Strategic Plan - Farsi

rocket

چشمانداز 2025 PWCS

اقدام به ساخت آینده شکوفا

PWCS در حال ایجاد برنامه‌ای راهبردی با این چشم‌انداز است که هر دانش‌آموزی به‌موقع با کسب دانش، مهارت و عادات ذهنی لازم برای ایجاد آینده‌ای شکوفا برای خود و جامعه‌اش فارغ‌التحصیل شود.