Regulation 751-1 Insurance - Vietnamese

Bản In Đính kèm I của Quy định 751-1

Quy định 751-1

HỌC SINH
Ngày 21 tháng 02 năm 2018

HỌC SINH
Bảo hiểm


I. Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ Bảo vệ An ninh sẽ sắp xếp để có một hợp đồng bảo hiểm tai nạn sẳn có cho học sinh và nhân viên. Tham gia là tự nguyện với phí bảo hiểm phụ huynh/người giám hộ của học sinh trả.

II. Hàng năm Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ Bảo vệ An ninh sẽ cung cấp các tài liệu sẵn có và một quy tình nộp đơn cho học sinh và nhân viên muốn có.

III. Trong trường hợp thương tích hoặc tai nạn, hiệu trưởng phải đảm bảo việc thực hiện báo cáo thương tích gửi đến Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ Bảo vệ An ninh thông qua Đại Hệ thống Báo cáo Giải pháp Quản lý Học sinh (SMS).

Viên Cộng sự Tổng Giám Phụ vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định nầy.
Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đính kèm I

Quy định 751-1

PWCS back and white logo image

Báo cáo Chấn thương Học sinh Vụ việc số #:

Tên Học sinh:

Số Học sinh:

Lớp:

Ngày sinh:

Giới tính:

Ngày/Giờ Chấn thương:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Nơi bị chấn thương: _________________________________________________________________________________________

Nguồn gây chấn thương: ___________________________________________________________________________________

Bản chất của chấn thương: _________________________________________________________________________________

(Những) Bộ phận thân thể bị Chấn thương: _____________________________________________________________

Điều trị y khoa

Phải có phương tiện di chuyển cho cứu thương không?

Có oKhông o

Đã có Liên lạc phụ huynh?

Có oKhông o

Báo cáo bởi:

Tường thuật:

Chữ ký viên Điều hành: ____________________________________________________________________________________

Phân phối: Bản sao 1-Phụ huynh, Bản sao 2-Trường Báo cáo Chấn thương Phiên bản 1.14 17/06/2013 8:43 sáng