Inclement Weather Codes - Farsi

برای توضیح چگونگی تاثیر آب و هوا بر مدارس و فعالیت ها با شرایط تعطیلی/تاخیر در باز شدن مدارس در PWCS آشنا شوید. FAQs

کد قرمز : مدارس برای دانش آموزان و کارکنان تعطیل است. (به استثنا پرسنل آب و هوای نامساعد)

"تمام دفاتر و مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق مقررات کد قرمز بسته خواهند بود."

 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل می باشند.
 • کلاسهای مجازی لغو می باشند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC). باز نخواهد بود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می باشند.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله برنامه های آموزشی بزرگسالان، کلاس های شبانه، برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده اند.
 • دانش آموزان می توانند به صورت اختیاری و داوطلبانه بر روی تکالیف عقب افتاده خود کار کنند.

کد نارنجی : یک روز آموزش مجازی برای دانش آموزان و دور کاری برای کارکنان.

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق کد نارنجی فعاليت مى كنند."

 • یک روز آموزش مجازی برای دانش آموزان و دور کاری برای کارکنان غیر ضروری.
 • وضعیت حضور دانش آموزان (حاضر و غایب) ثبت خواهند شد.
 • کلاسهای مجازی به طور زنده از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل است.
 • اتوبوس ها رفت و آمد نخواهند کرد.
 • دانش آموزانی که در PWCS K-8 Virtual Academy و Virtual Prince William و Virtual Virginia ثبت نام هستند باید برنامه عادی خود را دنبال کنند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) باز نخواهد شد.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله سفر های علمی، تمرينهای گروهی، جلسات کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود.
 • فعالیت های راه دور (مجازی) می تواند طبق برنامه انجام شود.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله آموزش بزرگسالان، کلاس های شبانه، و استفاده از ساختمانها در سطح شهر از جمله برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده اند.
 • برای کسب اطلاعات مربوط به وضعیت هوای نامساعد به وب سایت مرکز بازی های آبی  مراجعه کنید.

کد سبز : مدارس برای دانش آموزان و معلمان تعطیل است.

"تمام دفاتر و مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى طبق مقررات کد سبز بسته خواهند بود."

 • ساختمان های مدارس و دفاتر تعطیل می باشند.
 • کلاسهای مجازی لغو می شوند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC). باز نخواهد بود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه (صبح و عصر) از جمله گردش های علمی، تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شود.
 • کلیه فعالیت های غیر مرتبط با مدرسه (صبح و عصر) لغو می شوند از جمله برنامه آموزشی بزرگسالان، کلاس های شبانه، برنامه های تفریحی که در ساختمان های مدرسه برنامه ریزی شده است.
 • دانش آموزان می توانند به صورت اختیاری یا داوطلبانه بر روی تکالیف عقب افتاده خود کار کنند.

شروع مدرسه با دو ساعت تاخیر: مدارس دو ساعت دیر باز می شوند

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى دو ساعت دير باز خواهد شد."

 • کلاس های حضوری و مجازی PWCS دو ساعت دیر شروع می شوند. جهت دریافت اطلاعات مربوط به زنگ کلاسها با مدرسه خود تماس بگیرید.
 • اتوبوس های صبح با دو ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.
 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) دو ساعت دیرتر شروع می شود.
 • یک صبحانه مختصر ارائه خواهد شد. ناهار نیز سِرو می شود.
 • گردش های علمی لغو هستند.
 • فعالیت های ورزشی با توجه به شرایط جاده توسط پرسنل مربوطه به صورت جداگانه تصمیم گیری خواهد شد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح تمام وقت دو ساعت دیرتر کلاسها را شروع خواهند کرد. دانش آموزان مهدکودک وقت صبح يك ساعت دیرتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. دانش آموزان مهدکودک بعد از ظهر یک ساعت دیرتر از برنامه عادی کلاس را شروع خواهند کرد.

*والدین/سرپرستان لطفا در مواقعی که مدارس با تأخیر شروع می شوند، دانش آموزان خود را زودتر به مدرسه نیاورید زیرا ممکن است کارکنان مدرسه نیز با تاخیر در مدرسه حضور داشته باشند.

*والدین/سرپرستان این امکان را دارند که فرزندانشان را به مدرسه نفرستند. با این حال انتظار می رود دانش آموزان تمام تکالیف خود را تکمیل کنند. دانش آموز شما از لحاظ تحصیلی جریمه نخواهد شد و به وی غیبت موجه تعلق خواهد گرفت.


بسته شدن مدارس زودتر از وقت مقرر: مدارس یک ساعت زودتر تعطیل خواهند شد

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى امروز يك ساعت زودتر بسته خواهند شد."

 • کلاسهای مجازی و حضوری یک ساعت زودتر پایان می یابند.
 • برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد شد.
 • اتوبوس ها طبق برنامه عادی رفت و آمد نخواهند کرد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح يك ساعت زودتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. کلاسهای مهدکودک وقت بعد از ظهر برگزار نخواهد شد.
 • ناهار سِرو می شود.
 • گردش های علمی لغو می شوند مگر اینکه قبل از اعلام وضعیت هوا دانش آموزان راهی شده باشند. رفت و آمد اتوبوس های دیروقت لغو می شود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

بسته شدن مدارس زودتر از وقت مقرر: مدارس دو ساعت زودتر تعطیل خواهند شد

"تمام مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى امروز دو ساعت زودتر بسته خواهند شد."

 • کلاسهای مجازی و حضوری دو ساعت زودتر پایان می یابند.
 • برنامه بعد از مدرسه SACC باز نخواهد شد.
 • اتوبوس ها طبق برنامه عادی رفت و آمد نخواهند کرد.
 • دانش آموزان مهدکودک وقت صبح دو ساعت زودتر از برنامه عادی مرخص خواهند شد. کلاسهای مهدکودک وقت بعد از ظهر برگزار نخواهد شد.
 • ناهار سِرو می شود.
 • گردش های علمی لغو می شوند مگر اینکه قبل از اعلام وضعیت هوا دانش آموزان راهی شده باشند. رفت و آمد اتوبوس های دیروقت لغو می شود.
 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های بعد از مدرسه و برنامه های عصر

"تمام فعاليتهاى برنامه ريزي شده در مدارس یا محوطه مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى براى امروز بعدازظهر و عصر لغو مى شوند."

 • برنامه مراقبت از کودکان سن مدرسه (SACC) ساعت 5 بعد از ظهر تعطیل خواهد شد
 • تمام فعاليت های حضوری در مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های آخر هفته

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس برای تعطبلات آخر هفته پیش رو (همین هفته) به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند."

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های روز شنبه

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس روز شنبه به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند."

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.

لغو فعالیت های روز یکشنبه

"تمام فعاليت هاى برنامه ريزي شده در مدارس دولتی پرينس ويليام كانتى و يا در محوطه مدارس روزیکشنبه به دليل شرايط نامساعد آب و هوا لغو مى شوند."

 • تمام فعاليت های حضوری مدرسه از جمله تمرينهای گروهی، کلوب ها، مسابقات بين مدارس و مسابقات ورزشی لغو می شوند.
 • تمام فعالیت های عصرانه غیر مرتبط با مدرسه لغو می شوند.