بیانبه عدم تبعیض

بیانیه عدم تبعیض مربوط به غذای مدرسه

And Justice for All USDA Poster Thumbnail Image with text

مطابق با حقوق مدنی قانون فدرال و مقررات و سیاست های حقوق مدنی وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، در این موسسه تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، منشاء ملی، جنسیت (شامل هویت جنسی و گرایش جنسی)، معلولیت، سن، یا انتقام جویی یا تلافی به دلیل فعالیت حقوق مدنی در گذشته، ممنوع می باشد.

اطلاعات این برنامه ممکن است به زبان هایی غیر از انگلیسی در دسترس باشد. افراد دارای معلولیت که برای کسب اطلاعات این برنامه نیاز به وسایل ارتباطی جایگزین دارند (مانند خط مخصوص نابینایان یا بریل، چاپ بزرگ، نوار صوتی، زبان اشاره آمریکایی)، باید با مسئول آژانس استانی یا محلی که این برنامه را مدیریت می کند یا مرکز TARGET USDA با شماره 2600-720-202 تماس بگیرند. (صدا و TTY) یا از طریق خدمات رله فدرال با شماره 8339-800-877 با USDA تماس بگیرید.

برای ثبت شکایت تبعیض، شاکی باید فرم AD-3027، فرم شکایت تبعیض برنامه USDA را تکمیل کند که به صورت آنلاین از طریق این لینک : www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027.pdf در دسترس است، یا از طریق تماس با هریک از دفاتر USDA، با شماره 1.866.632.9992، و یا از طریق نامه ای خطاب به USDA درخواست کند. نامه باید حاوی نام، آدرس، شماره تلفن شاکی و شرح کتبی از اقدام تبعیض آمیز ادعا شده با درج جزئیات کافی باشد تا به دستیار وزیر حقوق مدنی (ASCR) در مورد ماهیت و تاریخ نقض ادعا شده حقوق مدنی اطلاع داده شود. فرم یا نامه تکمیل شده AD-3027 را می توان از طرق زیر ارسال کرد :

 1. پست معمولی:
  U.S. Department of Agriculture
  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights1400
  Independence Ave. SW 
  Washington, D.C. 20250-9410; یا
 2. فکس:
  1-833-256-1665 یا 202.690.7442; یا
 3. ایمیل:
  [email protected]

این موسسه، یک ارائه کننده امکانات برابر است.

آخرین به روز رسانی: 9 دسامبر 2022