Các thuật ngữ

Danh sách sau đây bao gồm các định nghĩa của nhiều thuật ngữ chính có trong Kế hoạch Chiến lược này.

 • Tiếp cận - cung cấp cho học sinh các lộ trình, nguồn lực và sự hỗ trợ để có cơ hội bình đẳng và công bằng trong suốt hành trình giáo dục toàn diện của các em từ mầm non đến lớp 12, cũng như trong giáo dục sau trung học.
 • Trình độ Nâng cao (AP) - một chương trình gồm các khóa học được phát triển bởi Hội đồng Cao đẳng (College Board) để cung cấp cho học sinh trung học một bài giới thiệu về các lớp ở trình độ đại học. Các khóa học này có kèm theo các kỳ thi cho phép học sinh chứng minh khả năng thành thạo và có khả năng nhận được tín chỉ học tập sau khi đăng ký vào một trường cao đẳng hoặc đại học hai hoặc bốn năm. (College Board, 2021)
 • Các khóa học và kỳ thi AS & A Level Quốc tế của Cambridge - Cambridge chuẩn bị cho học sinh trung học Hoa Kỳ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong các trường đại học và cao đẳng . Được phát triển nghiêm ngặt để đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất, chương trình giảng dạy của Cambridge mang đến cho học sinh những bài tập ở trình độ đại học, đặc biệt là trong hai năm cuối trung học của các em. (Cambridge Assessment International Education, 2021)
 • Môi trường (climate) - Môi trường trường học đề cập đến chất lượng và đặc điểm của cuộc sống học đường. Môi trường học dựa trên các mô hình trải nghiệm của học sinh, phụ huynh và nhân viên trong trường về cuộc sống học đường. Nó phản ánh các chuẩn mực, mục tiêu, giá trị, mối quan hệ giữa các cá nhân, thực hành dạy và học, và cơ cấu tổ chức. (Trung tâm Môi trường Trường học Quốc gia, 2021)
 • Nhóm đồng đẳng - một nhóm học sinh bắt đầu một chương trình cùng lúc và ở cùng nhau trong suốt thời gian của chương trình đó. Một ví dụ về điều này là một nhóm đồng đẳng tốt nghiệp đúng hạn. (VDOE, 2021)
 • Giảng dạy Liên quan đến Văn hóa - kết nối việc giảng dạy với kinh nghiệm sống, văn hóa và ngôn ngữ của sinh viên để hỗ trợ việc học của họ. (Mathematica, 2021)
 • Văn hóa - văn hóa học đường có thể được định nghĩa là những niềm tin và giá trị dẫn đường trong cách một trường học hoạt động. Văn hóa học đường có thể được sử dụng để bao gồm tất cả các thái độ, hành vi mong đợi và các giá trị tác động đến cách trường học hoạt động. (Fullan, 2007)
 • Chương trình giảng dạy - các bài học và nội dung học tập được giảng dạy trong một trường học hoặc trong một khóa học hoặc chương trình cụ thể.
 • Công bằng kỹ thuật số - cung cấp cho học sinh quyền truy cập bình đẳng và cơ hội vào các công cụ, tài nguyên và dịch vụ kỹ thuật số để hỗ trợ việc giảng dạy và học tập.
 • Dữ liệu phân tách - bản trình bày dữ liệu được chia nhỏ thành các đơn vị nhỏ hơn để phân tích các hình mẫu và xu hướng.
 • Đa dạng - coi trọng và tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân bất kể chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, giới tính, khả năng, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, nguồn gốc quốc gia hoặc hệ tư tưởng chính trị.
 • Tính không tương xứng về kỷ luật - tỷ lệ cao không tương xứng mà tại đó học sinh từ một số nhóm chủng tộc / dân tộc nhất định bị đề xuất kỷ luật, đình chỉ học, đuổi học và bị bắt. (VDOE, 2021)
 • Ghi danh kép - học sinh đăng ký đồng thời cả hai khóa học trung học và đại học.
 • Bất lợi về kinh tế - xác định một nhóm nhân khẩu học liên quan đến khả năng đủ điều kiện nhận bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá của học sinh như được định nghĩa trong Chương trình Bữa trưa và Dinh dưỡng Trẻ em Quốc gia, và những học sinh có gia đình tham gia vào các chương trình hỗ trợ kinh tế.
 • Công bằng Giáo dục - loại bỏ khả năng dự đoán kết quả của học sinh dựa trên chủng tộc, giới tính, mã vùng, khả năng, tình trạng kinh tế xã hội hoặc ngôn ngữ nói ở nhà. (VDOE, 2021)
 • Người học tiếng Anh - học sinh cần thêm các nguồn lực và hỗ trợ để tham gia đầy đủ vào trải nghiệm dạy và học tiếng Anh.
 • Hiểu biết về Môi trường - Bộ Giáo dục Virginia (VDOE) định nghĩa Hiểu biết về về Môi trường là "có kiến thức, kỹ năng và khả năng để giải quyết các vấn đề và giải quyết các vấn đề riêng lẻ và tập thể nhằm duy trì sự ổn định về sinh thái, kinh tế và xã hội".
 • Đại diện Công bằng - việc xác định và phát triển tất cả học sinh có khả năng đạt được mức thành tích cao khi so sánh với những học sinh khác ở cùng độ tuổi, kinh nghiệm, môi trường hoặc nền tảng văn hóa. (VDOE)
 • Công bằng - Việc cung cấp các nguồn lực, khả năng tiếp cận và cơ hội một cách vô tư và khách quan cho tất cả học sinh dựa trên nhu cầu cá nhân của họ, không phân biệt chủng tộc / dân tộc, tình trạng kinh tế xã hội, khu vực cư trú (địa điểm nông thôn) hoặc khuynh hướng tình dục. (Hội đồng Cố vấn của Các Tổng Giám thị về Công bằng, 2021)
 • Thẻ điểm công bằng - vừa là quy trình vừa là công cụ dữ liệu được sử dụng để đo lường và đánh giá tiến trình của hệ thống trong việc đạt được các kết quả công bằng. (Harris & Bensimon, 2007)
 • Dựa trên bằng chứng - Các khái niệm hoặc chiến lược được rút ra từ hoặc được cung cấp bởi các bằng chứng khách quan - phổ biến nhất là nghiên cứu giáo dục hoặc các thước đo về kết quả hoạt động của trường học, giáo viên và học sinh (Thuật ngữ Cải cách Giáo dục, 2016).
 • Gắn kết Gia đình - chia sẻ trách nhiệm giữa nhà trường và gia đình. Mối quan hệ hợp tác này cho phép các gia đình gặp gỡ nhau ở nơi họ đang ở và thực sự tham gia với tư cách là những người ra quyết định chính và là người dẫn đầu cho sự thành công của học sinh. (NAFSCE, 2021)
 • Hòa nhập - khả năng tạo điều kiện cho tất cả học sinh và nhân viên cảm thấy được chào đón, đánh giá cao và có vị trí để thành công.
 • Cộng đồng trường học hòa nhập - môi trường nơi tất cả học sinh, nhà giáo dục và gia đình cảm thấy được hỗ trợ và mở rộng cảm giác thân thuộc bất kể chủng tộc, dân tộc, giới tính, danh tính, sở thích học tập, tình trạng kinh tế xã hội hoặc giáo dục. (VDOE)
 • Trọng tâm giảng dạy - bao gồm ba thành phần liên quan: kiến thức và kỹ năng của giáo viên, sự tham gia của học sinh vào việc học của chính họ, và nội dung nghiêm túc. (Elmore, 2004)
 • International Baccalaureate (IB) (Tú tài quốc tế)- một chương trình trung học phổ thông có cường độ cao, cung cấp một chương trình giảng dạy nghiêm ngặt cho học sinh lớp 11 và 12, nhấn mạnh đến sự hiểu biết và phong phú liên văn hóa. Nó đạt đến đỉnh điểm trong sáu kỳ thi môn học nghiêm ngặt. (Tú tài quốc tế, năm 2021)
 • Học sinh bị gạt ra ngoài lề - những học sinh đã bị loại trừ hoặc bị loại một cách có hệ thống để có cơ hội học tập thấp hơn. Cụ thể ở Virginia, nó bao gồm các nhóm được đại diện quá mức trong dữ liệu chênh lệch công bằng của VDOE: học sinh da đen và gốc Latin, học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, người học tiếng Anh và học sinh có khuyết tật. (VDOE, 2021)
 • Tỷ lệ Tốt nghiệp Đúng hạn - tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn trong 4 năm chính thức của Virginia. Tỷ lệ tốt nghiệp này là một phương pháp tiếp cận nhóm đồng đẳng và bao gồm phần trăm học sinh tốt nghiệp trong vòng bốn năm kể từ khi bắt đầu học trung học (VDOE, 2021). Công thức này thực hiện các điều chỉnh đối với Người học tiếng Anh và học sinh khuyết tật được luật cho phép mất nhiều thời gian hơn để tốt nghiệp và vẫn được tính là "đúng hạn".
 • Khoảng cách cơ hội - mô tả các vấn đề phức tạp góp phần tạo ra khoảng cách thành tích và thừa nhận các tác động lịch sử và xã hội của cách chủng tộc và giai cấp ảnh hưởng đến giáo dục và khả năng tiếp cận hỗ trợ mà học sinh có thể nhận được. (VDOE, 2021)
 • Chân dung - khía cạnh tính cách của ai đó được thể hiện với người khác.
 • Tin tưởng Tích cực - mức độ học sinh tin rằng giáo viên của họ cư xử theo những cách có lợi cho việc học của họ và cộng đồng của họ.
 • Cơ hội sau tốt nghiệp - các lựa chọn ngoài việc tốt nghiệp trung học phổ thông bao gồm cao đẳng, đại học, trường kỹ thuật, nghề nghiệp hoặc kinh nghiệm quân sự.
 • PSAT - Bài kiểm tra Đánh giá Sơ bộ về Học thuật được thực hiện trong suốt lớp 9, 10 hoặc 11. Việc tham gia vào bài đánh giá này ở lớp 11 cho phép học sinh đủ điều kiện cho Bài kiểm tra Đánh giá Năng lực Học bổng Quốc gia. (College Board, 2021)
 • Dựa trên nghiên cứu - các thực hành được phát triển dựa trên các nghiên cứu tốt nhất hiện có trong lĩnh vực này. Điều này có nghĩa là người dùng có thể cảm thấy tin tưởng rằng các chiến lược và hoạt động bao gồm trong chương trình hoặc thực hành có cơ sở khoa học vững chắc để sử dụng.
 • Thực hành Phục hồi - Một ngành khoa học xã hội mới nổi nghiên cứu cách tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân cũng như các kết nối xã hội với cộng đồng. Các can thiệp thực hành phục hồi có thể liên quan đến một trong số các phương pháp tiếp cận bao gồm hội nghị cộng đồng, dịch vụ cộng đồng, quy trình vòng tròn, các chương trình phòng ngừa và giải quyết sau xung đột, và / hoặc hòa giải đồng đẳng và học tập xã hội-tình cảm. (Viện Quốc tế về Thực hành Phục hồi (IIRP) và Quỹ Schott về Giáo dục Công cộng)
 • Sự nghiêm ngặt (Rigor) - Hướng dẫn, bài tập ở trường, kinh nghiệm học tập và các kỳ vọng giáo dục mang tính học thuật, trí tuệ và thách thức cá nhân. (Thuật ngữ Cải cách Giáo dục, 2015)
 • SAT - Scholastic Assessment Test hay còn gọi là kỳ thi tuyển sinh đại học. (College Board, 2021)
 • SOL - Tiêu chuẩn Học tập (SOL) mô tả những kỳ vọng của Khối thịnh vượng chung đối với việc học tập và thành tích của học sinh từ lớp K-12 về tiếng Anh, toán học, khoa học, lịch sử / khoa học xã hội, công nghệ, mỹ thuật, ngoại ngữ, sức khỏe và giáo dục thể chất, và lái xe giáo dục. (VDOE, 2021)
 • Tính bền vững - Ủy ban Brundtland của Liên hợp quốc đã định nghĩa tính bền vững là "đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các nhu cầu của chính họ". (Brundtland, 1987)
 • Công bằng nguồn lực - việc phân bổ và sử dụng (con người, thời gian và tiền bạc) để tạo ra trải nghiệm cho học sinh giúp tất cả trẻ em đạt được kết quả học tập nghiêm túc và có năng lực. (ERS, 2018)
 • Cộng đồng Trường học - một cảm giác chung về sự thuộc về và tôn trọng giữa một nhóm cá nhân. (VDOE, 2021)
 • Nhóm Sinh viên Mục tiêu - các nhóm sinh viên cần thêm các nguồn lực và hỗ trợ để hỗ trợ thành công trong học tập của họ.
 • Chuyển giới - thuật ngữ chung để chỉ bất kỳ bản dạng giới nào khác với bản dạng liên quan đến giới tính được chỉ định khi sinh.
 • Thiếu đại diện - đề cập đến việc thiếu đại diện của một nhóm cụ thể trong một khóa học, chương trình hoặc cơ hội.
 • Sinh viên Không có Giấy tờ - là sinh viên đang sống ở Hoa Kỳ mà không có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc tình trạng nhập cư hợp pháp khác. Tất cả trẻ em cư trú trong một Khối trường học đều có quyền ghi danh vào các trường công lập. (Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, 2014)
 • Thiết kế chung cho việc học (UDL) - một tập hợp các nguyên tắc để phát triển chương trình giảng dạy mang đến cho tất cả học sinh cơ hội học tập bình đẳng. Nó cung cấp một kế hoạch chi tiết để tạo ra hướng dẫn linh hoạt có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cá nhân.
 • Các Biện pháp Phòng ngừa Chung - đối xử với tất cả học sinh một cách cẩn thận và là biểu hiện của niềm tin lấy sự chữa lành làm trung tâm rằng bất kỳ học sinh nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Những biện pháp phòng ngừa này có lợi cho tất cả học sinh vì chúng giảm bớt những thách thức về quản lý làm tiêu tốn thời gian và năng lượng của giáo viên, tăng cường cảm giác an toàn và sức khỏe tinh thần của tất cả học sinh, đồng thời cho phép giáo viên duy trì mức độ giảng dạy cao hơn.
 • VDOE - Bộ Giáo dục Virginia.