hoặc từ chối, và các hậu quả liên quan (biện pháp khắc phục) có thể được tăng, giảm hoặc cho phép giữ nguyên. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một buổi điều trần đó, hoặc một buổi điều trần được yêu cầu, và học sinh không có mặt, một ủy ban của Hội đồng Giáo dục sẽ đưa ra quyết định dựa trên các tài liệu văn bản. Trong trường hợp quyết định của ủy ban Hội đồng Giáo dục là không nhất trí, học sinh có thể viết đơn khiếu nại với Hội đồng Giáo dục.
 3. Phân biệt đối xử hoặc quấy rối - Khiếu nại quyết định liên quan đến tố cáo
  1. Một học sinh đã nộp Đơn tố cáo chính thức về quấy rối tình dục Tiêu đề IX theo Quy định 738-1, "Giải quyết các Tố cáo chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục,”
  2. Một học sinh đã nộp Đơn tố cáo bằng văn bản thức về phân biệt đối xử hoặc Quấy rối theo Quy định 738-3, "Giải quyết các Tố cáo chống lại học sinh về Hành vi Phân biệt đối xử hoặc Quấy rối,” phải tuân theo các thủ tục và thời hạn khiếu nại được quy định trong quy định đó.
 4. Khiếu nại đủ điều kiện - Các Chương trình Đồng khóa và Ngoại khóa - Học sinh duy trì tính đủ điều kiện của Liên đoàn Trung học Virginia và Học khu, nhưng không đạt được các tiêu chuẩn đủ điều kiện của quận.
  1. Học sinh hoặc phụ huynh có thể khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả các trường hợp dẫn đến việc không đạt được tiêu chuẩn. Việc khiếu nại phải được thực hiện trong vòng ba ngày học sau khi phát hành phiếu báo cáo.
  2. Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét khiếu nại và gửi tất cả các yêu cầu khiếu nại, kèm theo đề nghị của hiệu trưởng, trong vòng ba ngày học sau khi nhận được khiếu nại cho người giám sát các hoạt động của học sinh. Quyết định của người giám sát các hoạt động của học sinh sẽ là quyết định cuối cùng.
 5. Khiếu nại Tốt nghiệp - Thủ tục và thời gian phải phù hợp do tính chất nhạy cảm về thời gian của những khiếu nại này.
  1. Khiếu nại Lần đầu: Hội nghị không chính thức với hiệu trưởng.
  2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại lên Phó Giám đốc Học khu Cấp thích hợp hoặc người được chỉ định.
 6. Khiếu nại các hoạt động liên trường và thi đấu
  1. Học sinh hoặc phụ huynh có thể khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả các trường hợp dẫn đến việc không đạt được tiêu chuẩn.
  2. Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét khiếu nại và gửi yêu cầu hoặc kiến nghị trong vòng hai ngày học sau khi nhận được khiếu nại cho người giám sát các hoạt động của học sinh. Hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm tư vấn cho Phó Tổng Giám đốc Cấp thích hợp về hành động này.
  3. Quyết định của người giám sát các hoạt động của học sinh sẽ là quyết định cuối cùng.
 7. Khiếu nại về tham gia biểu diễn âm nhạc và các vấn đề liên quan đến học tập / cấp lớp (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông)
  1. Học sinh hoặc phụ huynh có thể khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả các trường hợp dẫn đến việc không đạt được tiêu chuẩn.
  2. Hiệu trưởng nhà sẽ xem xét khiếu nại và gửi các yêu cầu khiếu nại, kèm theo đề nghị của hiệu trưởng, trong vòng hai ngày học sau khi nhận được khiếu nại. Nếu khiếu nại liên quan đến việc học sinh tham gia biểu diễn âm nhạc ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiệu trưởng phải chuyển yêu cầu và đề xuất đến người giám sát nghệ thuật. Khi khiếu nại liên quan đến các buổi biểu diễn âm nhạc của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo cho Phó Giám đốc cấp thích hợp. Nếu khiếu nại liên quan đến các vấn đề liên quan đến học tập /điểm số, hiệu trưởng sẽ chuyển yêu cầu và đề xuất đến Phó Giám đốc Cấp thích hợp.
  3. Quyết định của Phó Giám đốc Cấp và Giám sát viên Nghệ thuật sẽ là quyết định cuối cùng.
 8. Khiếu nại về Vị trí trong Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống– Thủ tục và thời gian cho vị trí sắp xếp trong một chương trình giáo dục phi truyền thống được quy định trong Quy định 681-1, “Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống.”
  1. Giới thiệu của trường cơ sở đến một chương trình giáo dục phi truyền thống.
   1. Khiếu nại lần đầu: Điều trần với Văn Phòng Quản Lý Học Sinh và Chương Trình Thay Thế (SMAPD)
   2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại đến Hội đồng Trường.
  2. Chỉ định lại bởi SMAPD đối với một số trường học có thể báo cáo hoặc các vi phạm khác theo Bộ luật Virginia § § 22.1-209.1: 2 hoặc 22.1: 277.2: 1.
   1. Khiếu nại lần đầu:: Điều trần với SMAPD.
   2. Khiếu nại lần cuối: Văn bản khiếu nại đến Hội đồng Trường.
  3. Sắp xếp vị trí do SMAPD sau khi trở về trường từ đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học.
   1. Khiếu nại lần đầu:: Văn bản khiếu nại lên SBDC,
   2. Khiếu nại lần cuối: Văn bản khiếu nại lên toàn bộ Hội đồng trường việc nếu quyết định của SBDC không nhất trí.
  4. Khiếu nại của phụ huynh về việc từ chối xếp vào một chương trình giáo dục phi truyền thống.

   Văn bản yêu cầu khiếu nại được nộp cho Phó Giám đốc Cấp thích hợp trong vòng ba ngày học kể từ ngày nhận được quyết định từ chối.. Quyết định của Cấp Phó Tổng Giám đốc Học khu là cuối cùng.
 9. Nhận lại vào trường truyền thống cho các khiếu nại về vị trí không tự chọn
  1. SMAPD chỉ định vị trí

   Một Ủy ban Đánh giá SMAPD sẽ họp để xem xét việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với học sinh. Quyết định của Ủy ban Đánh giá SMAPD là cuối cùng.
  2. Giới thiệu của trường cơ sở
   1. Học sinh Trường Phi Truyền thống Independence (INS) - Hiệu trưởng của INS, hoặc người được chỉ định, khuyến nghị không nên cho học sinh quay trở lại khung cảnh trường học truyền thống:
    1. Khiếu nại lần đầu:: Văn bản khiếu nại lên SMAPD,
    2. Khiếu nại Lần cuối: Văn bản khiếu nại tới Phó Tổng Giám đốc về Giảng dạy và Học tập
   2. Học sinh trong các chương trình giáo dục thay thế khác - Hiệu trưởng / giám đốc của bất kỳ chương trình giáo dục thay thế nào khác khuyến nghị chống lại việc học sinh trở lại môi trường trường học truyền thống.
    1. Khiếu nại lần đầu: Văn bản khiếu nại lên SMAPD,
    2. Khiếu nại lần cuối: Văn bản khiếu nại tới Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học
 10. Chuyển Khiếu nại – Quy trình và thời gian phải phù hợp với các điều khoản được nêu trong Quy định 721-1, “Chuyển Học sinh – Mẫu giáo/Tiểu học/Trung học Cơ sở” và Quy định 721-2, “Chuyển Học sinh – Trung học Phổ thông”
  1. Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở:

   Khiếu nại có thể được gửi bằng văn bản cho Giám sát viên Tư vấn Trung học và Dịch vụ Liên quan (trung học cơ sở) hoặc Giám sát viên Tư vấn Tiểu học và Dịch vụ Liên quan (mẫu giáo / tiểu học) trước ngày 1 tháng Sáu của năm học mà việc chuyển trường bị trường yêu cầu từ chối. Người giám sát thích hợp sẽ tham khảo ý kiến của Giám đốc Hỗ trợ Học sinh, Nghề nghiệp và Cao đẳng và sẽ thông báo quyết định khiếu nại cuối cùng cho phụ huynh / người giám hộ trước ngày 30 tháng Sáu.
  2. Trung học Phổ thông

   Khiếu nại có thể được nộp cho Giám sát viên Tư vấn Trung học và các Dịch vụ Liên quan trước ngày 1 tháng Sáu của năm học mà trường được yêu cầu từ chối chuyển trường. Người giám sát Tư vấn Trung học và các Dịch vụ Liên quan sẽ tham khảo ý kiến của Giám đốc Hỗ trợ Đại học, Nghề nghiệp và Học sinh và quyết định khiếu nại Lần cuối: sẽ được thông báo cho phụ huynh/người giám hộ trước ngày 30 tháng Sáu.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết

 

Tham khảo

680 - CHÍNH SÁCH - Chương trình giáo dục người lớn

680-1 - QUY ĐỊNH - Giáo dục người lớn

681 - CHÍNH SÁCH - Chương trình giáo dục phi truyền thống

681-1 - QUY ĐỊNH - Chương trình giáo dục phi truyền thống

721-1 - QUY ĐỊNH - Chuyển trường học sinh - Mẫu giáo/Tiểu học/Trung học cơ sở

721-2 - QUY ĐỊNH - Chuyển trường học sinh - Trung học phổ thông

744-1 - QUY ĐỊNH - Đình chỉ học sinh ngắn hạn

745 - CHÍNH SÁCH - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh, nhận lại, và Đuổi học/Nhập học

745-2 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh khuyết tật

745-4 - QUY ĐỊNH - Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường về Điều trần khiếu nại việc đuổi học học sinh

745-5 - QUY ĐỊNH - Tái nhập học và Loại trừ/Tuyển sinh

745-6 - QUY ĐỊNH - Khiếu nại về đình chỉ dài hạn và đuổi học