Thông qua: Ngày 4 tháng, 2017

Học sinh

QUY ĐỊNH 737-1

KHÁM XÉT VÀ THU GIỮ

Mục đích của quy định này là cung cấp các hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc khám xét người, tủ có khóa, tài sản cá nhân, điện thoại di động, thiết bị điện tử hoặc phương tiện của họ nằm trong khuôn viên trường học hoặc tại các hoạt động do trường tài trợ. Chỉ các quản trị viên, hoặc những người được chỉ định của họ, mới được tiến hành khém xét vì sự an toàn và hạnh phúc của học sinh và nhân viên, an ninh tài sản và duy trì kỷ luật. Việc khám xét sẽ được tiến hành khi có sự nghi ngờ hợp lý rằng học sinh đang sở hữu một vật phẩm vi phạm "Quy tắc ứng xử" của PWCS, các chính sách của Hội đồng Trường Prince William, quy định PWCS hoặc luật tiểu bang và liên bang.

 1. Thẩm quyền khám xét

  Để bắt đầu khám xét , quản trị viên trường học hoặc người được chỉ định, phải có sự nghi ngờ hợp lý, đối với quy định này sẽ được định nghĩa là, "cơ hội hợp lý để tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái", rằng:
  1. Luật tiểu bang hoặc liên bang, "Quy tắc ứng xử" của PWCS, chính sách của Hội đồng Trường Prince William, quy định PWCS hoặc quy tắc trường học đã bị vi phạm, đang bị vi phạm hoặc sắp bị vi phạm;
  2. Một (các) học sinh cụ thể có thể sở hữu một vật phẩm bị cấm theo luật tiểu bang hoặc liên bang, "Quy tắc Ứng xử" của PWCS, chính sách của Hội đồng Trường Prince William, quy định PWCS hoặc quy tắc trường học;
  3. Hành vi vi phạm hoặc vi phạm đáng ngờ thuộc loại có thể có bằng chứng vật chất;
  4. Bằng chứng có thể được tìm thấy trên người, trong tủ khóa, trong số tài sản cá nhân của họ, hoặc trong xe của (các) học sinh bị nghi ngờ một cách hợp lý là phạm tội hoặc có ý định vi phạm hoặc vi phạm.
 2. Thẩm quyền tiến hành khám xét được cấp cho nhân viên bởi hiệu trưởng nhà trường. Những nhân viên đó có thể bao gồm phó hiệu trưởng, thực tập sinh hành chính, giáo viên được phân công đặc biệt và nhân viên an ninh trường học. Một nhân chứng có thể là bất kỳ nhân viên nào. Nhân viên thực thi pháp luật hoặc nhân viên phụ trách trường học (SRO) chỉ nên được sử dụng để tiến hành khám xét cho các mục đích của trường học khi nhân viên nhà trường hoặc sự an toàn của học sinh là một mối quan tâm. Các nhân viên thực thi pháp luật có thể thẩm vấn và / hoặc khám xét học sinh, tài sản, tủ khóa hoặc phương tiện của họ theo luật Virginia.
 3. Khám xét cụ thể

  Khám xét có thể được tiến hành, trong số những thứ khác, khi tồn tại sự nghi ngờ hợp lý mà một học sinh có thể sở hữu:
  1. Vũ khí bị cấm, thiết bị nổ hoặc vật dụng khác gây nguy hiểm về thể chất cho người hoặc tài sản.
  2. Một loại ma túy bất hợp pháp, tài sản bị đánh cắp hoặc các mặt hàng bất hợp pháp hoặc hàng lậu khác.
  3. Tài liệu hoặc thông tin khiêu dâm, bằng văn bản hoặc điện tử, chẳng hạn như ngôn từ tục tĩu, khiêu dâm hoặc văn học khiêu dâm.
  4. Tài liệu hoặc thông tin liên lạc, bằng văn bản hoặc điện tử, hướng đến các học sinh hoặc nhân viên khác, có bản chất quấy rối hoặc bắt nạt hoặc vi phạm các chính sách của Hội đồng Trường Prince William hoặc các quy định PWCS cấm điều tương tự và gây tổn hại đến sự an toàn về thể chất hoặc sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của các học sinh hoặc nhân viên khác.
  5. Tài liệu hoặc thông tin liên lạc phản ánh mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn hoặc hạnh phúc của các học sinh, nhân viên hoặc tài sản khác của trường.
  6. Bất kỳ (các) tài liệu hoặc (các) vật phẩm nào khác mà học sinh đã bị cấm sở hữu ở trường, hoặc gây nguy hiểm cho phúc lợi của con người hoặc tài sản, hoặc gây nguy hiểm cho trật tự và kỷ luật, nếu được phép thuộc quyền sở hữu của học sinh.
 4. Giới hạn về phạm vi khám xét

  Khám xét học sinh chỉ được phép khi các biện pháp được áp dụng để tiến hành khám xét có liên quan hợp lý đến mục tiêu của cuộc khám xét và không xâm phạm quá mức theo độ tuổi và giới tính của học sinh, hoặc bản chất của vi phạm.

  Như được phản ánh dưới đây trong mục IV, "Nguyên tắc khám xét cụ thể", của quy định này, việc khám xét người của học sinh nên được thực hiện ngoài tầm nhìn của công chúng trong phạm vi khả thi. Một nhân viên trưởng thành nên có mặt với tư cách là nhân chứng khi tiến hành khám xét học sinh hoặc tài sản của họ, vắng mặt trong trường hợp khẩn cấp. Không có cuộc khám xét học sinh nào có thể được bắt đầu bằng cách yêu cầu cởi bỏ áo sơ mi, áo cánh, quần hoặc váy che áo lót.

  Các cuộc khám xét của ban giám hiệu nhà trường, hoặc người được chỉ định, sẽ không được thực hiện để truy tố một học sinh, mà cho các mục đích đã nêu ở trên. Các vật dụng bất hợp pháp được phát hiện trong quá trình khám xét , phải được giao cho cảnh sát do tính chất của vật phẩm. Nếu một quản trị viên, hoặc người được chỉ định, xác định vị trí bất kỳ vật phẩm, tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào do kết quả của việc khám xét có thể cấu thành nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc bất kỳ tài liệu tục tĩu nào khác, việc sở hữu chúng bị pháp luật cấm, vật phẩm, tài liệu hoặc thông tin liên lạc đó không nên được chia sẻ với bất kỳ nhân viên nhà trường nào khác, nhưng được chuyển ngay cho cảnh sát. Nếu vật phẩm bị nghi ngờ là súng hoặc vũ khí khác bị pháp luật cấm, cần yêu cầu hỗ trợ cảnh sát ngay lập tức. Sau đó, quyết định truy tố là theo quyết định của cảnh sát và Văn phòng Công tố Khối thịnh vượng chung.

  Các vật dụng không phải là bất hợp pháp để sở hữu, nhưng bị cấm, sẽ được trả lại cho học sinh vào cuối ngày, hoặc cho (các) phụ huynh / (những) người giám hộ của học sinh, với sự hiểu biết rằng những vật dụng này không được mang trở lại trường học, trừ khi vật phẩm đó là bằng chứng trong bất kỳ thủ tục kỷ luật nào phát sinh từ việc khám xét . Trong trường hợp đó, vật phẩm sẽ được trả lại cho học sinh hoặc (các) phụ huynh / (những) người giám hộ của học sinh sau khi kháng cáo bất kỳ hành động kỷ luật nào. 

  Bàn học, máy tính thuộc sở hữu hoặc cho thuê của trường và các thiết bị điện tử khác, và tủ khóa là tài sản của Bộ phận Trường học, và chịu sự kiểm soát và kiểm tra của quản trị viên, hoặc người được chỉ định, bất cứ lúc nào. Việc kiểm tra như vậy nên được tiến hành cho các mục đích của trường như đã nêu trước đây, và không nhằm mục đích truy tố. Đối với các mục đích kiểm tra như vậy, nội dung của bàn và tủ khóa sẽ không được coi là "người, giấy tờ và hiệu ứng" của học sinh được bảo vệ dưới đây.

 5. Nguyên tắc khám xét cụ thể
  1. Việc khám xét người của học sinh nên được tiến hành riêng tư và bởi nhân viên cùng giới tính với học sinh.
  2. Người tiến hành khám xét phải có một nhân viên trưởng thành có mặt với tư cách là nhân chứng và nhân chứng đó phải cùng giới tính với học sinh.
  3. Các thủ tục chung để tiến hành khám xét học sinh sẽ bao gồm:
   1. Học sinh phải cởi áo khoác hoặc áo khoác ngoài của họ. Quản trị viên, hoặc người được chỉ định, sẽ khám xét các túi, ngăn của nó và lớp lót.
   2. Học sinh sẽ làm trống túi của họ và kéo túi từ trong ra ngoài. Quản trị viên, hoặc người được chỉ định, sẽ kiểm tra các vật dụng được lấy ra khỏi túi của học sinh.
   3. Học sinh phải đưa cho quản trị viên, hoặc người được chỉ định, ví, túi sách, túi tập thể dục hoặc các vật dụng khác được sử dụng để đựng các vật dụng cá nhân. Quản trị viên, hoặc người được chỉ định, phải kiểm tra nội dung.
   4. Quản trị viên, hoặc người được chỉ định, sẽ xác định các mục không phù hợp và hỏi học sinh những câu hỏi thích hợp về các vật phẩm được tìm thấy.
  4. Học sinh phải cung cấp quyền truy cập vào tủ khóa, phương tiện của họ (xem Phần đính kèm II), điện thoại di động hoặc thiết bị điện tử khác khi được yêu cầu và quyền sở hữu đó sẽ chỉ được khám xét trong phạm vi được tính toán hợp lý để xác định vị trí vật phẩm, tài liệu hoặc thông tin liên lạc bị cấm hoặc bất hợp pháp.
  5. Quản trị viên, hoặc người được chỉ định, phải hoàn thành biểu mẫu "Hồ sơ Tịch thu, Chuyển giao và Xử lý Tài sản" (xem Phần đính kèm I) cho mỗi vật phẩm bị thu giữ từ học sinh.
  6. Trong những trường hợp đó, khi có nghi ngờ rằng học sinh đang sở hữu vũ khí hoặc ma túy, và các thủ tục được mô tả ở trên không tiết lộ vật phẩm bị nghi ngờ, hoặc nếu học sinh từ chối khám xét , từ chối xuất trình tài sản để khám xét , hoặc từ chối cung cấp quyền truy cập vào tủ khóa hoặc phương tiện, các thủ tục sau đây sẽ được thực hiện:
   1. Cách ly học sinh và chỉ định một nhân viên giám sát học sinh.
   2. Liên hệ với (các) phụ huynh / (những) người giám hộ của học sinh, mô tả tình huống và yêu cầu họ đến trường ngay lập tức để tiến hành khám xét rộng rãi hơn.
   3. Thông báo cho hiệu trưởng ngay lập tức nếu (các) phụ huynh / (những) người giám hộ không đến trường hoặc không thể liên lạc được, vì vậy có thể đưa ra quyết định. Có thể thích hợp để liên hệ với SRO nếu nghi ngờ vũ khí, ma túy hoặc các vật dụng bất hợp pháp khác.

Phó Tổng Giám thị về Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này. Phó Giám đốc Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.

 

Tệp đính kèm 1