Research Bibliography

کتابشناسی تحقیق

PWCS شراکت دیرینه‌ای با «مرکز تحقیقات هانوفر» دارد. در توسعه این «برنامه راهبردی»، PWCS از «مرکز تحقیقات هانوفر» درخواست کرد تا مرور ادبیات تحقیق را انجام دهد و منابع و خلاصه‌های پژوهشی را برای حمایت از تعهدات و استراتژی‌های «برنامه راهبردی» PWCS ارائه کند. این کتابشناسی تحقیق شامل آن منابع به همراه سایر منابع پژوهشی مورد استفاده در تدوین این برنامه است.

یادگیری و موفقیت برای همه

فرهنگ و جو مثبت

مشارکت خانواده و جامعه

انسجام سازمانی