PWCS Demographics

اطلاعات جمعیت‌شناختی PWCS

«مدارس دولتی شهرستان پرنس ویلیام» (PWCS) دومین «ناحیه آموزشی» بزرگ در ویرجینیا است. با ثبت نام بیش از 89000 دانش‌آموز در سال تحصیلی 22-2021، PWCS سی و چهارمین حوزه آموزشی بزرگ در کشور است که بنیان جمعیتی گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد. ما به داشتن تنوع نژادی چشمگیر در میان دانش‌آموزان به خود می‌بالیم: ٪10 آسیایی، ٪20 سیاهپوست، ٪36 اسپانیایی، ٪28 سفیدپوست، و ٪6 با پیشینه دیگر. علاوه بر این، ٪26 از دانش‌آموزان، یادگیرندگان زبان انگلیسی هستند، ٪47 از نظر اقتصادی در محرومیت به سر می‌برند، و ٪13 از دانش‌آموزان IEP دارند.

مقایسه ثبت نام دانش‌آموزان تمام وقت بر اساس قومیت (داده‌های پاییز 2021)

سال اسپانيايی سفیدپوست سیاهپوست آسيایی سایر
2019-20 35٪ 29٪ 20٪
2020-21 36٪ 28٪ 20٪ 10٪
2021-22 36٪ 28٪ 20٪ 10٪

توجه: درصدها در نمودارها و جدول دایره‌ای بالا گرد شده‌اند.

 

مقایسه ثبت نام دانش‌آموزان تمام وقت بر اساس زبان‌آموز انگلیسی بودن، وضعیت اقتصادی و وضعیت ناتوانی (داده‌های پاییز 2020)

سال یادگیرنده زبان انگلیسی یادگیرنده زبان غیرانگلیسی دچار محرومیت اقتصادی تأمین از نظر اقتصادی دانش‌آموزان معلول دانش‌آموزان غیرمعلول
2019-20 26٪ 74٪ 42٪ 58٪ 13٪ 87٪
2020-21 28٪ 72٪ 40٪ 60٪ 13٪ 87٪
2021-22 26٪ 74٪ 47٪ 53٪ 13٪ 87٪

 

جمعیت‌شناسی و هزینه به ازای هر دانش‌آموز (داده‌های پاییز 2020)

ناحیه تعداد در پاییز 2020 سیاهپوست اسپانيايی سفیدپوست آسيایی محرومیت اقتصادی یادگیرندگان زبان انگلیسی دانش‌آموزان معلول هزینه به ازای هر دانش‌آموز
ایالت 1252992 21,1٪ 17,5٪ 46,3٪ 7,4٪ 41,0٪ 12,8٪ 13,4٪
پرینس ویلیام 89.577 20,3٪ 35,5٪ 28,0٪ 9,7٪ 39,7٪ 27,7٪ 12,8٪ $12 327
الکساندریا 15.846 25,8٪ 37,1٪ 27,9٪ 5,5٪ 36,8٪ 40,1٪ 10,8٪ $18 147
آرلینگتون 26.833 10,3٪ 28,9٪ 44,0٪ 8,9٪ 22,7٪ 25,5٪ 14,1٪ $19 581
فرفکس 180.076 10,0٪ 27,1٪ 36,8٪ 19,8٪ 27,8٪ 26,8٪ 14,4٪ $16 505
لادن 81.326 7,1٪ 18,3٪ 43,9٪ 24,4٪ 21,3٪ 18,1٪ 11,4٪ $15 214
مناسس 7.607 9,4٪ 68,3٪ 13,3٪ 3,6٪ 48,2٪ 47,1٪ 11,8٪ $13 705
مناسس پارک 3.500 8,3٪ 66,9٪ 13,1٪ 5,8٪ 60,1٪ 47,2٪ 13,3٪ $12 057