Virginia SOL Logo; What you should know about SOLs
 1. Sẽ có các bài kiểm tra Tiêu chuẩn Học tập (SOL) trong năm nay?
 • Có, các bài kiểm tra SOL đang được thực hiện trong năm nay. Kiểm tra ở trường trung học đã được thực hiện trong suốt cả năm. Cửa sổ kiểm tra SOL mùa xuân bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 và tiếp tục cho đến gần cuối năm học.
 • Các bài kiểm tra SOL phải được thực hiện trực tiếp trong điều kiện thi an toàn.
 • Virginia đang cho phép các lựa chọn thay thế cho một số bài kiểm tra SOL được gọi là Đánh giá thay thế địa phương đã được nhúng trong bài tập của khóa học cho môn khoa học lớp ba, lịch sử và khoa học xã hội lớp ba và lớp bốn, môn viết lớp năm, viết lớp tám và giáo dục công dân và kinh tế lớp tám. Bằng cách hoàn thành các bài tập yêu cầu của khóa học của họ trong các lớp học này, học sinh sẽ hoàn thành các bài đánh giá được yêu cầu này.
 • Tại sao các bài kiểm tra SOL được đưa ra giữa đại dịch?
  • Chính phủ liên bang đang yêu cầu các tiểu bang và bộ phận trường học thực hiện các đánh giá tổng hợp như các bài kiểm tra SOL trong năm nay để thu thập dữ liệu về sự tiến bộ của học sinh.
  • Luật liên bang yêu cầu đánh giá hàng năm học sinh về đọc và toán ở lớp 3-8 và một lần ở trường trung học phổ thông, cùng với khoa học ở lớp 5 và 8 và một lần ở cấp trung học phổ thông.
  • Virginia có một số yêu cầu kiểm tra bổ sung, đáng chú ý nhất là ở cấp trung học phổ thông để tốt nghiệp. Khi học sinh vượt qua các khóa học cụ thể và bài kiểm tra SOL tương ứng, họ kiếm được cái được gọi là "tín chỉ đã được xác minh" để tốt nghiệp.
  • Để đáp ứng những thách thức của đại dịch, Virginia đã kép dài thời gian kiểm tra càng lâu càng tốt. PWCS đã tận dụng những cửa sổ kiểm tra được kéo dài đó để cho phép các trường linh hoạt tối đa có thể trong việc lên lịch kiểm tra cho cả học sinh học trực tiếp và học sinh học ảo. Các trường học đang làm việc với Dịch vụ Vận tải để cung cấp dịch vụ đưa đón bằng xe buýt vào những ngày nhất định để học sinh học ảo đến tham gia đánh giá.
 • Tôi đã cho con tôi học ảo và không muốn chúng đến trường để làm bài kiểm tra. Tôi phải làm gì?
  • Kỳ vọng được truyền đạt cho các bộ phận trường học của Virginia là học sinh tham gia vào các bài đánh giá. Tuy nhiên, với hoàn cảnh độc đáo của năm nay, Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) đã nói rằng các bậc cha mẹ không muốn con cái họ đến trường để làm bài kiểm tra SOL có thể từ chối cho chúng tham gia do lo ngại về COVID-19. Đó là ngôn ngữ mà VDOE sử dụng. Nếu một gia đình từ chối cho học sinh của họ tham gia kiểm tra SOL vì những lo ngại liên quan đến COVID-19, thì báo cáo điểm số của học sinh của họ sẽ nói "không có điểm" cho một bài kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến điểm cuối cùng của học sinh cho khóa học.
  • Quý vị nên liên hệ với trường học của con mình về bất kỳ ý định từ chối nào.
 • Tôi đã nghe một cái gì đó về một giải pháp thay thế cho các bài kiểm tra SOL có thể được đưa ra từ xa. Đó là cái gì?
  • Theo Bản ghi nhớ #053-21 của Tổng Giám thị Tiểu bang, Virginia đã phát triển Các bài Kkiểm tra Từ xa Tiến độ của Học sinh của Virginia. Bài kiểm tra này sẽ có sẵn ở lớp 3-8 cho môn đọc và toán và cho môn khoa học ở lớp 5 và 8. Theo bản ghi nhớ, "học sinh đủ điều kiện tham gia đánh giá này là những người tiếp tục nhận được tất cả hướng dẫn của họ từ xa và phụ huynh đã từ chối cho phép họ đến trường để làm bài kiểm tra SOL."
  • Nếu một học sinh lớp 3-8 nhận được tất cả hướng dẫn của họ ảo như trong năm nay và một gia đình chọn không cho học sinh của họ tham gia kiểm tra SOL vì những lo ngại liên quan đến COVID-19, thì học sinh của họ sẽ được lên kế hoạch tham gia Các Bài Kiểm tra Từ xa Tiến độ của Học sinh của Virginia.
  • Kết quả của các Bài kiểm tra Từ xa Tiến độ Học sinh của Virginia có thể được sử dụng như một chỉ số về thành tích của học sinh và để xác định các lĩnh vực mà học sinh có thể cần hướng dẫn bổ sung.
  • Kết quả của các Bài Kiểm tra từ xa Tiến độ Học sinh của Virginia này sẽ không phải là một phần của tỷ lệ đậu SOL của trường và sẽ không được đưa vào bất kỳ tính toán về trách nhiệm giải trình với liên bang hoặc công nhận của tiểu bang nào cho các trường học.
 • Tôi là phụ huynh của một học sinh trung học phổ thông cần các bài kiểm tra SOL cho các yêu cầu tốt nghiệp. Điều gì xảy ra nếu con tôi không đến để làm bài kiểm tra SOL vào mùa xuân này?
  • Giáo viên thông báo cho học sinh khi một lớp cụ thể có bài kiểm tra SOL bắt buộc.
  • Học sinh cần điểm đủ điều kiện trong bài kiểm tra SOL cho một tín chỉ đã được xác minh không tham gia các bài kiểm tra SOL vào mùa xuân này sẽ có cơ hội làm bất kỳ bài kiểm tra cần thiết nào vào mùa thu năm 2021 hoặc mùa xuân năm 2022.
  • Năm học trước, Hội đồng Giáo dục Virginia đã chấp thuận miễn trừ trong đó nếu học sinh vượt qua một khóa học với các bài kiểm tra SOL liên quan, thì họ không bắt buộc phải kiểm tra để kiếm được tín chỉ đã được xác minh cho khóa học. Tuy nhiên, không có sự miễn trừ tương tự cho năm học 2020-21.
  • Văn phòng Dịch vụ Học sinh có một trang web nêu chi tiết các các yêu cầu tốt nghiệp cho học sinh trong mỗi lớp tốt nghiệp.
  • Nếu quý vị là phụ huynh của một học sinh năm cưới và có câu hỏi về học sinh và về sự tiến bộ của họ đối với các yêu cầu tốt nghiệp cụ thể của họ, quý vị nên liên hệ với cố vấn của con quý vị.
 • Tôi phải làm gì nếu tôi có thắc mắc về các bài kiểm tra mà con tôi phải làm?
  • Trước tiên, phụ huynh nên liên hệ với giáo viên hoặc cố vấn của con mình với các câu hỏi cá nhân.
  • Đối với các câu hỏi chung về SOL, phụ huynh cũng có thể liên hệ với Phòng Khảo thí theo số 703-791-8308.