Current Performance Data

اطلاعات عملکرد فعلی

معیارهای عملکرد تحصیلی بر اساس گروه دانش‌آموزی

میزان فارغ‌التحصیلی به‌موقع بر اساس گروه‌های دانش‌آموزی

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی دچار محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول
2018-19 92,4٪ 94,8٪ 84,2٪ 97,2٪ 96,9٪ 87,4٪ 82,1٪ 90,7٪
2019-20 93,1٪ 95,6٪ 86,4٪ 97,3٪ 97,7٪ 90,2٪ 80,2٪ 92,4٪
2020-21 92,8٪ 94,1٪ 86٪ 97,3٪ 97,6٪ 89,0٪ 79,2٪ 88,4٪

فارغ‌التحصیلانی که امکان ثبت‌نام در واحد امتحانی پیشرفته را کسب کرده‌اند

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی دچار محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول
2018-19 35٪ 21٪ 23٪ 49٪ 58٪ 21٪ 10٪
2019-20 32٪ 21٪ 22٪ 43٪ 51٪ 21٪ 10٪
2020-21 31٪ 22٪ 20٪ 41٪ 50٪ 19٪

توجه: مقادیر بالا گرد شده‌اند.


فارغ‌التحصیلانی که امکان ثبت‌نام در واحد امتحانی پیشرفته یا ثبت‌نام موازی را کسب کرده‌اند

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی دچار محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول
2018-19 43٪ 30٪ 31٪ 42٪ 64٪ 39٪ 14٪
2019-20 40٪ 28٪ 29٪ 38٪ 57٪ 27٪ 12٪
2020-21 41٪ 35٪ 26٪ 51٪ 60٪ 27٪ 13٪

توجه: مقادیر بالا گرد شده‌اند.


میزان ترک تحصیل

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی دچار محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول
2018-19 13٪ 10٪ 18٪
2019-20 11٪ 19٪
2020-21 11٪ 21٪ 11٪

توجه: مقادیر بالا گرد شده‌اند.


استانداردهای یادگیری (SOL) عملکرد بر اساس گروه‌های دانش‌آموزی

استانداردهای مهارت یادگیری در خواندن و ریاضیات بر اساس گروه دانش‌آموزی (2019)*

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی دچار محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول
خواندن 79٪ 76٪ 69٪ 89٪ 87٪ 68٪ 39٪ 53٪
ریاضیات 83٪ 78٪ 76٪ 90٪ 92٪ 74٪ 61٪ 57٪

*میزان قبولی SOL از سال 2019 به‌عنوان مبنای برنامه راهبردی مورد استفاده قرار گرفت زیرا این آزمون در سال 2020 برگزار نشد و بسیاری از دانش‌آموزان در سال 2021 آزمون ندادند.

توجه: مقادیر بالا گرد شده‌اند.

نمرات کل SAT و معیارهای آمادگی برای دانشگاه بر اساس گروه دانش‌آموزی

نمرات کل SAT

سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی
2018-19 1105 1014 1054 1165 1191
2019-20 1095 1015 1048 1150 1154
2020-21 1097 1025 1046 1148 1176

دانش‌آموزانی که معیارهای آمادگی SAT برای دانشگاه را برآورده کرده‌اند

در انگلیسی، خواندن/نوشتن، و ریاضیات
سال همه سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی
2018-19 53٪ 31٪ 40٪ 68٪ 75٪
2019-20 48٪ 20٪ 28٪ 79٪ 83٪
2020-21 52٪ 35٪ 41٪ 65٪ 70٪

توجه: مقادیر بالا گرد شده‌اند.