HỌC SINH

Khiếu Nại Về Các Vấn Đề Của Học Sinh

Các quy trình khiếu nại về kỷ luật phải được thực hiện theo Chính Sách 744 và Quy Định 744-1 - "Tạm Đình Chỉ Học Sinh"; Chính Sách 745 "Đình Chỉ hoặc Trục Xuất Học Sinh, Tái Nhập Học và Đuổi Khỏi Trường/Nhập Học"; Quy Định 745-6 "Khiếu Nại về Đình Chỉ Dài Hạn và Trục Xuất" và các Chính Sách 681 và 681-1 "Các Chương Trình Giáo Dục Phi Truyền Thống". Tuy nhiên, trong các vấn đề liên quan đến giáo dục dành cho người trưởng thành, Chính Sách 680 và Quy Định 680-1, "Giáo Dục Dành Cho Người Trưởng Thành," cũng được áp dụng. Trong các vấn đề liên quan đến học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt, Chính Sách 745 "Đình Chỉ hoặc Trục Xuất Học Sinh, Tái Nhập Học và Đuổi Khỏi Trường/Nhập Học"và Quy Định 745-2 "Kỷ Luật Đối Với Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt" cũng được áp dụng

Tóm Tắt Thủ Tục Và Thời Hạn Khiếu Nại

I. Khiếu Nại về Học Tập - Xếp lớp; bố trí lớp; điểm, bài thi và điểm thi; lên lớp/lưu ban; học sinh xuất sắc và xếp vào các chương trình tại địa điểm cụ thể.

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Văn bản khiếu nại gửi hiệu trưởng (hoặc một hội đồng được hiệu trưởng chỉ dịnh để tham mưu ý kiến) trong vòng 3 ngày học sau khi thông báo về hành động, trong đó nêu rõ lý do khiếu nại và yêu cầu bồi thường. Hiệu trưởng hoặc hội đồng sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày học, hoặc sớm nhất theo tình hình thực tế.

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi đến Phó Giám Đốc đặc trách Cấp Lớp liên quan hoặc người được ủy quyền trong vòng 3 ngày làm việc sau khi có thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Phó Giám Đốc đặc trách Cấp Lớp sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày học, hoặc sớm nhất theo tình hình thực tế.

II. Khiếu Nại về Các Hoạt Động - Việc đủ điều kiện về thể dục thể thao và học tập; tham gia các câu lạc bộ và tổ chức.

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Văn bản khiếu nại gửi hiệu trưởng trong vòng 3 ngày học sau khi thông báo về hành động, trong đó nêu rõ lý do khiếu nại và yêu cầu bồi thường. Hiệu trưởng sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày học, hoặc sớm nhất theo tình hình thực tế.

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Khiếu nại bằng văn bản gửi cho Giám Sát Viên đặc trách Các Hoạt Động của Học Sinh hoặc người được chỉ định trong vòng 3 ngày học sau khi có thông báo của hiệu trưởng. Giám Sát Viên sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày học, hoặc sớm nhất theo tình hình thực tế.


III. Khiếu Nại Về Việc Tốt Nghiệp - Quy trình và mốc thời gian phải phù hợp do tính chất nhạy cảm về thời gian của loại khiếu nại này.

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Họp không chính thức với hiệu trưởng.

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi đến Phó Giám Đốc đặc trách Cấp Lớp liên quan hoặc người được ủy quyền.

IV. Khiếu Nại Về Việc Đưa Đón - Quy trình và mốc thời gian phải theo các quy định nêu trong Quy Định 721-1, "Đưa Đón Học Sinh - Mẫu Giáo/Tiểu Học/Trung Học Cơ Sở" và Quy Định 721-2, "Đưa Đón Học Sinh".

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Giám Sát Viên về Cố Vấn và Các Dịch Vụ Liên Quan Của Bậc Tiểu Học đối với học sinh tiểu học hoặc Giám Sát Viên về Cố Vấn và Các Dịch Vụ Liên Quan Của Bậc Trung Học đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi Giám Đốc đặc trách Các Dịch Vụ Cho Học Sinh.

V. Khiếu Nại Về Việc Xếp Lớp trong một Chương Trình Giáo Dục Phi Truyền Thống - Quy trình và mốc thời gian cho việc xếp lớp trong một chương trình giáo dục phi truyền thống phải theo yêu cầu của Quy Định 681-1 "Các Chương Trình Giáo Dục Phi Truyền Thống".

Sắp xếp Tier III của một trường cho một chương trình giáo dục phi truyền thống.

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Điều trần với Văn Phòng Quản Lý Học Sinh và Các Chương trình Thay Thế (OSMAP).

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi Hội Đồng Nhà Trường.

VI. OSMAP chuyển lại đối với một số hành vi trái pháp luật có thể được báo cáo ở trường.

A. Khiếu Nại Đầu Tiên: Điều trần với OSMAP.

B. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi Hội Đồng Nhà Trường.

VII. Sắp xếp của OSMAP khi trở lại trường sau khi bị đình chỉ dài hạn hoặc trục xuất.

Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi Hội Đồng Nhà Trường.

VIII. Khiếu Nại Về Kỷ Luật - OSMAP sẽ kết hợp các quy trình khiếu nại về kỷ luật của Khu Học Chánh cho tất cả các vụ khiếu nại về kỷ luật Cấp Độ 3 và 4.

A. Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 1 - Các hành động kỷ luật bao gồm đình chỉ tại trường (vẫn đi học nhưng tách riêng khỏi các học sinh khác) và và các hành động kỷ luật chứ không phải các đình chỉ ngoài trường (không cho phép đến trường).

Khiếu Nại Đầu Tiên Và Cuối Cùng: Cơ hội để trao đổi (gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại) với hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng trong thời gian sớm nhất có thể.

B. Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 2 - Đình chỉ ngoài trường ngắn hạn (01 đến 10 ngày).

Quy trình và mốc thời gian cho việc đình chỉ ngoài trường ngắn hạn được nêu tại Quy Định 744-1, "Đình Chỉ Ngắn Hạn Đối Với Học Sinh".

1. Khiếu Nại Đầu Tiên: Văn bản khiếu nại của phụ huynh gửi cho hiệu trưởng về quyết định của phó hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của hiệu trưởng trong vòng 3 ngày học kể từ ngày có thông báo đình chỉ. Phụ huynh/người giám hộ hợp pháp sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của hiệu trưởng trong vòng 5 ngày học kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.

2. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi đến Phó Giám Đốc đặc trách Cấp Lớp liên quan hoặc người được ủy quyền của Giám Đốc Khu Học Chánh (Giám Đốc) trong vòng 3 ngày làm việc sau khi có thông báo về quyết định của hiệu trưởng. Phó Giám Đốc đặc trách Cấp Lớp liên quan sẽ trả lời bằng văn bản trong vòng 5 ngày làm việc.

3. Trong trường hợp có đề xuất đình chỉ dài hạn hoặc trục xuất học sinh khi đang áp dụng đình chỉ thì các quy trình Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 3 và 4 sẽ được áp dụng và sẽ không có khiếu nại thêm về việc đình chỉ ngoài trường 10 ngày trở xuống theo cấp độ này.

C. Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 3 - Đình chỉ ngoài trường dài hạn (trên 10 ngày nhưng không quá 45 ngày học). Việc đình chỉ dài hạn có thể kéo dài quá 45 ngày học nhưng không được quá 364 ngày theo lịch nếu (1) hành vi phạm tội là hành vi được nêu tại §§ 22.1-277.07 hoặc 22.1-277.08 của Bộ Luật Virginia hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho người; hoặc (2) Hội Đồng Nhà Trường, Giám Đốc hoặc người được ủy quyền xét thấy có tình tiết tăng nặng, như xác định của Bộ Giáo Dục Virginia.

Thủ tục và mốc thời gian khiếu nại về việc đình chỉ dài hạn được quy định tại Quy định số 745-6 "Khiếu Nại Đối Với Đình Chỉ Dài Hạn và Trục Xuất".
1. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại về quyết định của nhân viên điều trần của OSMAP gửi Hội Đồng Trường phải được OSMAP nhận được trong vòng 10 ngày theo lịch kể từ ngày có văn bản quyết định của OSMAP. Hội Đồng Trường sẽ xem xét văn bản khiếu nại về quyết định của nhân viên điều trần của OSMAP trong một phiên họp kín và toàn thể Hội Đồng Trường sẽ ra quyết định về việc khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp khiếu nại. Nhân viên của trường, nhân viên OSMAP, học sinh, phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và đại diện của học sinh hoặc phụ huynh/người giám hộ hợp pháp sẽ không nằm trong thành phần tham gia phiên họp kín của Hội Đồng Trường. Hội Đồng Trường sẽ chỉ xem xét các hồ sơ được trình trong phiên điều trần của OSMAP, trừ ngoại lệ là thư khiếu nại và thư của nhân viên điều trần của OSMAP hoặc trưng vật về các vấn đề hoặc thông tin mới trong thư khiếu nại cũng sẽ được cung cấp cho Hội Đồng Trường. Hội Đồng Trường sẽ không xem xét bất kỳ tài liệu nào khác. Hội Đồng Trường sẽ tham vấn ý kiến của nhân viên OSMAP về các vấn đề về thủ tục và/hoặc lựa chọn xếp lớp. Nếu Hội Đồng Trường đồng ý với việc đình chỉ dài hạn một học sinh khuyết tật, nhóm Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân sẽ can thiệp để xác định các dịch vụ giáo dục liên tục.

2. Trong trường hợp nhân viên điều trần của OSMAP đề nghị trục xuất chứ không phải là đình chỉ dài hạn thì sẽ áp dụng quy trình Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 4.

D. Khiếu Nại Về Kỷ Luật Cấp Độ 4 - Trục Xuất, Tái Nhập Học và Đuổi Khỏi Trường.

Trục Xuất

Nếu OSMAP đề xuất trục xuất một học sinh thì phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và bản thân học sinh đó có thể nộp một văn bản khiếu nại về đề xuất của nhân viên điều trần của OSMAP gửi cho Hội Đồng Kỷ Luật của Hội Đồng Trường trong vòng 10 ngày theo lịch tính từ ngày có quyết định của OSMAP.

Hội Đồng Kỷ Luật của Hội Đồng Trường sẽ giải quyết ngay đơn khiếu nại về đề xuất trục xuất mà không có sự trì hoãn bất hợp lý. Hội Đồng Kỷ Luật bao gồm 3 ủy viên của Hội Đồng Trường, như quy định tại Mục § 22.1-277.06 của Bộ Luật Virginia.

1. Khiếu Nại Đầu Tiên: Điều trần về việc trục xuất trước một hội đồng gồm 3 ủy viên của Hội Đồng Trường (cấp độ khiếu nại cao nhất nếu hội đồng bỏ phiếu nặc danh).2. Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại gửi toàn thể Hội Đồng Trường chỉ dựa trên hồ sơ (chỉ áp dụng nếu hội đồng kỷ luật của Hội Đồng Trường không bỏ phiếu nặc danh).

Quý vị có thể tham khảo quy trình điều trần đối với khiếu nại về việc trục xuất học sinh của Hội Đồng Kỷ Luật của Hội Đồng Trường tại Quy Định 745-4 "Quy Trình Điều Trần Đối Với Khiếu Nại Về Việc Trục Xuất Học Sinh Của Hội Đồng Kỷ Luật Của Hội Đồng Trường".

Tái nhập học

Các thủ tục và mốc thời gian cho việc tái nhập học của các học sinh trước đây từng bị trục xuất khỏi Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) được nêu tại Quy Định 745-5 "Tái Nhập Học và /Đuổi Khỏi Trường/Nhập Học".

Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại về quyết định của nhân viên điều trần của OSMAP gửi Hội Đồng Trường.

Đuổi Khỏi Trường

Quy trình đối với các học sinh từng bị trục xuất hoặc đình chỉ học của một khu học chánh khác hoặc trường tư và đang yêu cầu nhập học tại PWCS sẽ được thực hiện như nêu tại Quy Định 745-5 "Tái Nhập Học và /Đuổi Khỏi Trường/Nhập Học".

Khiếu Nại Cuối Cùng: Văn bản khiếu nại về quyết định của nhân viên điều trần của OSMAP gửi Hội Đồng Trường.

E. Thẩm Quyền Sửa Đổi Hành Động Kỷ Luật.

Ở mỗi cấp độ quy trình đối với tất cả các khiếu nại về kỷ luật, khiếu nại có thể được chấp thuận hoặc từ chối và các hệ quả liên quan (hành động khắc phục) có thể làm tăng, giảm hoặc được cho phép giữ nguyên.

Nếu khi giải quyết khiếu nại về việc đình chỉ dài hạn mà Hội Đồng Trường xác định rằng việc trục xuất có thể là phù hợp, học sinh sẽ được OSMAP thông báo về quyền yêu cầu một cuộc điều trần trước một ủy ban của Hội Đồng Trường. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu điều trần hoặc có yêu cầu nhưng không có mặt tại buổi điều trần thì ủy ban của Hội Đồng Trường sẽ giữ nguyên quyết định trên cơ sở hồ sơ đã lưu. Trong trường hợp quyết định của ủy ban của Hội Đồng Trường không phải là bỏ phiếu nặc danh thì học sinh có thể gửi một văn bản khiếu nại lên Hội Đồng Trường.


Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM