Đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá

Tất cả học sinh tại 44 trường học sẽ nhận được bữa sáng và bữa trưa miễn phí trong năm học 2023-24 như một phần của Chương trình Đủ điều kiện Cộng đồng.

Các gia đình không cần phải hoàn thành đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá cho học sinh theo học tại các trường này.

Đăng ký các bữa ăn miễn phí và giảm giá

Các đơn đăng ký bữa ăn miễn phí và giảm giá mà nó ảnh hưởng đến các dịch vụ khác mà các gia đình có thể cần, có thể được truy cập bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới.