Quy định 745-6
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 4 năm 2017

HỌC SINH
Kháng cáo Đình chỉ Dài hạn và Trục xuất


I. Kháng cáo Đình chỉ Dài hạn

A. (Các) phụ huynh/(Các) người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh có thể nộp một văn bản kháng cáo quyết định chức viên điều trần Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP) đến Hội đồng Giáo dục. (Các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh có thể nộp một văn bản kháng cáo đến Hội đồng Giáo dục về quyết định kỷ luật của viên chức điều trần và/hoặc quyết định tái chỉ định học sinh đến một sắp xếp giáo dục thay thế. Quyết định của OSMAP về bất cứ sắp xếp khác hoặc các dịch vụ hỗ trợ giáo dục để cung cấp cho học sinh trong lúc việc đình chỉ của học sinh là cuối cùng và có thể không được kháng cáo. Một đơn khiếu nại đến Hội đồng Giáo dục về quyết định của OSMAP phải được OSMAP nhận bằng văn bản trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày phát hành thư quyết định của OSMAP. Hội đồng Giáo dục sẽ xem xét khiếu nại bằng văn bản về quyết định của viên chức điều trần OSMAP trong phiên họp kín và sẽ quyết định kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu kháng cáo. Nhân viên nhà trường, nhân viên OSMAP, học sinh, hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ, hoặc bất kỳ đại diện của học sinh hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ tất cả được kể trên đều không được có mặt trong phiên họp kín của Hội đồng Giáo dục. Hội Đồng Giáo dục chỉ xem xét tài liệu được trình bày trong buổi điều trần OSMAP với ngoại trừ thư khiếu nại cũng sẽ được cung cấp cho Hội Đồng Giáo dục. Trong trường hợp thư khiếu nại nêu lên các vấn đề hoặc sự kiện không được nêu lên trong phiên điều trần OSMAP, viên điều trần OSMAP có thể gửi một thư hoặc trình bày giải quyết chỉ những vấn đề hoặc các sự kiện mới, một bản sao sẽ được cung cấp cho (các) phụ huynh/(các) người giám hộ/học sinh. Hội đồng Giáo dục có thẩm quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhân viên OSMAP chỉ liên quan đến các vấn đề thủ tục và/hoặc sự sẵn có hoặc sự phù hợp của sắp xếp thay thế hoặc các dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Không có tài liệu nào khác hoặc bằng chứng nào sẽ được xem xét bởi Hội đồng Giáo dục. Nếu Hội đồng Giáo dục Trường duy trì việc đình chỉ dài hạn một học sinh có khuyết tật, một Đội thuộc Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) sẽ triệu tập để xác định việc tiếp tục các dịch vụ hỗ trợ giáo dục phù hợp.

B. Khi kháng cáo, Hội đồng Giáo dục Trường có thể duy trì, từ chối, hoặc sửa đổi quyết định của viên chức điều trần OSMAP, hoặc có thể quyết định rằng biện pháp kỷ luật khác là hợp lý được đánh giá cao, bao gồm cả trục xuất. Quyết định của Hội đồng Giáo dục sẽ là cuối cùng trừ phi Hội đồng Giáo dục xác định rằng trục xuất có thể được chấp nhận trong đó học sinh sẽ được OSMAP thông báo bằng văn bản về quyền yêu cầu một buổi điều trần theo đúng thủ tục trước một ủy ban kỷ luật của Hội đồng Giáo dục theo các thủ tục đuổi học được nêu ra trong quy định nầy. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một buổi điều trần đó, hoặc một buổi điều trần được yêu cầu và học sinh không có mặt, ủy ban kỷ luật của Hội đồng Giáo dục sẽ đưa ra quyết định dựa trên các tài liệu văn bản.

II. Kháng cáo Trục xuất

Nếu OSMAP đề nghị trục xuất một học sinh, (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp và học sinh có thể nộp một văn bản yêu cầu để kháng nghị ̣đề nghị của viên chức điều trần OSMAP đến Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục. Bất kỳ quyết định nào của OSMAP đặt để học sinh vào chương trình giáo dục thay thế khi tái tuyển nhập đều có thể được kháng cáo. Tuy nhiên, quyết định sắp xếp khác của OSMAP là cuối cùng và có thể không được kháng nghị. Văn bản đề nghị một buổi điều trần trước một Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Giáo dục phải được OSMAP nhận được trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày thư quyết định.

A. Các quy trình điều chỉnh các phiên điều trần kháng cáo trục xuất trước Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục có thể được tìm thấy trong Quy định 745-4, "Thủ tục Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục dành cho các Phiên điều trần cho Kháng cáo Trục xuất Học sinh."

B. Rút đơn kháng cáo hoặc không xuất hiện trong buổi điều trần về trục xuất trước Ủy Ban Kỷ Luật Hội đồng Giáo dục Trường. OSMAP sẽ thông báo cho học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp rằng nếu họ không đến dự buổi điều trần trước Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc rút kháng cáo, kháng cáo sẽ được coi như là miễn trừ và khuyến nghị của viên chức điều trần OSMAP sẽ được trình lên Ủy ban Kỷ luật của Hội đồng Giáo dục hoặc Hội đồng Giáo dục trong phiên họp kín để xác nhận hoặc không chấp thuận.

C. Học sinh và/hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc Hội đồng Giáo dục càng sớm càng tốt có thể khi thực hiện được .

D. Để kháng cáo quyết định không nhất trí của Ủy Ban Kỷ Luật Hội đồng Quản trị Trường, học sinh hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp phải gửi yêu cầu bằng văn bản tới OSMAP trong vòng bảy ngày làm việc kể từ ngày quyết định của ủy ban. Hội đồng Giáo dục, trong phiên họp kín, sẽ xem xét hồ sơ về các thủ tục tố tụng thực sự trước Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục và bất cứ tài liệu nào được đề cập đến trong phiên điều trần của ủy ban và sẽ đưa ra bỏ phiếu công khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu kháng cáo. Hội đồng Giáo dục có thể duy trì, từ chối, hoặc sửa đổi quyết định của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục, và có thể xác định rằng biện pháp kỷ luật khác là được đề cao, hoặc một điều khoản trục xuất khác, hoặc các điều kiện khác hoặc bổ sung thêm cho việc sắp xếp và/hoặc tái tuyển nhập có thể là phù hợp. Học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng Giáo dục Trường, cũng như trường địa phương và OSMAP. Quyết định của Hội đồng Giáo dục là cuối cùng.

III. Những Đề nghị Trục xuất Không được Kháng nghị

Tất cả các kiến nghị OSMAP về trục xuất mà không bị kháng nghị sẽ được trình lên cho Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc Hội đồng Giáo dục trong phiên mục chương trình nghị sự ưng thuận kín để xác nhận hoặc không chấp thuận. Nhân viên nhà trường, nhân viên OSMAP, học sinh, hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ, hoặc bất kỳ đại diện của học sinh hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ tất cả được kể trên đều không được có mặt trong phiên họp kín của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc Hội đồng Giáo dục khi thảo luận các đề xuất như thế. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo dục có thẩm quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhân viên OSMAP về liên quan đến các vấn đề thủ tục và/hoặc sự sẵn có hoặc sự phù hợp của sắp xếp thay thế hoặc các dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Các thành viên Hội đồng Giáo dục yêu cầu hủy bỏ một đề nghị trục xuất khỏi chương trình ưng thuận phiên thảo luận kín, sẽ liên lạc với Chủ nhiệm OSMAP chậm nhất là một tuần trước cuộc họp theo lịch trình họp của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc Hội đồng Giáo dục.

Nếu bất kỳ phần nào, phần mục, tiểu mục, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ của quy định này vì bất kỳ lý do nào được tuyên bố là trái hiến pháp hoặc vô hiệu, nếu không thì vi phạm luật, thì khai báo đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này, là ý định rõ ràng của Hội Đồng Giáo dục cho mỗi điều khoản đều độc lập và mức độ nghiêm trọng đó được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Viên Cộng sự Tổng Giám đốc khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Viên Cộng sự Tổng Giám đốc khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm xem xét lại quy định này vào năm 2020.

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM