Quy định 735-2
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

Hút Thuốc Lá/Sở Hữu và/hoặc Sử Dụng Tất Cả Sản Phẩm Thuốc Lá

"Bộ Quy Tắc Ứng Xử" của Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS quy định rõ ràng việc cấm hút thuốc lá/sở hữu, phân phối và/hoặc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá đối với tất cả học sinh.

Tất cả các trường của PWCS đều là môi trường không hút thuốc. Hút thuốc lá/sở hữu, phân phối và/hoặc sử dụng tất cả các sản phẩm thuốc lá, sản phẩm có chứa nicotin, dụng cụ hút thuốc điện tử và bất kỳ thành phần hoặc phụ kiện nào được sử dụng trong việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá của tất cả học sinh, bất kể tuổi tác, sử dụng trong lớp học, trong địa phận trường học và tại các hoạt động do trường tài trợ cách xa sân trường đều bị cấm. Học sinh tham gia vào việc sở hữu, phân phối, hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá sẽ phải nhận các hình phạt thích đáng theo xác định của hiệu trưởng.

Các hình phạt này có thể bao gồm đình chỉ ngoài trường, đình chỉ trong trường, phạt cấm túc, tham gia các dự án của trường/cộng đồng, đóng phạt cho chính quyền địa phương. Chương Trình Focus on Tobacco, một chương trình giáo dục/nhận thức sau giờ học, là một thay thế cho việc đình chỉ học. Học sinh có thể được hiệu trưởng giới thiệu đến chương trình.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM