Giá bữa ăn ở trường cho năm 2023-24

Giá cho các bữa ăn do PWCS thanh toán đã thay đổi, như sau, cho năm 2023-2024:

Học sinh

  • Bữa sáng - 1,50 USD
  • Bữa trưa ở trường tiểu học - 2,60 USD
  • Bữa trưa ở trường trung học cơ sở - 2,75 USD
  • Bữa trưa ở trường trung học phổ thông - 2,85 USD

Người lớn

  • Bữa sáng - 2,75 USD
  • Bữa trưa - 4,50 USD