په 44 ښوونځئو کی ټولو زده کوونکو لپاره وړیا خواړه

2023-24 ښوونیز کال لپاره په 44 ښوونځئو کی ټولو زده کوونکو لپاره وړیا خواړه

د ټولنې د وړوالی لرلو پروګرام د یوې برخې په توګه په 44 ښوونځئو کې به ټول زده کوونکي د 24 -2023 ښوونیز کال په بهیر کې د سهار او د غرمی خواړه په وړیا ډول ترلاسه کوي. د ټولنې د وړوالی لرلو پروګرام (CEP) کی اوه ښوونځي اضافه شوي دي.

ښوونځي ټولو زده کونکو ته وړیا خواړه ورکوي

د 24 -2023 ښوونیز کال لپاره CEP پروګرام کی نوي ښوونځي په نښه (بولډ) شوي دي.

عالي ښوونځي

 • Gar-Field High
 • Freedom عالي ښوونځئ
 • Unity Reed High

غیر دودیز ښوونځي

 • Independence غیر دودیز ښوونځئ
 • PACE West ښوونځئ

منځنی ښوونځي

 • Beville Middle منځنی ښوونځئ
 • Fred M Lynn Middle منځنی ښوونځئ
 • Graham Park منځنی ښوونځئ
 • Hampton منځنی ښوونځئ
 • Potomac منځنی ښوونځئ
 • Rippon منځنی ښوونځئ
 • Unity Braxton Middle
 • Woodbridge منځنی ښوونځئ

ابتدایهٔ ښوونځي

 • BEL AIR ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Belmont ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Dale City ابتدایه ښوونځئ
 • Dumfries ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Ellis ابتدایه ښوونځئ
 • Enterprise ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Featherstone ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Fitzgerald ابتدایهٔ ښوونځئ
 • John D. Jenkins ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Kerrydale ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Kilby ابتدایه ښوونځئ
 • King ابتدایه ښوونځئ
 • Innovation ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Leesylvania ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Loch Lomond ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Marumsco Hills ابتدایهٔ ښوونځئ
 • McAuliffe ابتدایه ښوونځئ
 • Minnieville ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Mullen ابتدایه ښوونځئ
 • Neabsco ابتدایه ښوونځئ
 • Occoquan ابتدایه ښوونځئ
 • Potomac View ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Rockledge ابتدایهٔ ښوونځئ
 • River Oaks ابتدايهٔ ښوونځئ
 • Sinclair ابتدايهٔ ښوونځئ
 • Sudley ابتدایه ښوونځئ
 • Swans ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Triangle ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Vaughan ابتدایهٔ ښوونځئ
 • West Gate ابتدایهٔ ښوونځئ
 • Yorkshire ابتدایه ښوونځئ