Thông qua: Ngày 26 tháng 6 năm 2019 

Sửa lần cuối: Ngày 24 tháng 2 năm 2022

Học sinh

QUY ĐỊNH 731-1

KHIẾU NẠI CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI HỌC SINH

Các thủ tục khiếu nại kỷ luật sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách 744  và Quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn";   Chính sách 745, "Đình chỉ hoặc đuổi học sinh dài hạn, tái nhập học và đuổi ra khỏi lớp / nhập học";  Quy định 745-6, "Thủ tục khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn lên Hội đồng trường"; và Chính sách 681 và Quy định 681-1, "Các chương trình giáo dục phi truyền thống". Tuy nhiên, trong các vấn đề liên quan đến giáo dục người lớn, Chính sách 680 và Quy định 680-1 cũng được áp dụng. Trong các vấn đề liên quan đến học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, Chính sách 745, "Đình chỉ hoặc Đuổi học sinh Dài hạn, Tái nhập học và Loại trừ/ nhập học và  Quy định 745-2, "Kỷ luật Học sinh Khuyết tật", cũng được áp dụng. Các vấn đề liên quan đến "Hoạt động liên trường và  thi đấu", sẽ được điều chỉnh bởi  Chính sách 643  và Quy định 643-3.

Tóm tắt các thủ tục và thời gian khiếu nại

 1. Khiếu nại về học tập - Xếp lớp; phân công lớp học; điểm số, kỳ thi và điểm thi; lên lớp/ở lại; bằng danh dự; và vị trí trong các chương trình dành riêng cho địa điểm.
  1. Khiếu nại lần đầu: Khiếu nại bằng văn bản gửi đến hiệu trưởng (hoặc một ủy ban do hiệu trưởng chỉ định để đưa ra khuyến nghị) trong vòng ba ngày học kể từ khi thông báo hành động, nêu rõ lý do Khiếu nại và yêu cầu giải quyết khiếu nại. Hiệu trưởng hoặc ủy ban sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày học, hoặc ngay khi có thể thực hiện được.
  2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản cho Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp hoặc người được chỉ định trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Phó Tổng Giám thị Cấp độ sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc, hoặc càng sớm càng tốt.
 2. Khiếu nại về Kỷ luật - SMAPD sẽ điều phối các thủ tục Khiếu nại kỷ luật của Bộ phận Nhà trường đối với tất cả các khiếu nại kỷ luật Cấp độ 3 và 4.
  1. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 1 - Các hành động kỷ luật liên quan đến đình chỉ trong trường và các hành động kỷ luật, ngoài việc đình chỉ học ngoài nhà trường.

   Khiếu nại lần đầu và cuối cùng: Cơ hội trao đổi (trực tiếp hoặc qua điện thoại) với người được chỉ định của hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng ngay khi có thể.

  2. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 2 - Đình chỉ học tập ngắn hạn (1 đến 5 ngày học). Các thủ tục và mốc thời gian đình chỉ học sinh ngắn hạn được quy định trong Quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn".
   1. Khiếu nại lần đầu: Đơn Khiếu nại bằng văn bản của cha mẹ về quyết định của trợ lý hiệu trưởng hoặc người được hiệu trưởng chỉ định tới hiệu trưởng trong vòng ba ngày học kể từ ngày thông báo đình chỉ. Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp phải được thông báo bằng văn bản về tình trạng quyết định của hiệu trưởng trong thời hạn năm ngày học kể từ ngày nhận được đơn Khiếu nại.
   2. Khiếu nại lần cuối: Khiếu nại bằng văn bản lên Phó Tổng Giám thị Cấp thích hợp trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Phó Tổng Giám thị Cấp thích hợp sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng năm ngày làm việc.
   3. Trong trường hợp có kiến nghị đình chỉ, đuổi học dài hạn trong thời gian bị tạm đình chỉ ngắn hạn thì áp dụng thủ tục đình chỉ, đuổi học dài hạn.
  3. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 2 - Đình chỉ không được đến trường ngắn hạn (6 đến 10 ngày học).

   Bất kỳ quyết định nào của hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) về việc áp dụng đình chỉ từ sáu đến 10 ngày học đều phải được Khiếu nại tự động lên Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp và không yêu cầu hành động của phụ huynh / người giám hộ. Phó Tổng Giám thị Cấp độ sẽ tiến hành xem xét hành động của hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) và hồ sơ về hành vi của học sinh và sẽ tham khảo ý kiến của hiệu trưởng (hoặc người được chỉ định) sau cuộc họp không chính thức của hiệu trưởng trước khi đưa ra quyết định liên quan tới Khiếu nại.

   Trong trường hợp có kiến nghị đình chỉ, đuổi học dài hạn trong thời gian bị tạm đình chỉ ngắn hạn thì áp dụng thủ tục đình chỉ, đuổi học dài hạn.

  4. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 3 - Đình chỉ học ngoài trường dài hạn (hơn 10 ngày học nhưng dưới 45 ngày học). Đình chỉ dài hạn có thể gia hạn quá thời hạn 45 ngày học nhưng không được vượt quá 364 ngày theo lịch nếu (1) hành vi vi phạm được mô tả trong Bộ luật Virginia §§ 22.1-277.07 (một số hành vi vi phạm liên quan tới các loại vũ khí nhất  định) hoặc 22.1-277.08 (một số vi phạm về túy) hoặc liên quan đến thương tích cơ thể nghiêm trọng; hoặc (2) Hội đồng Trường hoặc SMAPD, với tư cách là người được chỉ định của Tổng Giám thị, nhận thấy rằng tồn tại các tình tiết tăng nặng,  theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia.

   Thủ tục và thời gian Khiếu nại đình chỉ dài hạn được quy định trong
   Quy định 745-6, "Khiếu nại về Đình chỉ và Đuổi học Dài hạn".

   1. Khiếu nại lần đầu: SMAPD phải nhận được đơn Khiếu nại bằng văn bản về quyết định của nhân viên điều trần SMAPD lên Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Trường (SBDC) gồm ba thành viên trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được thư quyết định của SMAPD. SBDC sẽ xem xét đơn Khiếu nại bằng văn bản đối với quyết định của viên chức điều trần SMAPD trong phiên họp kín và sẽ quyết định giải quyết Khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đơn Khiếu nại. Cả nhân viên nhà trường, nhân viên SMAPD, học sinh, (các) phụ huynh / (những) người giám hộ hợp pháp hoặc bất kỳ đại diện nào của học sinh hoặc (các) phụ huynh / (những) người giám hộ hợp pháp đều không có mặt trong phiên họp kín của SBDC. SBDC sẽ chỉ xem xét các tài liệu được trình bày trong phiên điều trần SMAPD, ngoại trừ đơn Khiếu nại và văn bản hoặc bằng chứng của nhân viên điều trần SMAPD mà chỉ đề cập đến những vấn đề hoặc sự kiện mới trong đơn Khiếu nại, cũng sẽ được cung cấp cho SBDC, với một bản sao được cung cấp cho học sinh / phụ huynh / (những) người giám hộ. Không có tài liệu nào khác sẽ được SBDC xem xét. SBDC sẽ tham khảo ý kiến của nhân viên SMAPD về các vấn đề thủ tục và / hoặc các lựa chọn vị trí. Nếu SBDC duy trì việc đình chỉ dài hạn đối với học sinh khuyết tật, một nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân sẽ triệu tập để xác định các dịch vụ giáo dục tiếp tục.
   2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản lên toàn bộ Hội đồng Trường nếu quyết định của SBDC là không thống nhất.
   3. Trong trường hợp nhân viên điều trần SMAPD đề nghị đuổi học thay vì đình chỉ dài hạn, thủ tục Khiếu nại về Kỷ luật Cấp 4 sẽ được áp dụng.
  5. Khiếu nại kỷ luật cấp độ 4 - Đuổi học, tái nhập học và đuổi khỏi trường.
   1. Đuổi học

    Nếu một học sinh bị SMAPD đề nghị đuổi học, phụ huynh / người giám hộ và học sinh có thể gửi khiếu nại bằng văn bản về đề nghị của nhân viên điều trần SMAPD cho SBDC trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được văn bản quyết định của SMAPD.

    SBDC sẽ hành động theo Khiếu nại về khuyến nghị đuổi học mà không có sự chậm trễ vô lý. Ủy ban này sẽ bao gồm ba thành viên của Hội đồng trường, như được quy định trong
    § 22.1-277.06 của Bộ luật Virginia.

    1. Khiếu nại lần đầu: Phiên điều trần về đuổi học trước SBDC gồm ba thành viên (cũng là Khiếu nại lần cuối nếu ủy ban bỏ phiếu nhất trí).
    2. Khiếu nại lần cuối: Khiếu nại bằng văn bản lên Hội đồng Trường đầy đủ chỉ dựa trên tài liệu (chỉ có sẵn nếu phiếu bầu của SBDC không nhất trí). SMAPD phải nhận được đơn Khiếu nại bằng văn bản trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của SBDC. Hội đồng Trường, họp trong phiên họp kín, sẽ xem xét hồ sơ của các thủ tục tố tụng thực tế trước SBDC và bất kỳ tài liệu nào được giới thiệu tại phiên điều trần của SBDC và sẽ bỏ phiếu trong phiên họp mở để đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu Khiếu nại. Quyết định của Hội đồng Trường là quyết định cuối cùng.

    Các thủ tục SBDC cho các phiên điều trần Khiếu nại đuổi học sinh có thể được tìm thấy trong Quy định 745-4, "Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Trường cho các Phiên điều trần về Khiếu nại Đuổi học Học sinh."

   2. Tái nhập học

    Các thủ tục và mốc thời gian để nhập học lại trường của những học sinh trước đây đã bị đuổi học khỏi các trường Công lập Prince William (PWCS) được quy định trong Quy định 745-5, "Tái nhập học và Đuổi học / Nhập học."

    Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản về quyết định của nhân viên điều trần SMAPD gửi Hội đồng Trường. SMAPD sẽ nhận được đơn Khiếu nại đó trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày ban hành văn bản quyết định tái nhập học. Hội đồng Trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong phiên họp kín và biểu quyết về quyết định tái nhập học trong phiên họp mở. Học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng Trường.
   3. Đuổi ra khỏi trường

    Các thủ tục dành cho học sinh trước đây đã bị đuổi học hoặc đình chỉ học tại trường bởi một bộ phận trường học hoặc trường tư thục khác và đang yêu cầu nhập học vào PWCS được quy định trong Quy định 745-5, "Tái nhập học và đuổi học / nhập học. "

    Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản về quyết định của nhân viên điều trần SMAPD gửi Hội đồng Trường. SMAPD sẽ nhận được đơn Khiếu nại đó trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày ban hành thư quyết định nhập học. Hội đồng Trường sẽ tiến hành xem xét hồ sơ trong phiên họp kín và bỏ phiếu về quyết định đuổi học trong phiên họp mở. Học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Hội đồng Trường trong trường hợp đuổi học hoặc rút lại quyết định cho nhập học, và trong vòng 15 ngày trong trường hợp đình chỉ trên 30 ngày.
  6. Thẩm quyền sửa đổi các hành động kỷ luật.

   Ở mỗi cấp độ của thủ tục đối với tất cả các khiếu nại về kỷ luật, Khiếu nại có thể được chấp nhận hoặc từ chối, và các hậu quả liên quan (biện pháp khắc phục) có thể tăng, giảm hoặc được phép giữ nguyên.

   Nếu trong Khiếu nại đình chỉ dài hạn, SBDC xác định rằng việc đuổi học có thể phù hợp, học sinh sẽ được SMAPD thông báo về quyền yêu cầu một phiên điều trần hợp pháp trước một ủy ban của Hội đồng trường. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một phiên điều trần như vậy, hoặc một phiên điều trần được yêu cầu, và học sinh không xuất hiện, một ủy ban của Hội đồng Trường sẽ đưa ra quyết định dựa trên hồ sơ bằng văn bản. Trong trường hợp quyết định của hội đồng trường không nhất trí, học sinh có thể gửi đơn Khiếu nại lên Hội đồng Trường.
 3. Phân biệt đối xử hoặc quấy rối - Khiếu nại quyết định liên quan đến đương đơn khiếu nại
  1. Một học sinh đã nộp Đơn khiếu nại Chính thức về Quấy rối Tình dục Tiêu đề IX theo Quy định 738-1, "Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh về hành vi sai trái tình dục", phải tuân theo các thủ tục và mốc thời gian Khiếu nại được quy định trong quy định đó.
  2. Một học sinh đã nộp Đơn khiếu nại bằng văn bản về phân biệt đối xử hoặc quấy rối theo Quy định 738-3, "Giải quyết các cáo buộc chống lại học sinh phân biệt đối xử hoặc quấy rối", phải tuân theo các thủ tục và mốc thời gian Khiếu nại được quy định trong quy định đó.
 4. Khiếu nại về tính đủ điều kiện - Các chương trình ngoại khóa và đồng khóa - Học sinh duy trì tính đủ điều kiện của Liên đoàn Trung học Virginia và Học khu, nhưng không đạt được các tiêu chuẩn đủ điều kiện của Hạt
  1. Học sinh hoặc phụ huynh có thể Khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả các trường hợp dẫn đến việc không đạt được tiêu chuẩn. Khiếu nại phải được thực hiện trong vòng ba ngày học sau khi phát hành phiếu điểm.
  2. Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét Khiếu nại và gửi tất cả các yêu cầu Khiếu nại, kèm theo đề nghị của hiệu trưởng, trong vòng ba ngày học sau khi nhận được Khiếu nại cho người giám sát các hoạt động của học sinh. Quyết định của người giám sát các hoạt động của học sinh sẽ là quyết định cuối cùng.
 5. Khiếu nại về tốt nghiệp - Thủ tục và thời gian phải nhanh chóng do tính chất nhạy cảm về thời gian của những kháng nghị này.
  1. Khiếu nại lần đầu: Hội nghị không chính thức với hiệu trưởng.
  2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản cho Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp hoặc người được chỉ định.
 6. Khiếu nại về các hoạt động liên trường và thi đấu
  1. Học sinh hoặc phụ huynh có thể Khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng nhà trường bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả hoàn cảnh cá nhân.
  2. Hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét Khiếu nại và gửi yêu cầu hoặc đề xuất trong vòng hai ngày học sau khi nhận được Khiếu nại cho người giám sát các hoạt động của học sinh. Hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm tư vấn cho Phó Tổng Giám thị Cấp thích hợp về hành động này.
  3. Quyết định của người giám sát các hoạt động của học sinh sẽ là quyết định cuối cùng.
 7. Khiếu nại về sự tham gia biểu diễn âm nhạc và các vấn đề liên quan đến học tập / cấp lớp (Trung học cơ sở và trung học phổ thông)
  1. Học sinh hoặc phụ huynh phải Khiếu nại trực tiếp với hiệu trưởng bằng cách cung cấp một tuyên bố bằng văn bản mô tả hoàn cảnh cá nhân.
  2. Hiệu trưởng sẽ xem xét Khiếu nại và gửi yêu cầu của phụ huynh và đề nghị của hiệu trưởng trong vòng hai ngày học sau khi nhận được Khiếu nại. Nếu Khiếu nại có liên quan đến việc học sinh tham gia biểu diễn âm nhạc ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiệu trưởng phải chuyển yêu cầu và giới thiệu đến người giám sát nghệ thuật. Khi Khiếu nại liên quan đến các buổi biểu diễn âm nhạc của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, hiệu trưởng sẽ có trách nhiệm thông báo cho Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp. Nếu Khiếu nại liên quan đến các vấn đề liên quan đến học tập / cấp lớp, hiệu trưởng sẽ chuyển yêu cầu và đề xuất đến Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp.
  3. Quyết định của Phó Tổng Giám thị Cấp và người giám sát nghệ thuật sẽ là quyết định cuối cùng.
 8. Khiếu nại về vị trí trong Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống - Thủ tục và thời gian để bố trí vào một chương trình giáo dục phi truyền thống sẽ được quy định trong Quy định 681-1, "Các Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống".
  1. Được giới thiệu bởi trường cơ sở đến một chương trình giáo dục phi truyền thống.
   1. Khiếu nại lần đầu: Điều trần với Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD).
   2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản lên Hội đồng Trường.
  2. Việc chỉ định lại bởi SMAPD đối với một số trường học nhất định có thể báo cáo hoặc các hành vi phạm tội khác theo Bộ luật Virginia §§ 22.1-209.1: 2 hoặc 22.1: 277.2: 1.
   1. Khiếu nại lần đầu: Điều Trần với SMAPD.
   2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản lên Hội đồng Trường.
  3. Bố trí bởi SMAPD khi trở lại trường học sau khi bị đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn.
   1. Khiếu nại lần đầu: Khiếu nại bằng văn bản gửi đến SBDC.
   2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản lên Hội đồng Trường nếu quyết định của SBDC là không nhất trí.
  4. Khiếu nại của phụ huynh về việc từ chối vị trí trong một chương trình giáo dục phi truyền thống.

   Yêu cầu Khiếu nại bằng văn bản phải được gửi đến Phó Tổng Giám thị Cấp độ thích hợp trong vòng ba ngày học kể từ khi nhận được quyết định từ chối. Quyết định của Phó Tổng Giám thị Cấp độ sẽ là quyết định cuối cùng.
 9. Khiếu nại về quyết định Tái nhập học vào trường truyền thống về vị trí không tự chọn
  1. SMAPD xắp đặt

   Một Ủy ban Đánh giá SMAPD sẽ họp để xem xét vị trí kỷ luật của học sinh. Quyết định của Ủy ban Đánh giá SMAPD sẽ là quyết định cuối cùng.
  2. Giới thiệu của trường cơ sở
   1. Học sinh Trường Phi truyền thống Độc lập (INS) - Hiệu trưởng của INS, hoặc người được chỉ định, khuyến nghị không nên cho học sinh quay trở lại môi trường học đường truyền thống.
    1. Khiếu nại lần đầu: Khiếu nại bằng văn bản lên Ủy ban Đánh giá SMAPD
    2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản gửi đến Phó Tổng Giám thị về Giảng dạy và Học tập
   2. Học sinh trong các chương trình giáo dục thay thế khác - Hiệu trưởng / giám đốc của bất kỳ chương trình giáo dục thay thế nào khác khuyến nghị không nên cho học sinh quay trở lại môi trường học đường truyền thống.
    1. Khiếu nại lần đầu: Khiếu nại bằng văn bản lên Ủy ban Đánh giá SMAPD
    2. Khiếu nại cuối cùng: Khiếu nại bằng văn bản gửi đến Phó Tổng Giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh
 10. Khiếu nại về chuyển trường - Thủ tục và thời gian phải phù hợp với các quy định được quy định trong Quy định 721-1, "Chuyển trường – Mẫu giáo,/Tiểu học/Trung học cơ sởQuy định 721-2, Chuyển trường - Trung học phổ thông".
  1. Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở:

   Khiếu nại có thể được gửi bằng văn bản cho người giám sát các dịch vụ tư vấn trung học và hỗ trợ học sinh (trung học cơ sở) hoặc người giám sát tư vấn tiểu học và các dịch vụ liên quan (mẫu giáo / tiểu học) trước ngày 1 tháng 6 của năm học mà việc chuyển trường bị từ chối chuyển trường. Người giám sát thích hợp sẽ tham khảo ý kiến của giám đốc dịch vụ học sinh và sẽ thông báo quyết định giải quyết Khiếu nại cuối cùng cho phụ huynh / người giám hộ trước ngày 30 tháng 6.

  2. Trung học phổ thông: Khiếu nại có thể được gửi đến người giám sát các dịch vụ tư vấn trung học và hỗ trợ học sinh trước ngày 1 tháng 6 của năm học mà việc chuyển trường bị từ chối chuyển trường. Người giám sát các dịch vụ tư vấn trung học và hỗ trợ học sinh sẽ tham khảo ý kiến của giám đốc dịch vụ học sinh và quyết định Khiếu nại cuối cùng sẽ được thông báo cho phụ huynh / người giám hộ trước ngày 30 tháng 6.

Phó Tổng Giám thị về Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.