Bản In Quy định 746-1 Đính kèm I

Bản In Quy định 746-1 Đính kèm II

Quy định 746-1

HỌC SINH
Ngày 27 tháng 3 năm 2019

HỌC SINH

Hành vi Gây rối của Học sinh - Sử dụng Biện pháp Hạn chế về Thể chất và Cách ly

Quy định này cung cấp hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật can thiệp về thể chất, hạn chế về thể chất và cách ly để nhân viên nhà trường đối phó và quản lý hành vi hung hăng hoặc bạo lực của học sinh trong các tình huống khẩn cấp. Mục IV của quy định này bao gồm các thủ tục cần tuân thủ để báo cáo các can thiệp đó và cung cấp thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh.

 1. Định nghĩa

  "Sự can thiệp về thể chất" được định nghĩa là việc sử dụng sự tiếp xúc thể xác hợp lý và cần thiết bởi các nhân viên của trường để duy trì trật tự và kiểm soát; dập tắt sự náo loạn; bảo vệ một học sinh, bản thân và những người khác khỏi nguy cơ chấn thương thể chất; ngăn ngừa thiệt hại về tài sản; hoặc để có được sự sở hữu vũ khí, đồ vật nguy hiểm hoặc đồ dùng. Can thiệp về thể chất phải được thực hiện theo các quy định trong Chính sách của Hội đồng quản trị Trường 741 và Quy định 741-1, "Nhục hình", quy định rằng giáo viên/nhân viên nhà trường không được sử dụng nhục hình (gây ra hoặc gây ra sự cố, nỗi đau thể xác đối với một học sinh như một phương tiện kỷ luật giáo dục), nhưng có thể sử dụng:

  1. Sự tiếp xúc ngẫu nhiên, nhỏ, hoặc hợp lý hoặc các hành động khác được đưa ra để duy trì trật tự và kiểm soát;
  2. Lực lượng hợp lý hoặc cần thiết để dập tắt một sự náo loạn hoặc đưa một học sinh ra khỏi hiện trường của sự náo loạn đe dọa gây thương tích cho người hoặc tài sản bị thiệt hại;
  3. Lực lượng hợp lý hoặc cần thiết để ngăn chặn một học sinh gây tổn hại về thể chất cho chính mình;
  4. Lực lượng hợp lý và cần thiết để tự vệ hoặc bảo vệ người khác; hoặc là
  5. Lực lượng hợp lý và cần thiết để có được sự sở hữu vũ khí hoặc các vật thể nguy hiểm khác, hoặc các chất hoặc đồ dùng được kiểm soát thuộc về người học sinh hoặc trong tầm kiểm soát của người đó.

  "Hạn chế về thế chất" có nghĩa là sử dụng bất kỳ phương pháp thể chất nào để hạn chế tự do di chuyển của một cá nhân hoặc hoạt động về thể chất, hoặc ngăn ngừa một học sinh không được di chuyển cơ thể của anh ấy/cô ấy để tham gia vào một hành vi khiến anh ấy/cô ấy hoặc người khác có nguy cơ bị tổn hại về thể chất. Hạn chế về thể chất không bao gồm:

  1. Giữ một học sinh trong một khoảng thời gian ngắn để trấn an hoặc an ủi học sinh; hoặc
  2. Giữ tay hoặc cánh tay của học sinh để hộ tống học sinh an toàn từ địa điểm này sang địa điểm khác.

  Hạn chế về thể chất có thể bao gồm việc sử dụng các kỹ thuật can thiệp được phê duyệt được đưa ra để giảm thiểu khả năng gây thương tích cho học sinh và nhân viên, như được sử dụng bởi những người được đào tạo về các kỹ thuật đó.

  "Cách ly" có nghĩa là giam giữ một học sinh một mình trong một căn phòng mà học sinh đó bị ngăn không được ra ngoài.

  "Đưa đi chỗ khác" nghĩa là hỗ trợ học sinh lấy lại quyền kiểm soát bằng cách đưa học sinh ra khỏi môi trường trực tiếp của mình đến một địa điểm mở, khác cho đến khi học sinh bình tĩnh hoặc hành vi có vấn đề đã lắng xuống.

 2. Tiêu chí cho việc Sử dụng Can thiệp Thể chất, Hạn chế Thể chất, hoặc Cách ly Học sinh Gây rối

  Khi hành vi của học sinh trở nên đủ gây rối, hung hăng hoặc bạo lực, thể hiện rủi ro cho bản thân hoặc người khác, khả năng phá hủy tài sản hoặc gây cản trở cho quá trình giáo dục hoặc hoạt động của trường, có thể sử dụng các phương pháp can thiệp thích hợp để giải quyết tình hình và hỗ trợ học sinh lấy lại quyền kiểm soát. Can thiệp về thể chất, hạn chế về thể chất và/hoặc cách ly những học sinh quậy phá chỉ nên sử dụng trong những trường hợp tạo ra tình huống khẩn cấp và khi các biện pháp thay thế ít xâm phạm khác là không thể hoặc đã thất bại. Nhục hình và kỹ thuật lạm dụng không được phép, cho phép hoặc bỏ qua trong các Trường Công lập Quận Prince William và bị cấm theo điều khoản 22.1-279.1 của Bộ luật Virginia và Chính sách của Hội đồng quản trị Trường 741 và Quy định 741-1, "Nhục hình."

 3. Các phương pháp can thiệp trong tình huống khẩn cấp Các phương pháp can thiệp phù hợp bao gồm:
  1. Đưa Đi Chỗ Khác

   Đưa đi chỗ khác hoặc loại bỏ khỏi môi trường học tập, là một can thiệp ít hạn chế hơn trên thước đo can thiệp để quản lý hành vi gây rối, hung hăng, hoặc bạo lực của học sinh. Mục đích chính của việc đưa đi chỗ khác là để giúp học sinh lấy lại quyền kiểm soát bằng cách đưa học sinh ra khỏi môi trường trực tiếp của mình đến một địa điểm khác cho đến khi học sinh bình tĩnh hoặc hành vi có vấn đề đã lắng xuống. Đưa đi chỗ khác có thể xảy ra trong lớp học, hoặc một khu vực bên ngoài lớp học, chẳng hạn như văn phòng hiệu trưởng hoặc một phòng khác trong tòa nhà của trường.

   Khi sử dụng phương pháp đưa đi chỗ khác, sức khỏe và sự an toàn của học sinh là điều tối quan trọng. Trước khi sử dụng phương pháp đưa đi chỗ khác, nhân viên nên, nếu có thể, sử dụng các biện pháp ít hạn chế hơn để hỗ trợ trẻ lấy lại quyền kiểm soát hoặc điều chỉnh hành vi của mình trong môi trường học tập.

   Học sinh, những người không thể lấy lại quyền kiểm soát hoặc điều chỉnh hành vi của họ bằng các biện pháp ít hạn chế hơn, nên được nhân viên hộ tống đến địa điểm khác.

   Khi học sinh được đưa đến một địa điểm riêng biệt mà không có mặt người khác, mỗi lần can thiệp đưa đi chỗ khác nên có thời gian ngắn, phù hợp với sự phát triển và không quá 10 phút. Nếu một học sinh không lấy lại được quyền kiểm soát sau 10 phút ban đầu, thời gian đưa đi chỗ khác có thể được kéo dài thêm 10 phút một.

   Học sinh phải được quan sát và liên tục theo dõi bởi ít nhất một nhân viên trưởng thành trong bất kỳ khu vực đưa đi chỗ khác nào. Vào cuối mỗi lần can thiệp đưa đi chỗ khác, nhân viên sẽ làm việc với học sinh để đưa ra một kế hoạch trở lại môi trường học tập.

   Nếu học sinh yêu cầu các biện pháp can thiệp đưa đi chỗ khác có hệ thống, nhóm can thiệp của trường sẽ xây dựng hoặc sửa đổi Đánh giá Hành vi Chức năng (FBA) và Kế hoạch Can thiệp Hành vi (BIP) bao gồm đánh giá bất kỳ BIP hiện hành nào về dữ liệu ghi lại việc thực hiện hỗ trợ hành vi tích cực một cách trung thực.

   Tất cả các trường hợp đưa đi chỗ khác đều yêu cầu ghi lại trên Bảng Nhật ký Đưa Đi Chỗ Khác (Tài liệu đính kèm I với quy định này) và thông báo về tất cả các lần đưa đi chỗ khác phải được báo cáo cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định và cho phụ huynh/người giám hộ như được quy định trong Mục IV của quy định này.

  2. Can thiệp Thể chất

   Can thiệp thể chất là một phương pháp hạn chế hơn để quản lý hành vi gây rối, hung hăng hoặc bạo lực của học sinh trong các tình huống khẩn cấp. Vì rủi ro sắp xảy ra cho bản thân hoặc người khác, hoặc rủi ro hủy hoại tài sản sắp xảy ra, hoặc gây rối quá trình giáo dục hoặc hoạt động của trường, nhân viên có thể sử dụng biện pháp can thiệp thể chất như một phản ứng thích hợp cho tình huống này. Cũng như các can thiệp khác, can thiệp thể chất nên được sử dụng theo cách để đảm bảo sự an toàn của học sinh, người can thiệp và những người khác. Khi có thể, nhân viên được đào tạo về các kỹ thuật can thiệp thể chất đã được phê duyệt sẽ được sử dụng để giảm thiểu khả năng gây thương tích cho học sinh và nhân viên. Tuy nhiên, việc không được đào tạo chính thức về kỹ thuật can thiệp thể chất sẽ không cấm nhân viên can thiệp khi có những đánh giá hợp lý trong các tình huống.

   Sau can thiệp về thể chất, nhân viên cần thảo luận với học sinh về lý do cần sử dụng biện pháp can thiệp và yêu cầu học sinh hỗ trợ xây dựng kế hoạch để ngăn chặn các hành vi cần can thiệp thể chất xuất hiện nữa. Nếu đã có BIP, nhóm can thiệp của trường cần xem xét/sửa đổi kế hoạch.

   Nhân viên cũng nên xem lại Chương trình Giáo dục Cá nhân của học sinh, hoặc Kế hoạch Điều chỉnh 504, nếu cần.

   Tất cả các sự cố liên quan đến việc sử dụng can thiệp thể chất phải được báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng/người được chỉ định và thông báo được cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh như được quy định trong Mục IV của quy định này, sử dụng các tệp đính kèm thích hợp.

  3. Cách ly (Sử dụng Phòng Yên tĩnh)

   Trong một số tình huống khẩn cấp nhất định, nhân viên có thể sử dụng các kỹ thuật cách ly để đáp ứng với hành vi gây rối, hung hăng hoặc bạo lực của học sinh trong đó không thể hoặc thất bại trong việc can thiệp hạn chế. Cách ly liên quan đến việc sử dụng một căn phòng yên tĩnh để tạo cơ hội cho học sinh lấy lại sự tự chủ và bình tĩnh. Các phòng yên tĩnh là khu vực được chỉ định nhằm mục đích sử dụng như là các môi trường an toàn, được bảo vệ, ít kích thích để hỗ trợ học sinh lấy lại sự tự chủ. Cần tuân thủ các thủ tục sau đây khi sử dụng phòng yên tĩnh:

   1. Các nhu cầu đặc biệt của học sinh sẽ được cân nhắc so với rủi ro với bản thân, những người khác, phá hủy tài sản hoặc gây rối các quy trình giáo dục khi xác định liệu việc sử dụng phòng yên tĩnh có phù hợp hay không. Để xác định việc sử dụng phòng yên tĩnh có hợp lý và cần thiết hay không, cần cân nhắc các yếu tố như tuổi phát triển, khuyết tật, mối quan tâm về sức khỏe, và các yếu tố nền tảng cũng như rủi ro sắp xảy ra đối với học sinh, nhân viên và những người khác, phá hoại tài sản, hoặc gây rối quy trình giáo dục.

    Nếu, sau khi xem xét các can thiệp ít hạn chế hơn, nhân viên xác định rằng việc sử dụng phòng yên tĩnh là một can thiệp hợp lý và cần thiết để giải quyết tình huống khẩn cấp, học sinh có thể được đua vào trong phòng yên tĩnh với cửa được đóng an toàn.

   2. Bảng Nhật ký Phòng Yên tĩnh (Đính kèm II) sẽ được sử dụng để ghi lại hành vi của học sinh sau mỗi khoảng thời gian một phút. Nhân viên giám sát học sinh sẽ duy trì liên lạc trực quan liên tục với học sinh thông qua cửa sổ trong cửa phòng yên tĩnh, đồng thời duy trì áp lực lên hệ thống khóa để bảo vệ cửa. Các ghi chú trong Bảng Nhật ký sẽ phản ánh hành vi có thể quan sát được. Bảng Nhật ký sẽ được nộp cho hiệu trưởng/hoặc người được chỉ định để xem xét và ký vào cuối ngày.
   3. Cửa phòng yên tĩnh không nên ở vị trí đóng quá 10 phút mà không mở để có thêm đánh giá về tình trạng của học sinh. Khoảng thời gian mười phút nên được điều chỉnh tương ứng có tính đến các yếu tố được nêu trong Bước 1 ở trên, chẳng hạn như tuổi phát triển. Nếu học sinh không thể hiện hành vi cho thấy mình bình tĩnh và không đe dọa, cánh cửa sẽ được bảo vệ và quá trình bắt đầu lại sau khi tham khảo ý kiến của hiệu trưởng hoặc người được chỉ định và đồng ý rằng học sinh đang tiếp tục thể hiện hành vi cho thấy nguy cơ đối sắp xảy ra với người khác, phá hủy tài sản hoặc sự gây rối không thể chấp nhận được đối với môi trường giáo dục . Cửa phòng yên tĩnh nên được mở ngay khi những rủi ro này không còn nữa. Nếu một học sinh thể hiện những hành vi cho thấy sự gây hại cho bản thân khi ở trong một căn phòng yên tĩnh, nhân viên có thể cần xem xét việc sử dụng biện pháp can thiệp thể chất để ngăn ngừa việc học sinh tự gây thương tích cho bản thân. Những đánh giá này phải được ghi lại rõ ràng trong Bảng Nhật ký. Nếu học sinh tiếp tục thể hiện hành vi phá hoại trong một khoảng thời gian ngoài 30 phút, nhân viên và hiệu trưởng/người được chỉ định cần xem xét một hành động thay thế, ví dụ, sự tham gia của phụ huynh, hỗ trợ cảnh sát.
   4. Sau khi học sinh thể hiện hành vi bình tĩnh, không đe dọa, cửa phòng yên tĩnh sẽ được chuyển đến vị trí mở, và nhân viên sẽ hướng dẫn học sinh giữ bình tĩnh trong phòng yên tĩnh. Sau khi một khoảng thời gian ngắn được xác định bởi nhân viên (không quá 10 phút), học sinh sẽ được chỉ thị để thoát khỏi phòng yên tĩnh và được hỗ trợ để tái hòa nhập vào môi trường học tập.
   5. Khi có thể, nhân viên sẽ trao đổi với học sinh về lý do sử dụng phòng yên tĩnh và yêu cầu học sinh tham gia xây dựng kế hoạch để ngăn ngừa không để xảy ra hành vi gây rối nữa.
   6. Tất cả các sự cố liên quan đến việc sử dụng biện pháp cách lý hoặc phòng yên tĩnh phải được báo cáo kịp thời cho hiệu trưởng/người được chỉ định và thông báo được cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh như được quy định trong Mục IV của quy định này, sử dụng các tài liệu đính kèm thích hợp đính kèm quy định này.
 4. Yêu cầu Báo cáo và Thông báo cho Phụ huynh về sự Can thiệp
  1. Một báo cáo hành vi của học sinh trong hệ thống thông tin học sinh sẽ được hoàn thành bởi các giáo viên hoặc nhân viên thích hợp vào thời điểm kết thúc của bất kỳ sự cố nào dẫn đến việc sử dụng phương pháp đưa đi chỗ khác, can thiệp thể chất, hạn chế thể chất, hoặc cách ly. Báo cáo sẽ được đệ trình để hiệu trưởng hoặc người được chỉ định đánh giá vào cuối ngày học mà trong đó sự can thiệp như vậy đã xảy ra, nếu có thể hợp lý, hoặc, vào ngày học tiếp theo.
  2. Các giáo viên và/hoặc quản trị viên trường phải thực hiện những nỗ lực hợp lý để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ qua điện thoại hoặc liên lạc điện tử càng nhanh càng tốt sau sự cố để thông báo cho phụ huynh/người giám hộ về bất kỳ hành động hoặc can thiệp nào.
  3. Viết thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của học sinh về sự can thiệp và lý do do đó sẽ được cung cấp bằng cách sử dụng Tài liệu đính kèm III của quy định này. Thông báo bằng văn bản cần được cung cấp trong hầu hết các trường hợp vào cuối ngày học. Nếu trường hợp phát sinh cản trở việc thông báo bằng văn bản cho phụ huynh/người giám hộ vào cuối ngày học khi can thiệp xảy ra thì thông báo cần được gửi về nhà theo đường thư như đã được chỉ dẫn trong mục "D" dưới đây.
  4. Thông báo bằng văn bản và sao chép báo cáo hệ thống thông tin học sinh sẽ được gửi về nhà cho phụ huynh không muộn hơn hai ngày học, từ ngày của sự kiện dẫn đến sự can thiệp.
  5. Các phụ huynh/người giám hộ sẽ được tạo cơ hội để gặp gỡ với giáo viên và quản trị viên trường để thảo luận về hành vi của học sinh, những hậu quả có thể xảy ra nếu hành vi đó không chấm dứt, và các biện pháp thích hợp để đối phó với hành vi đó trong tương lai. Các phụ huynh/người giám hộ liên quan đến vụ việc thông qua bất kỳ thông báo bằng văn bản, và qua điện thoại hoặc liên lạc điện tử nào, cũng sẽ được thông báo về quyền gặp gỡ với giáo viên và quản trị viên trường để thảo luận về hành vi của học sinh, những hậu quả có thể có của hành vi như vậy, và các biện pháp thích hợp để đối phó các hoạt động như vậy trong tương lai.
 5. Xem xét Bổ sung

  Sau các sự cố dẫn đến các biện pháp can thiệp được xác định trong quy định này, đặc biệt là nơi có một mô hình của các sự kiện tương tự, xem xét bổ sung có thể bao gồm những điều sau đây:

  1. Tham vấn nhân viên để thảo luận về hiệu quả của các can thiệp;
  2. Xây dựng hỗ trợ hành vi tích cực để giúp học sinh trong việc ngăn ngừa các sự cố trong tương lai của hành vi gây rối;
  3. Thực hiện hoặc đánh giá một FBA và/hoặc BIP, nếu cần;
  4. Việc xem xét Chương trình Giáo dục Cá nhân hoặc Kế hoạch Điều chỉnh 504, nếu cần;
  5. Hội nghị với phụ huynh/người giám hộ và hiệu trưởng, giáo viên, và/hoặc cố vấn trường học; và
  6. Yêu cầu hỗ trợ văn phòng trung tâm hoặc tài nguyên.
 6. Các quản trị viên tòa nhà sẽ thông báo cho Phó Giám đốc Cấp phù hợp hàng năm về một ngày khi nhân viên trong tòa nhà của họ được đào tạo về việc thực hiện quy định này và các thủ tục liên quan.

  Phó Giám đốc Học tập và Trách nhiệm của Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm giám sát và thực hiện quy định này.

  Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.


 

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM I
Quy định 746-1
Trang 1

 

NHẬT KÝ CAN THIỆP THỂ CHẤT VÀ HẠN CHẾ/SỬ DỤNG CÁCH LY HOẶC NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH

MÔ TẢ NGẮN GỌN HÀNH VI YÊU CẦU CAN THIỆP HẠN CHẾ:

TÊN HỌC SINH

NGÀY XẢY
RA SỰ CỐ

THỜI GIAN HÀNH VI BẮT ĐẦU

THỜI GIAN BẮT ĐẦU CAN THIỆP

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

CÁC BIỆN PHÁP TRƯỚC ĐÂY ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỖ TRỢ HỌC SINH:

Đổi hướng ☐Giảm kích động bằng lời nói ☐ Hỗ trợ học tập ☐ Giảng dạy xã hội ☐ Sửa đổi môi trường

Sự kiện đã được quan sát ngay lập tức/không hấp tấp kích động ☐ Cách Khác:

 

GHI LẠI THỜI GIAN, KỸ THUẬT SỬ DỤNG, VÀ HÀNH VI QUAN SÁT THẤY:

NHẬT KÝ CAN THIỆP VẬT LÝ VÀ HẠN CHẾ

 • Ghi lại thời gian, kỹ thuật được sử dụng, và hành vi quan sát thấy vào lúc bắt đầu can thiệp hạn chế.
 • Ghi lại thời gian, kỹ thuật sử dụng, và hành vi quan sát thấy mỗi lần thay đổi can thiệp hạn chế.

  Ví dụ: Kỹ thuật Kiềm chế Chính (PRT) giữ → Hai người hộ tống; Hai người hộ tống → cách ly hoặc sử dụng phòng yên tĩnh, v.v.

 • Ghi lại các hành vi được quan sát cho thấy sự can thiệp không còn được sử dụng/cần thiết.

CÁCH LY HOẶC SỬ DỤNG NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH

 • Học sinh bị cách ly hoặc phòng yên tĩnh nên được trò chuyện và hành vi của họ được ghi lại mỗi 10 phút.
 • Ghi lại thời gian và hành vi quan sát thấy vào cuối (các) can thiệp hạn chế
 • Một quản trị viên phải đánh giá sự cần thiết tiếp tục can thiệp sau 30 phút.

 

THỜI GIAN

KỸ THUẬT

NHẬT KÝ CAN THIỆP THỂ CHẤT VÀ HẠN CHẾ

(CÁC) HÀNH VI QUAN SÁT THẤY

NHÂN VIÊN

QUẢN TRỊ VIÊN. TÊN VIẾT TẮT

Cần thiết nếu can thiệp thể chất hoặc hạn chế là dài hơn 30 phút

(Thời gian bắt đầu từ giai đoạn trên)

ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG

PRT = PRT

2ME = Hai Người Hộ tống KẾT THÚC =
Kết thúc Can thiệp

TÊN VIẾT TẮT

Bao gồm các chữ đầu của tên mỗi người lớntham gia vào can thiệp

 

 

PRT

2ME

Hung hăng Chống cựĐe dọa La hét

Phá hoại Chửi rủa Hành hạ Bản thânGiả vờ

Đá Đánh Phun nước miếng Cắn Khóc

Húc đầu Phá hoại tài sảnNằm xuống

Khác:

 

 

 

 

 

PRT

2ME

KẾT THÚC

Hung hăng Chống cựĐe dọa La hét

Phá hoại Chửi rủa Hành hạ Bản thânGiả vờ

Đá Đánh Phun nước miếng Cắn Khóc

Húc đầu Phá hoại tài sảnNằm xuống

Khác:

 

 

Chấp nhận Hướng dẫnBình tĩnh

 

 

PRT

2ME

KẾT THÚC

Hung hăng Chống cựĐe dọa La hét

Phá hoại Chửi rủa Hành hạ Bản thânGiả vờ

Đá Đánh Phun nước miếng Cắn Khóc

Húc đầu Phá hoại tài sảnNằm xuống

Khác:

 

 

Chấp nhận Hướng dẫnBình tĩnh

 

 

PRT

2ME

KẾT THÚC

Hung hăng Chống cựĐe dọa La hét

Phá hoại Chửi rủa Hành hạ Bản thânGiả vờ

Đá Đánh Phun nước miếng Cắn Khóc

Húc đầu Phá hoại tài sảnNằm xuống

Khác:

 

 

Chấp nhận Hướng dẫnBình tĩnh

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM I
Quy định 746-1
Trang 2

PHÚT

CÁCH LY HOẶC SỬ DỤNG NHẬT KÝ PHÒNG YÊN TĨNH:
(CÁC) HÀNH VI QUAN SÁT THẤY

THÔNG BÁO

TÊN VIẾT TẮT CỦA NHÂN VIÊN

 

1

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

2

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

3

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn☐Bình tĩnh

 

 

 

4

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

5

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

6

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

7

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

8

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

9

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

10

Hung Hăng ☐Chống cự ☐Đe dọa ☐La hét ☐Phá hoại

Chửi rủa ☐ Hành hạ Bản thân ☐Giả vờ☐Đá ☐Đánh ☐Phun nước miếng ☐Cắn

Khóc ☐Húc đầu ☐ Phá hoại tài sản ☐Nằm xuống

Khác:

 

 

 

Chấp nhận Hướng dẫn ☐Bình tĩnh

 

 

 

 

----------MỞ CỬA------------------------------------ THỜI GIAN GIA HẠN NẾU CẦN.

GHI LẠI TRONG MẪU BỔ SUNG.

 

TÊN VIẾT TẮT CỦA QUẢN TRỊ VIÊN LÀ BẮT BUỘC DƯỚI ĐÂY KHI CÁCH LY HOẶC SỬ DỤNG PHÒNG YÊN TĨNH VƯỢT QUÁ 30 PHÚT:

 

 

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM I
Quy định 746-1
Trang 3

THỜI GIAN CAN THIỆP HẠN CHẾ KẾT THÚC

 

THỜI GIAN SỰ CỐ HÀNH VI KẾT THÚC

Học sinh bình tĩnh/có thể được chuyển hướng, trở lại lớp học, bị đuổi, HOẶC được đưa tới môi trường thay thế mà không có sự cố

 

LIỆT KÊ CÁC BIỆN PHÁP CHỦ ĐỘNG ĐỂ TRÁNH SỰ CỐ HÀNH VI XẢY RA TRONG TƯƠNG LAI ĐÃ ĐƯỢC GHI LẠI Ở TRÊN:

(Chọn tất cả những mục thích hợp)

Chuyển hướng ☐ Giảm kích động bằng lời nói ☐Tăng hỗ trợ học tập Giảng dạy xã hội

Sửa đổi môi trường ☐ Khác:

Cung cấp một mô tả chi tiết của từng biện pháp chủ động được chỉ ra ở trên:

 

 

 

 

LIỆT KÊ TẤT CẢ (CÁC) NHÂN VIÊN ĐƯỢC THÔNG TIN VỀ SỰ CỐ NÀY VÀ

(CÁC) KIẾN NGHỊ NHẬN ĐƯỢC. CUNG CẤP MỘT BẢN SAO CỦA TÀI LIỆU NÀY.

TÊN NHÂN VIÊN

CHỮ KÝ

CHỨC VỤ

 

 

TRƯỜNG HỢP GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT NGƯỜI QUẢN LÝ (Bắt buộc)

 

 

CỐ VẤN TRƯỜNG HỌC
(Bắt buộc)

 

 

GIÁO VIÊN TỔNG HỢP

(Bắt buộc khi cần)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓ BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH NÀO KHÔNG? ☐ KHÔNG ☐ CÓ Nếu "có," mô tả.

CÓ BẤT KỲ THIỆT HẠI TÀI SẢN NÀO KHÔNG? ☐ KHÔNG ☐ CÓ Nếu "có," mô tả.

 

 

LIỆT KÊ TẤT CẢ (CÁC) NHÂN VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN CAN THIỆP HẠN CHẾ NÀY

TÊN NHÂN VIÊN

CHỮ KÝ

CHỨC VỤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM II
Quy định 746-1

Thư Thông báo cho Phụ huynh/Người giám hộ Hành vi của Học sinh Yêu cầu Can thiệp của Nhân viên [Tiêu đề thư của Trường]

[Ngày]

[Tên phụ huynh hoặc Người giám hộ] [Địa chỉ]

Trả lời: [Tên Học sinh]

Kính gửi [Tên Phụ huynh hoặc Người giám hộ]:

Chúng tôi kính thông báo cho quý vị rằng vào [ngày], nhân viên nhà trường phải can thiệp để ngăn ngừa thương tích, thiệt hại tài sản, hoặc gián đoạn đến môi trường học tập do hành vi gây rối của học sinh, [Tên].

Báo cáo hệ thống thông f học sinh kèm theo tóm tắt sự cố bắt buộc phải can thiệp.

Việc can thiệp sau đây trở nên cần thiết để giải quyết hành vi của học sinh:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Các biện pháp can thiệp trước đó dưới đây đã được thử, nhưng học sinh không đáp ứng lại:

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Quý vị có thể gặp hiệu trưởng và giáo viên để thảo luận về hành vi của học sinh, hậu quả có thể xảy ra nếu hành vi đó không chấm dứt và các biện pháp trong tương lai sẽ được thực hiện nếu hành vi của học sinh tái diễn. Vui lòng liên hệ với [Tên] tại [số điện thoại] nếu quý vị muốn lên lịch một cuộc họp.

 

Trân trọng,

 

[Tên Giáo viên hoặc Quản trị viên] [Tên viết tắt]

Đính kèm: Báo cáo

bản sao: [Hiê%3ḅu Trưởng] Hồ sơ Kỷ luật