وعده های غذای تابستان

در تابستان امسال براي همه کودکان غذاي رايگان در دسترس است

PWCS در تابستان امسال به عنوان بخشي از برنامه خدمات غذاي تابستاني، غذاي رايگان را براي همه کودکان (سن 18 سال و کمتر) در مدارس مشخص شده ارائه مي کند.

خدمات غذايي در روز هاي دوشنبه تا جمعه ارائه خواهد شد (به جز تاريخ هاي زير). وعده هاي غذايي بر اساس اولويت ارائه مي شود و بايد در محل صرف شود.

مکان ها، تاريخ ها و زمان هاي برنامه غذاي تابستان 2024

مدرسه تاريخ شروع مدارس تاريخ پايان صبحانه ناهار تعطيل
دبستان Belmont 24 ژوئن 12 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 10:45 صبح تا 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Dale City 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Featherstone 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Fitzgerald 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبيرستان Freedom 20 ژوئن 26 جولاي 7-8 صبح 10تا 11:30 صبح 4 و 5 جولاي
مدرسه راهنمايي Hampton 13 ژوئن 12 جولاي 7:15 تا 8:15 صبح 10تا 11:15 صبح 19 ژوئن و 4 جولاي، روز 17 ژوئن ناهار سرو نمی شود
دبستان Innovation 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Kerrydale 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Leesylvania 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Loch Lomond 24 ژوئن 12 جولاي 8:30-9:30 صبح 11 صبح - 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبيرستان Osbourn Park 20 ژوئن 26 جولاي 7 تا 8 صبح 10تا 11:30 صبح 4 و 5 جولاي
مدرسه راهنمايي Parkside 24 ژوئن 12 جولاي 7:15 تا 8:15 صبح 10تا 11:15 صبح 4 و 5 جولاي
مدرسه Pennington Traditional 15 جولاي 26 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 11 صبح تا 12:30 بعد از ظهر
مدرسه Porter Traditional 15 جولاي 26 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 11 صبح تا 12:30 بعد از ظهر
مدرسه راهنمايي Potomac 24 ژوئن 12 جولاي 7:15 تا 8:15 صبح 10تا 11:15 صبح 4 و 5 جولاي
دبستان Rockledge 24 ژوئن 12 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 11 صبح تا 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
دبستان Rosa Parks 24 ژوئن 12 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 10:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي
Triangle Elementary 24 ژوئن 12 جولاي 8:30 تا 9:30 صبح 11 صبح تا 12:30 بعد از ظهر 4 و 5 جولاي

خط مشي عدم تبعيض و اطلاعات مربوط به شکايت را در اين قسمت ملاحظه کنيد.