د اوړی ښوونځی خواړه

ټولو ماشومانو لپاره په دی اوړي ښوونځی کی وړیا خواړه شتون لري

PWCS به په دی اوړی کی د اوړي خواړو خدماتو پروګرام برخی په توګه ( 18 کلن او کم عمر ) لرونکی ټولو ماشومانوته په مشخص شويو ښوونځیو کی وړیا خواړه وړاندی کوي.

د خواړو خدمتونه به د دوشنبی څخه تر جمعی ورځی پوری په لاندی لسټ شویو نیټو وړاندی کیږي (پرته د هغه نیټو چی لاندی ذکر شوي دي) د خواړو خدمتونه د "لومړی - راشۍ، لومړی تر لاسه کړۍ" پر اساس وړاندي کیږي، او باید په ښوونځی کی وخوړل شي.

د 2024 کال، د اوړي ښوونځی د خواړو پروګرام ځایونه، نیټی، او وختونه

ښوونځي د پيل نیټه د پائ نیټه د سهار خواړه د غرمی خواړه نیټی چی ښوونځی تړلی دي
Belmont ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 10:45 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Dale City ابتدایه ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Featherstone ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Fitzgerald ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Freedom عالي ښوونځئ 20 جون 26 جولای سهار 7 څخه تر 8 بجو پوری سهار 10 څخه تر ماسپښین 12:20 بجو پوری 4-5 جولای
Hampton منځنی ښوونځئ 13 جون 12 جولای سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو پوری سهار 10 څخه تر 11:15 بجو پوری په 17 او 19 جون او 4 جولای د غرمی خواړه شتون نلري
Innovation ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Kerrydale ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 10:50 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Leesylvania ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Loch Lomond ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Osbourn Park عالي ښوونځئ 20 جون 26 جولای سهار 7 څخه تر 8 بجو پوری سهار 10 څخه تر ماسپښین 12:00 بجو پوری 4-5 جولای
Parkside منځنی ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو پوری سهار 10 څخه تر 11:15 بجو پوری 4-5 جولای
Pennington دودیز ښوونځئ 15 جولای 26 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری
Porter دودیز ښوونځئ 15 جولای 26 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری
Potomac منځنی ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 7:15 څخه تر 8:15 بجو پوری سهار 10 څخه تر 11:15 بجو پوری 4-5 جولای
Rockledge ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Rosa Parks ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 10:30 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای
Triangle ابتدایهٔ ښوونځئ 24 جون 12 جولای سهار 8:30 څخه تر 9:30 بجو پوری سهار 11 څخه تر ماسپښین 12:30 بجو پوری 4-5 جولای

د شکایت درج کولو لپاره د غیر تبعیض پالیسي او معلومات وګورئ