Quyển                                     Chính sách và quy định

Chương                                  700 – Học sinh

Tiêu đề                                    QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh

Mã số                                        743-1

Trạng thái                              Hoạt động

Ngày thông qua                 Ngày 26 tháng 4 năm 2017

Sửa đổi lần cuối                 Ngày 27 tháng 6 năm 2023

Lần sửa trước                     Ngày 4 tháng 3 năm 2020

 

Học sinh

Quy định 743-1

Kỷ luật học sinh

Theo quy định của Bộ luật Virginia, ban giám hiệu trường học và Hội đồng trường có thể áp dụng kỷ luật đối với những học sinh vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng trường hoặc “Quy tắc ứng xử” của Hệ thống trường công lập Quận Prince William (PWCS), bao gồm cả những học sinh có hành vi vi phạm. có ảnh hưởng gây rối loạn hoặc bất lợi đến hoạt động của hệ trường công; sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của học sinh và nhân viên, hoặc cơ hội giáo dục của các học sinh khác.

PWCS sẽ tuân theo các thủ tục kỷ luật và cung cấp các biện pháp bảo vệ theo đúng thủ tục theo yêu cầu của Bộ luật Virginia, như được tóm tắt trong Quy định 743-1, “Kỷ luật Học sinh”; Chính sách 744 Quy định 744-1, “Đình chỉ học sinh ngắn hạn” ; Chính sách 745, “Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh, tái nhập học và đuổi học/nhập học” Quy định 745-1, “Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh” ; Quy định 745-2, “Kỷ luật Học sinh Khuyết tật” ; Quy định 745-3, “Kỷ luật Học sinh Học hè” ; Chính sách 680 Quy định 680-1, “Giáo dục Người lớn” ; Quy định 681-1, “Chương trình Giáo dục Phi truyền thống” ; Quy định 745-4, “ Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Nhà trường đối với các phiên điều trần khiếu nại việc đuổi học học sinh” ; Chính sách 747 Quy định 747-1, “Văn phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế” ; và các thủ tục khiếu nại có trong các chính sách và quy định đó và được tóm tắt trong Chính sách 731, “Khiếu nại các vấn đề của học sinh”. Thủ tục đuổi học học sinh cũng phải tuân theo Quy định 745-4, “Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Nhà trường đối với các buổi điều trần khiếu nại việc đuổi học học sinh”.

Phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế sẽ phối hợp quản lý các vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của hệ trường công, như được quy định trong Chính sách 747, “Phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế”.

Phó Giám đốc về Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và mọi chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Tham khảo chéo

680 - CHÍNH SÁCH - Chương trình giáo dục người lớn

680-1 - QUY ĐỊNH - Giáo dục người lớn

681-1 - QUY ĐỊNH - Chương trình giáo dục phi truyền thống

731 - CHÍNH SÁCH - Khiếu nại các vấn đề của học sinh

743-1 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh

744 - CHÍNH SÁCH - Đình chỉ học tập ngắn hạn

744-1 - QUY ĐỊNH - Đình chỉ học sinh ngắn hạn

745 - CHÍNH SÁCH - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh, tái nhập học và đuổi học /nhập học

745-1 - QUY ĐỊNH - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh

745-2 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh khuyết tật

745-3 - QUY ĐỊNH - Kỷ luật học sinh học hè

745-4 - QUY ĐỊNH - Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Nhà trường đối với Phiên điều trần Khiếu nại về việc đuổi học Học sinh

747 - CHÍNH SÁCH - Văn phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế

747-1 - QUY ĐỊNH - Phòng Quản lý Học sinh viên và Chương trình Thay thế (SMPD)