QUYỂN                                     Chính sách và quy định

Chương                                     700 - Học sinh

Tiêu đề                                      QUY ĐỊNH - Hút thuốc / Sở hữu và / hoặc sử dụng tất cả

                                                       các sản phẩm thuốc lá

Mã luật                                      735-2

Trạng thái                                  Đang hoạt động

Thông qua                                 Ngày 26/06/2019

Sửa lần cuối                              Ngày 18/07/2023

 

Học sinh

Quy định 735-2

Hút thuốc/sở hữu và/hoặc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá

Học khu Quận Prince William (PWCS) "Quy tắc Ứng xử" nghiêm cấm hút / sở hữu, phân phối và / hoặc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá cho tất cả học sinh.

Tất cả các trường học của PWCS đều là trường không khói thuốc. Hút thuốc/sở hữu, phân phối và/hoặc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá, các sản phẩm có chứa nicotine, thiết bị hút thuốc điện tử và bất kỳ thành phần hoặc phụ kiện nào được sử dụng trong việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá của tất cả học sinh, bất kể tuổi tác, trong khuôn viên trường học và tại các hoạt động do trường tài trợ cách xa sân trường đều bị cấm. Học sinh liên quan đến việc sở hữu, phân phối hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá sẽ nhận được các hình phạt do hiệu trưởng xác định là biện pháp răn đe thích hợp đối với từng học sinh.

Các lựa chọn này có thể bao gồm đình chỉ ngoài trường học, đình chỉ trong trường, giam giữ, các dự án trường học / cộng đồng và lưu các cáo buộc với chính quyền địa phương. Chương trình Trọng tâm là Thuốc lá, một chương trình giáo dục / nâng cao nhận thức sau giờ học, là một giải pháp thay thế cho việc đình chỉ. Học sinh có thể được hiệu trưởng giới thiệu đến chương trình.

Phó Giám đốc Dịch vụ học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và bất kỳ chính sách liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.