Bữa ăn mùa hè - Vietnamese

Các bữa ăn miễn phí có sẵn cho tất cả trẻ em trong mùa hè này

PWCS sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho tất cả trẻ em (từ 18 tuổi trở xuống) vào mùa hè này tại các địa điểm trường học được chỉ định như một phần của Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Mùa hè.

Dịch vụ bữa ăn là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong những ngày được liệt kê (trừ khi được ghi chú bên dưới). Các bữa ăn được phục vụ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và phải được tiêu thụ tại chỗ.

Địa điểm, ngày và giờ của Chương trình Bữa ăn Mùa hè năm 2024

Trường Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Bữa ăn sáng Bữa ăn Trưa Ngày đóng cửa
Trường TH Belmont 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30-9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Dale City 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30-9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Featherstone 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30-9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Fitzgerald 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30-9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường THPT Freedom 20 tháng 6 26 tháng 7 7:00 - 8:00 10:00 -11:30 4-5 tháng 7
Trường THCS Hampton 13 tháng 6 12 tháng 7 7:15-8:30 10:00 -11:15 17, 19 tháng 6 và 4 tháng 7
Trường TH Innovation 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30-9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Kerrydale 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Leesylvania 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Loch Lomond 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường THPT Osbourn Park 20 tháng 6 26 tháng 7 7:00 - 8:00 10:00 -11:30 4-5 tháng 7
Trường THCS Parkside 24 tháng 6 12 tháng 7 7:15 - 8:30 10:00 -11:15 4-5 tháng 7
Trường Truyền thống Pennington 15 tháng 7 26 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30
Trường Truyền thống Porter 15 tháng 7 26 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30
Trường THCS Potomac 24 tháng 6 12 tháng 7 7:15 - 8:15 10:00 -11:15 4-5 tháng 7
Trường TH Rockledge 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Rosa Parks 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7
Trường TH Triangle 24 tháng 6 12 tháng 7 8:30 - 9:30 11:00 - 12:30 4-5 tháng 7

Xem chính sách không phân biệt đối xử và thông tin về cách nộp đơn khiếu nại.